Аналіз роботи школи за 2017/18 навчальний рік

Управлінський моніторинг

В основу організаційної та змістової діяльності Херсонської загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів №41 Херсонської міської ради у 2017/18 навчальному році покладені основні положення законів України „Про освіту”, „Про загальну середню освіту”, Національної доктрини розвитку освіти України в  ХХІ столітті, Концепції профільного навчання в старшій загальноосвітній школі, галузевих програм „Вчитель”, „Інформатизація та комп’ютеризація освітньої галузі міста Херсона”, власного Статуту, а також принципів природовідповідності, гуманізації, диференціації, індивідуалізації.

Діяльність школи орієнтована на поліпшення якості освіти та забезпечення рівного доступу до неї, на підготовку та виховання у учня (вихованця) мотивації навчатися впрдовж усього життя, бути підготовленим до жорстокої конкуренції на ринку праці. Головне в роботі вчителя – сформувати потяг і творче відношення до навчання, створити для цього відповідні умови. І саме професія вчителя вимагає прагнення до навчання впродовж життя.

Перед педагогічним колективом були поставлені такі завдання:

– Створення якісно реформованого освітнього середовища навчального закладу з метою подальшого упровадження ІІ етапу Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.11.11 № 1392.

– Продовження роботи щодо вдосконалення навичок вчителів роботи з комп’ютерною та мультимедійною технікою з метою використання інформаційних та комунікативних технологій на уроках і в позаурочній діяльності.

– Робота над підвищенням навчальних досягнень учнів.

– Робота з обдарованими учнями.

– Соціалізація школярів в сучасному освітньому просторі.

– Збереження здоров’я учнів.

– Залучення батьків до вирішення актуальних питань функціонування та розвитку закладу, подальшого оновлення матеріально-технічної бази школи.

Адміністрація школи пріоритетним вважає поширення якісно нових підходів до організації навально-виховного процесу та підвищення ефективності управління навчальним закладом. Планування роботи школи носить дієвий і реальний характер.

Навчальний план основної школи передбачає реалізацію освітніх галузей Базового навчального плану через навчальні предмети і курси.

Особливістю організації навчально-виховного процесу у 5-9 класах є орієнтація на досягнення всіма учнями обов’язкового рівня знань навчальних дисциплін відповідно до державних вимог та стандартів, створення умов для навчання на більш високому рівні тим учням, які мають здібності, зацікавленість певними предметами.

Робочий навчальний план спрямований на виявлення та подальший розвиток творчих здібностей школярів, на організацію допрофільного навчання з метою підготовки учнів до подальшого навчання в класах військово – спортивного та медичного профілів. Повноцінність загальної середньої освіти забезпечується реалізацією як інваріативної так і варіативної частин навчального плану. Особлива увага приділяється вивченню учнями української мови  як державної, а також вивченню математики, фізики, біології.

Особливістю організацією навчально-виховного процесу у 5-9-х класах є продовження впровадження нового Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.11.11 № 1392 зі змінами, внесеними наказом МОН України від 17.05.2013 р. № 551 (в редакції наказу МОН України від 29.05.2014 №664).

Для забезпечення розвитку соціокультурної компетентності (за бажанням батьків) у 5-х класах  відведено по 1годині на курс за вибором «Українознавство», з метою підготовки до поглибленого вивчення предметів у 5-х класах відведено по 1 годині на факультатив  з природознавства, у 6-х класах – введено курс за вибором «Українознавство» у 6-Б класі, факультативи з математики (6-А), інформатики (6-Б). З метою підготовки до поглибленого вивчення в 5-9 класах збільшено в інваріативній складовій по 1 годині на математику.

Відповідно до статті 36 Закону України «Про освіту» та статті 9 Закону України «Про загальну середню освіту», з метою задоволення освітніх потреб учнів та перспективою введення профільної освіти у старшій школі, за рекомендацією ради школи прийнято рішення про відкриття 8-А,9-Б класів як класів з поглибленим вивченням біології та 8-Б, 9-А класів як класів з поглибленим вивченням математики.  Зарахування учнів до класів з поглибленим вивченням здійснено відповідно до їх здібностей та інтересів, рівня навчальних досягнень, з урахуванням рекомендації вчителів відповідних предметів, психолога школи та заяв батьків. Варіативна складова передбачає додатковий час на поглиблене вивчення та вивчення курсу за вибором,факультативу, які поглиблюють і доповнюють зміст предмету, що вивчається за поглибленою навчальною програмою.

Для забезпечення допрофільної підготовки біологічного спрямування у 8-А та 9-Б  класах виділено по 2  додаткові години для поглибленого вивчення біології. Для забезпечення допрофільної підготовки математичного спрямування виділено додаткові 3 години для поглибленого вивчення алгебри та 1годину – на геометрію у 8-Б класі та по 2 додаткові години для поглибленого вивчення алгебри та геометрії у 9-А  класі .

В основній школі відводяться години на індивідуальні заняття з географії,математики, фізики,  української мови.

Ефективним засобом диференціації навчання у старшій школі є профільне навчання, яке має забезпечити більш глибоку підготовку старшокласників у тій галузі знань і діяльності, до яких у них сформувались стійкі інтереси та здібності. Навчально-виховна робота у 10-х та 11-х класах спрямована на формування особистості старшокласників, на підготовку їх до свідомого вибору професії.

Для задоволення запитів школярів, спеціалізації, яка не тільки сприяє розвитку виробничих сил, науки, культури, але й відповідає різноманітності задатків і здібностей людини, її індивідуальним нахилам до того чи іншого виду діяльності, з урахуванням рівня навчальних досягнень учнів, на підставі рекомендацій учителів відповідних предметів та психолога школи, заяв батьків, навчально-виховний процес у 10,11-х класах сплановано за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ ступеню, затвердженими наказом МОН України від 27.08.2010 № 834 (додаток 12,17)  зі змінами, внесеними наказом МОН України від 29.05.14  №657, як класи військово-спортивного та медичного профілів.

Для учнів 10,11 класів, які навчатимуться у групах за військово-спортивним профілем, відповідно до Типових навчальних планів для загальноосвітніх навчальних закладів, затверджених наказом Міністерства освіти і науки від 27.08.2010 № 834, на вивчення предмета «Захист Вітчизни» відводиться 2 години на тиждень. Також для учнів 10,11 класів відведено по 1 годині на курс за вибором    « Орфографічний практикум».

Для учнів військово-спортивного профілю введено у 10 класі факультативи –  «Історія українського війська», історія України; у 11класі – курс за вибором «Креслення» та факультатив «Захист Вітчизни».

Для учнів, які навчатимуться за медичним профілем виділено по 1,5 годині на вивчення факультативів: «Фізіологія людини» (10клас), «Основи генетики людини» (11 клас).

Також в інваріативній складовій 10, 11 класів збільшено по 1 годині на вивчення української мови, фізики, алгебри та геометрії, та в 11 класі на 1 годину збільшено вивчення хімії .

Відповідно до Концепції профільного навчання у 10-11 класах – за військово-спортивним та медичним профілем.

Профілі передбачають вивчення предметів за профільним, академічним та стандартним рівнями.

Працювало 20 факультативів для учнів 5 – 11 класів, відведено 15 навчальних годин для індивідуальної роботи зі школярами 1- 4 класів, 10 годин на курси за вибором та  10,5 годин для індивідуальної роботи  з  учнями    5 – 11 класів.

В основу роботи з учнями  покладені результати  психологічної діагностики.   За результатами діагностики здійснювалася корекційна робота.

З метою забезпечення науково-аналітичного супроводу навчально-виховного процесу проведено:

-педагогічний семінар «Окремі завдання національно – патріотичного виховання»

-педагогічні  консиліуми з наступності : «Психолого – педагогічний супровід навчально – виховного процесу в 5 – х класах»;

-« Про хід впровадження профільності навчання в10 класі»;

-педагогічні читання: «Громадське виховання: погляд на проблему через творчість В.О.Сухомлинського»;

-педагогічні ради: «Про підсумки діяльності навчального закладу в 2016/2017 навчальному році та завдання педагогічного колективу щодо підвищення якості навчального процесу в  2017/2018 навчальному році»;

-«Національно – патріотичне виховання як засіб становлення сучасного українця, адаптованого до нових умов життя»;

-«Формування якісного рівня патріотичного виховання сучасними методами навчання».

-науково-практична конференція «Іноваційні форми і методи виховання патріотизму на уроках»

Проведилися наради при директорові, на яких розглядалися організаційні питання, особливості організації діяльності вчителів щодо підвищення якості знань, вихованості учнів, збереження життя, здоров’я дітей, літнього оздоровлення.

Вивчено  стан викладання, рівень навчальних досягнень учнів з основ здоровя, хімії. Проведено моніторинги: „Діагностика рівня навчальних досягнень учнів із української, англійської мов та  математики в 2 – 11 класах” (вересень, травень), вхідний моніторинг рівня навчальних досягнень учнів 5, 10 класів, „Вивчення особливостей  і характеру адаптації дітей 1, 5, 9 класів, рівня шкільної тривожності”, „Рівень соціальної зрілості та професійного самовизначення школярів”, педагогічний моніторинг, моніторинг діяльності класних керівників, учнівських колективів.Здійснювалися різні форми контролю:

«Формування громадянської відповідальності на уроках історії України» (історія України, 5-11 класи), «Формування національної свідомості на уроках географії»       ( географія, 7-10 класи), «Формування екологічної безпеки та сталого розвитку на уроках фізики» ( фізика, 7-11 класи), «Формування в учнів стійкої мотивації щодо збереження свого здоров’я» ( фізична культура, 1- 11 класи ), «Формування в учнів художніх інтересів та потреб на уроках образотворчого мистецтва»  ( образотворче мистецтво, 1- 11 класи ), «Використання мультимедійного обладнання на уроках захисту Вітчизни» (захист Вітчизни, 10-11 клас), «Формування орфографічних навичок на уроках української мови» (українська мова, 1- 11 класи ), аналіз статистичних даних за І семестр, навчальні досягнення учнів за рік (контрольні зрізи з навчальних предметів), участі учнів школи у II та  III етапах Всеукраїнських учнівських олімпіад.  Результати заслуховувалися на педагогічних  і методичних радах, нарадах при директорові, засіданнях методичних об’єднань, знайшли відображення в наказах та довідках.

У 2017/18 навчальному році була проведена значна робота щодо підвищення  професійного рівня педагогічних працівників.

Зростанню рівня педагогічної майстерності вчителів сприяла система атестації педагогічних кадрів, яка активізувала творчу діяльність, стимулювала неперервну фахову та загально методичну освіту вчителів, підвищила їх персональну відповідальність за результати навчання і виховання учнів. У 2017 році атестувалося 5 учителів. Із них підтвердили: І категорію – 1, вищу категорію – 1. Установлено кваліфікаційні категорії: ІІ категорію – 1, вищу категорію – 2, звання « старший учитель» – 1.

Атестація здійснювалася на основі комплексного оцінювання рівня кваліфікації, професійної діяльності, творчої активності та загальної культури педагогів:

I блок – самоатестація за анкетами;

IIблок – оцінювання роботи вчителів психологом школи: індивідуальна психодіагностика якостей особистості вчителя;

IIIблок – тематичний, оперативний, підсумковий педагогічний аналіз адміністрацією школи:

–  відвідування уроків, позакласних заходів; індивідуальні співбесіди;

– проведення контрольних робіт, зрізів знань учнів, тестування; система роботи з підвищення кваліфікаційної та професійної майстерності (участь у науково – практичних конференціях, семінарах, педагогічних радах, друковані роботи, тощо).

IVблок – оцінювання діяльності педагогічних працівників методичним об’єднанням, членами атестаційної комісії;

Під час атестації проведено:

– публічний захист проектів;

– розглянуто на засіданнях педагогічних рад, методичних об’єднань, атестаційної комісії творчі звіти вчителів, що атестуються.

Школа забезпечена фахівцями на 100%. План курсової перепідготовки виконано на 100% .

Згідно з річним планом роботи школи педагогічний колектив працював над єдиною методичною проблемою «Cоціалізація учнів у сучасному освітньому закладі».

Вирішення науково-методичної проблеми визначило для нас характер змін, що відбуваються в освіті та вимагають професійного росту педагогів, інновації, гнучкості, динамічності. Тому домінантною діяльністю методичної роботи школи стали інноваційні пошуки, забезпечення інформаційних процесів, формування готовності вчителів до інноваційної діяльності. Методична робота в школі протягом 2017-2018 навчального року була спрямована на:

– на індивідуальний професійний розвиток учителів;

–  створення професійно-мобільних кадрів в умовах сучасного освітнього закладу;

–  розвиток у суб’єктів освітнього простору нового способу мислення та здатності пристосовуватись до змін у суспільстві;

– окреслення педагогічних умінь відповідно до змін ролі вчителя в суспільстві;

– розвиток інноваційного мислення вчителя як умова його професійної компетентності.

Робота над науково-методичною проблемою стала поштовхом для пошуку форм і функціональних структур з підготовки вчителя в загально-методичному, психолого-педагогічному та науково-теоретичному етапах. Однією з пріоритетних на сучасному стані є проблема підвищення професійного рівня вчителя через його самоосвіту, реалізація впрофесіональній підготовці вчителя принципу неперервності. Самовдосконалення – важливий аспект творчої діяльності педагогів, але через їхнє пасивне ставлення до професійного вдосконалення жодні форми підвищення кваліфікації педагогів, не дають ефективних результатів. Тому основне завдання організованих з ними заходів полягає в тому, щоб включити вчителів у процес вдосконалення особистості кваліфікації, перетворити їх на об’єкти цього вдосконалення. Саме з цією метою в плані роботи з педкадрами та в плані роботи методичних підструктур були передбачені індивідуальні форми роботи: індивідуальна робота над науково-методичною проблемою, самостійна робота, докурсова та післякурсова підготовка.

У плані роботи з педагогічними кадрами та в плані роботи методичних підструктур були передбачені, крім колективних, індивідуальні форми роботи:  робота над науково – методичною проблемою, самостійна робота над методичною  темою, самоосвіта, докурсова та післякурсова підготовка, стажування, консультування, творчі звіти, наставництво, опрацювання матеріалів фахових журналів і методичної літератури, самоаналіз і самоконтроль діяльності. Методичні об’єднання вчителів внесли в плани роботи виступи вчителів із обраної теми, а вчителі, які атестувалися, зробили творчі звіти не тільки на рівні школи, а й на міських сесіях, обов’язковим елементом яких було перенесення теоретичних відомостей у практичну площину, розробки уроків, проектів, методичних рекомендацій, дидактичних завдань тощо.

Основними організаційними формами роботи в школі були: методичні об’єднання, творчі групи «Упровадження нового Державного стандарту базової і повної середньої освіти», «Школа молодого вчителя».

Протягом навчального року відбулося 5 засідань методичної ради, на яких розглядалися актуальні питання: організація роботи в  школі над науково-методичною  проблемою; результати діагностичних робіт; здійснення професійної орієнтації учнів на уроках та позакласній роботі з урахуванням вимог загальноєвропейського освітнього процесу;  виконання програми  «Обдарованість», про результат проведенняІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади, Міжнародного  конкурсу з української мови ім. П. Яцика, участь учнів у II етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади, у конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт; стан викладання, рівень знань, умінь і навичок учнів з навчальних предметів; підготовка і проведення навчальних екскурсій та навчальної практики; експертна оцінка методичної роботи з педагогічними кадрами; про стан виконання навчальних програм; про  підготовку учнів  до державної підсумкової атестації тощо.

Активну роботу проводила творча група «Упровадження нового Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти», головним завданням якої було  опрацювання складової кожної освітньої галузі Державного стандарту, опрацювання державних вимог до рівня загальноосвітньої підготовки учнів, які відповідають змісту і структурі предметних компетентностей.

Процесу досконалого освоєння професії сприяли дискусії, практичні заняття з питань організації навчальної діяльності учнів на уроці, складання пам’яток спостережень за уроком, евристичні бесіди, моделювання фрагментів уроків, залучення до методичної роботи в школі.

З метою  удосконалення професійної майстерності педагогів через підготовку, організацію і проведення показових уроків, обміну педагогічними знахідками, підвищення педагогічної майстерності, залучення вчителів до творчого пошуку, протягом навчального року вчителі під час своїх  предметних тижнів провели показові уроки.

Проведені уроки засвідчили, що учителі володіють не тільки традиційними професійними знаннями, а й сучасними технологіями та  навичками роботи з інформаційно-комунікаційними технологіями, мають особливі навчальні стилі, тобто вміння викладати в гармонії зі своїми власними можливостями та уявленнями. З цією метою  вони використовують багато різноманітних навчальних підходів у викладанні.

Одним із шляхів рішення навчальних засад для вчителів є проектування шляхів, що забезпечують різноманітні варіанти модернізації професійного розвитку педагога, для цього вони оптимально поєднують форми, методи і засоби навчання, використовують інтегративний підхід до навчального процесу, розвивають активну розумову діяльність учнів шляхом спостережень, розвитку пам’яті, мислення.

Відповідність змісту роботи вчителів поставленим завданням, доцільність та ефективність використання вчителем засобів навчання, врахування індивідуальних особливостей учнів, тобто відповідність вибору організаційних форм, методів і прийомів навчання, сприяли розвитку пізнавальних інтересів, творчої активності, розумової діяльності учнів.

У школі працювало 8 методичних об’єднань. В основі роботи методичних об’єднань лежить організація системної роботи із здібними та обдарованими дітьми, підвищення професійної компетентності вчителів відповідно до кваліфікаційної категорії.

Кожне методичне об’єднання працює за власною темою. У наявності плани роботи та протоколи засідань методичних об’єднань. Систематично проводилися засідання ШМО, де вчителі вивчали навчальні програми, інструктивні та методичні листи Міністерства освіти і науки України, підручники та посібники, обговорювали доповіді з актуальних питань навчання і виховання учнів, знайомились з новинками методичної та психолого-педагогічної літератури, звітували про курсову підготовку з метою пропагування педагогічного досвіду, аналізували результати І та ІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін, якість знань, умінь і навичок з предметів за результатами навчального року.

Усі педагоги мають методичне портфоліо, в якому відображено результати їхньої діяльності, простежується зростання педагогічної майстерності.

На засіданнях методичних об’єднань головна увага приділялася формуванню та удосконаленню методичної, загальнонаукової, загальнокультурної та інформаційно-комунікаційної компетентності педагогів. Були поєднані традиційні форми (звіт, доповідь, виступ-презентація) з інтегрованими (методичний діалог, ділова гра, створення і захист проектів, портфоліо, круглі столи тощо).

Відповідно до Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом МОН України від 30.12.2014 №1547, листа МОН України № 1/9-185 від 27.03.2018 року «Щодо проведення Державної підсумкової атестації  у закладах загальної середньої освіти в 2017/2018 навчальному році», листа МОН України №1/9-66 від 31.012018 року «Про організоване завершення 2017/2018 н.р. та особливості проведення ДПА у закладах середньої освіти», наказу управління освіти від 23.04.2018 року № 68-т «Про організоване завершення 2017/2018 навчального року та проведення державної підсумкової атестації в закладах загальної середньої освіти м. Херсона »,  враховуючи основні завдання початкової освіти, вікові та психофізичні особливості молодших школярів, принцип гуманізації навчально-виховного процесу, у школі  була проведена державна  підсумкова  атестація  учнів 4-их класів.

Атестація з кожного предмета проводилася  письмово y формі підсумкових контрольних робіт відповідно до графіка:

15.05.2018  – українська мова і літературне читання

(інтегрована контрольна робота);

17.05.2018  – математика.

 

Оцінювання підсумкових контрольних робіт здійснювалося відповідно до критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів, затверджених наказами МОН України від 13.04.2011 № 329, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 11 травня 2011  за № 566/19304 та Орієнтовних вимог до контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи ( наказ Міністерства освіти і науки України від 19.08.2016 № 1009 «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 21.08.2013 № 1222»)

Зміст завдань для підсумкових контрольних робіт формувався відповідно до оновлених у 2016 році  навчальних програм з української мови та літературного читання, з математики  для 1-4 класів і розроблявся методичним об`єднанням учителів початкових класів.

Інтегрована  контрольна робота з української мови і літературного читання була проведена 15.05.2018 року.

З літературного читання перевірялось:

– сформованість навички читання мовчки;

– розуміння прочитаного;

– уміння працювати з текстом;

– засвоєння літературознавчих понять.

З української мови перевірялось:

– орфографічні й пунктуаційні уміння;

– засвоєння і застосування мовних знань і вмінь;

– уміння будувати письмове зв`язне висловлювання.

Роботу виконувало 100 учнів. Якість знань – 65%, успішність – 96%.

Завдання  виконано наступним чином:

 1. Списування.

Без помилок – 36 учнів – 36%

Від 1 до 2 помилок – 24 учні – 24%

Більше 2 помилок –  40 учні – 40%.

 

 1. Визначення жанру твору:

Справились – 87 учнів – 87%

Не справились – 13 учнів – 13%.

 

 1. Послідовність подій у тексті:

Справились – 76 учнів – 76%

Не справились – 24 учні – 24%.

 

 1.  Характеристика головного героя:

Справились – 91 учень – 91%

Не справились – 9 учнів – 9%.

 

 1. Визначення чистин мови в реченні:

Справились – 69 учнів – 69%

Не справились – 31учень – 31%.

 

 1. Встановлення зв`язків між членами речення:

Справились – 82 учні – 82%

Не справились – 18 учнів – 18%.

 

 1. Будова слова:

Справились – 90 учнів – 90%

Не справились – 10 учнів – 10%.

 

 1.  Творче завдання:

Справились – 32 учні – 32%

Частково справились – 53 учні – 53%

Не справились – 15 учнів – 15%.

 

Державна підсумкова атестація з української мови в 4-х класах показала, що учні навчилися уважно мовчки читати текст, розуміти прочитане і працювати над текстом. Визначати його жанр, встановлювати послідовність подій, давати характеристику героєві.  Діти навчилися знаходити головні члени речення і встановлювати зв`язок слів у реченні, знають частини мови і будову слова. Учні дотримуються технічних правил письма, але охайно оформлюють письмову роботу не всі. Багато дітей неуважно списують текст. Роблять помилки  в словах з ненаголошеними –е, -и в корні слова, при написані префіксів і прийменників, пропускають букви, знаки. Також треба більше уваги приділяти   написанню творів, давати дітям змогу письмово висловлювати свої думки.

Кращі знання з української мови показали: Калак А., Лавренюк А., Левицький В., ЛепехаВ., МезенцеваА.,ОлійникВ., Сливканич Н., Твардовська А., Усачова П., Худощева І.(4-А кл.); Біркун Д., Курбачова А., Яхній Є., Павлусь С. (4-Б кл.); Арзуманян І., Кухаришина В., Рижанок Д. (4-В).

На низькому рівні показали свої знання: Єпіфанцев Д., Чихун М(4-Б),

Бодіштяну Д., Робулець Д.(4-В).

Підсумкова контрольна робота з математики була проведена 17.05.2018 року з метою перевірити рівень сформованості в учнях предметної математичної компетентності відповідно до таких змістових компонентів навчального матеріалу: числа, дії з числами; величини; математичні вирази, рівності, нерівності; просторові відношення, геометричні фігури; задачі; робота з даними. А також визначити здатність дитини застосовувати вивчений матеріал у життєвих ситуаціях.

 

Результати  контрольної роботи наступні:

 1. Письмове обчислення виразів з перевіркою:

Справились – 62 учні – 62%

Частково справились – 38 учнів – 38%.

 

 1. Порядок дій у  виразах зі зміною:

Справились – 85 учнів – 85%

Не справились – 15 учнів – 15% .

 

 1. Порівняння іменованих чисел:

Справились – 47 учнів – 47%

Не справились – 53 учні – 53%.

 

 1. Розв`язування складеної задачі:

Справились – 48 учнів – 48%

Частково справились – 10 учнів – 10%

Не справились –42 учні – 42%.

 

 1.  Розв`язування геометричної задачі:

Справились – 54 учні – 54%

Частково справились – 15 учнів – 15%

Не справились –31 учень – 31%.

 

 1. Завдання з логічним навантаженням:

Справились – 85 учнів – 85%

Не справились – 15учнів- 15%

 

Роботу виконувало 100 учнів. Якість знань – 64%, успішність-  95%.

Результати контрольної роботи показали, що учні вміють розв’язувати геометричні задачі, виконують письмові обчислення виразів з перевіркою, знають порядок дій. Залюбки розв`язують завдання з логічним навантаженням. Але частина учнів припускається помилок і неточностей під час розв`язування сюжетної задачі на 3 дії  та під час роботи з іменованими числами. Вчителям потрібно більше працювати на уроках над сюжетними, складеними задачами; приділити увагу роботі над перетворенням іменованих чисел з одних одиниць в інші.

Проведення діагностичних контрольних робіт на початку і в кінці  навчального року, моніторинг навчальних досягнень із усіх предметів, аналіз якості освіти за навчальний рік дозволили уніфікувати контроль навчального процесу, що надало можливість здійснювати корекційну роботу з учнями і педагогами.                     У школі розроблено модель роботи з обдарованими дітьми, організовано їх психолого-педагогічний супровід психологом школи, поповнено інформаційний банк даних „Обдарована дитина”.

Збільшилась  кількість учнів школи (на два), які здобули визнання на ІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад із базових дисциплін, та цього навчального року один учень школи  посів призове місце на ІІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад:

 

Переможці

2017/18 навчальний рік

ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади

 

         Прізвище ім’я учня    Клас Олімпіада Місце         ПІБ учителя

1       Хорошун Анастасія   9-А   Географія з краєзнавством         І        Лямичева В.М.

         Андрющенко Дар’я   8-Б    Біологія    І        Сіренченко О.І.

         Кіриєнко Анастасія   8-Б    Біологія    ІІ       Сіренченко О.І.

         Плодончук Людмила         10     Біологія    ІІІ     Сіренченко О.І.

         Савчук Світлана       9-Б    Біологія    ІІ       Сіренченко О.І.

Кучерява Вікторія     7-Б    Укр.мова та літ-ра     ІІ       Хоменко В.Б.

Кіриєнко Анастасія   8-Б    Укр.мова та літ-ра     ІІІ     Саарва Л.С.

Яблуновська Марія   6-А   Математика      ІІІ     Коржина Я.В.

Самойлик Лев   7-Б    Математика      ІІІ     Шуляк В.А

Охременко Владислав        9-Б    Трудове навчання     ІІІ     Соловей О.В.

Топал Ірина      10     Правознавство  ІІІ     Крищенко В.В.

Невмержицька Ольга         10     Англ. мова         ІІІ     Шорнікова М.В.

                             Аналіз виховної роботи

           Згідно із законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Національною доктриною розвитку освіти України в ХХІ столітті», «Про охорону дитинства», Національної програми патріотичного виховання населення, формування здорового способу життя. Розвитку духовності та зміцнення моральних засад суспільства, конвенції про права дитини, Декларації прав дитини, Державну національну програму «Освіта. Україна ХХІ ст.», Концепції національного, громадянського, родинного, екологічного, художньо-естетичного виховання, програм «Фізичне виховання – здоров’я нації», «Українська родина», «Ветеран»,

«Основні орієнтири виховання» та Програми Розвитку правової освіти, указу Президента України «Про додаткові заходи щодо запобігання дитячої бездоглядності», виховна робота в 2017-2018 навчальному році була спрямована на реалізацію задач:

– виховання високої моралі у підростаючого покоління;

– створення необхідних умов для фізичного розвитку школярів, збереження й зміцнення їхнього здоров’я, запобігання негативних проявів серед молоді;

–  розширення співпраці з батьківською громадою;

– запобігання злочинності, попередження інформації, яка містить в собі елементи асоціальної поведінки, жорстокості, насильства, пропаганди наркотичних речовин.

Протягом року питання виховної роботи розглядались на нарадах при директорі:  про аналіз організації літнього відпочинку та оздоровлення дітей; про результати працевлаштування випускників 9 класу; про проведення обліку дітей і підлітків шкільного віку та дітей пільгових категорій; про результати проведення громадського огляду умов утримання, виховання, навчання, оздоровлення, працевлаштування та соціального захисту дітей пільгових категорій, про результати проведення запланованих місячників,  про стан відвідування учнями школи.; про результати рейдів “Урок”, «Канікули»; про виконання Закону України “Про освіту” (аналіз охоплення дітей мікрорайону навчанням); про організацію харчування учнів; про виконання заходів щодо запобігання дорожньо-транспортного травматизму учнів; про аналіз охоплення учнів гуртковою роботою; про підсумки роботи школи щодо профілактики правопорушень серед підлітків; про аналіз дитячого травматизму; про аналіз  відвідування, рівня  захворюваності  учнів та попередження росту простудних захворювань; про стан роботи з дітьми-сиротами та дітьми пільгових категорій; про удосконалення профорієнтаційної роботи з учнями. Питання виховної роботи також розглядалися і на засіданнях методичного об’єднання класних керівників, батьківських зборах, оперативних нарадах класних керівників.

Організація виховного процесу здійснювалась шляхом проведення:

– годин спілкування;

– шкільних виставок малюнків, дитячих робіт;

– конкурсів, концертів;

– перегляду фільмів з різної тематики;

– місячників за напрямками;

– зустрічі з працівниками кримінальної міліції, медичних установ, ДАЇ; видатними людьми нашого краю.

– екскурсій та подорожей.

Для здійснення поставлених задач у школі розроблено план виховної роботи навчального закладу та плани виховної роботи класних керівників, плани педагога – організатора, соціального педагога, практичного психолога, керівників гуртків, а також розроблено заходи, які охоплюють усі напрямки виховання:

– ціннісне ставлення до природи;

– ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави;

– ціннісне ставлення до людей;

– ціннісне ставлення до себе;

– ціннісне ставлення до праці;

– ціннісне ставлення до культури і мистецтва.

На початок 2017-2018 навчального року в школі навчалось 945учнів 1-11 класів.

Організація виховного процесу здійснювалась шляхом проведення:

– годин спілкування;

– шкільних виставок малюнків, дитячих робіт;

– конкурсів, концертів;

– перегляду фільмів з різної тематики;

– місячників за напрямками;

– зустрічі з працівниками кримінальної міліції, медичних установ, ДАЇ;

– екскурсій та подорожей;

– відвідування театрів, музеїв.

Виховний процес у школі є невід’ємною складовою в усіх видах діяльності: урочній, позаурочній, роботі з батьками, громадськістю. Виконання всіх необхідних компонентів виховного процесу забезпечують учителі-предметники та керівники гуртків. Так на базі школи організовано роботу гуртків різного спрямування. У 2017-2018 н.р. у навчальному закладі відкрито 25 гуртків , що становить на 3 більше за минулий навчальний рік.До роботи у гуртках та спортивних секціях залучено 462 учні, що становить 49%  проти 50% минулого року.

Протягом року у школі працювало методичне об’єднання класних керівників на чолі з Саарвою Л.С. У школі проведено ряд методичних заходів: педагогічна рада з виховної роботи на тему «Національно-патріотичне виховання як  засіб становлення сучасного українця,адаптованого до нових умов життя» (січень 2018р.), 5 методичних засідань, працює творча група для роботи над методичною проблемою з питань виховання учнів, організована самоосвіта класних керівників, співпраця з МК та ХАНО. Виховна робота спрямована на створеннявиховного простору, необхідного для формування в учнівціннісногоставлення до суспільства та держави, до людей, до себе, до природи, до праці, до культури і мистецтвазгідно з вимогамипрограми «Основніорієнтиривихованняучнів 1-11 класівзагальноосвітніхнавчальнихзакладів».

 

Громадянське та морально-етичне виховання школярів

З метою формування в учнів рис свідомого громадянина, патріота, професіонала, тобто людини з почуттями, вчинками та поведінкою, спрямованими на розвиток демократичного громадянського суспільства в Україні з 01.12.2017р. по 31.12.2017р. проведено  місячник громадянсько-патріотичного виховання, протягом якого у шкільній бібліотеці організовано тематичну виставку публіцистичної та наукової літератури «Громадянська відповідальність людей», «Патріотизм – особлива риса!», яку відвідали учні1-11 класів.

Протягом місячника для учнів 1-11 класів проведено години спілкування «Бути громадянином України – почесно!», «Чому треба шанувати старших?», «Ми громадяни однієї країни».

01.12.2017р. для учнів 1-11 класів проведено години спілкування «СНІД: як захиститись й уберегтись!», організовано перегляд документального фільму.

19.12.2017р. учні школи привіталишефів (Обласнийвійськовийкомісаріат) з нагоди Дня Збройних сил України та Дня Святого Миколая. Репортаж про проведення заходу транслювала ТРК «Скіфія» 19.12.2017р.

06.12.2017р. у 1-11 класах проведено уроки мужності до свята «Дня Збройних сил України» на тему «Подвиг сьогодні. Чи можливо це?».

01.12.2017р. з метою свідчення небайдужого ставлення до людей з обмеженими можливостями, уся шкільна громада взяла участь у Благодійній акції, присвяченій Міжнародному дню інвалідів  – адресна допомога Територіальному центру соціального обслуговування Суворовського району.

Для участі в акції учні підготували подарунки, до яких ввійшли:

– цукерки та печиво;

– чай та кава;

– цукор та варення;

– домашні закрутки;

– крупи та макаронні вироби;

– засоби особистої гігієни;

– листівки та малюнки.  Допомоги зібрано на суму 3555грн. 20коп.

Протягом року учні 1-11 класів та учителі школи взяли участь:

 • ублагодійнійакції «Червоного Хреста» (4500 грн.);
 • ублагодійномуфестивалі «ОстрівРіздва» (2900 грн);
 • у благодійнійакції «Відсерця до серця» (1450 грн.);
 • надано допомогу воїнам АТО (шкарпетки, ліки, продукти харчування).

14.12.2017р.  проведено «Засідання круглого столу» для учнів 9-х класів «Нас багато, а Батьківщина одна».

У рамках місячника з метою підготовки учнівської молоді до участі у житті громади, формування активної життєвої позиції організовано проведення наступних заходів:

 • 12.2017р. – серед учнів 10-11-х класів театрально-гумористичний конкурс під назвою «На прийомі у міського голови»;
 • 12.2017р. гру-ситуативні завдання для учнів 5-6 класів «Сто запитань до влади»;
 • 12.2017р. конкурс моделей місцевого самоврядування серед учнів 7-8 класів;
 • серед учнів 1-11 класів організовано конкурси малюнків, творчих робіт, присвячених майбутньому міста Херсона;
 • тренінг з розвитку досвіду громадянської поведінки серед учнів 8-11 класів.

Соціально-психологічною службою школи проведено анкетування учнів школи на визначення рівня громадянської активності.

Національне та військово-патріотичне виховання

На виконання річного плану школи, з метою передачі молодому поколінню соціального досвіду, багатства духовної культури народу та формування особистісних рис громадянина України та на виконання річного плану школи з 01.03.2018р.  по 31.03.2018р.  у школі проведено місячник національної культури.

З метою формування патріотичних почуттів, вивчення бойових традицій та героїчних сторінок історії українського народу, формування особистості на засадах духовності, моральності, толерантності, сприяння розвитку історичної пам’яті, виховання шанобливого ставлення до значущих подій різних історичних епох Херсонщини і України та з нагоди відзначення 74-ї річниці визволення м. Херсона від фашистських окупантів, проведено ряд заходів:

–  12.03.2018р. зустрічі з дітьми  війни,Слівканич С.В. та Мамаєм А.С. – 5-11 класи;

– 14.03.2018 р. в 1-11 класах-  уроки мужності«Цепотрібно живим…», «Героїтвої, Херсонщина…», «Ми пам’ятаємо,  ми пишаємося!»;

–   15.03.2018р. – засідання круглогостолу «Вони визволяли наш край» для учнів 11-х класів;

–  виставку в шкільнійбібліотеціхудожньої, публіцистичноїлітератури «Священна пам’ятьвійни» і «Зруїн та попелу постав Херсон», яку відвідалиучні 1-11 класів;

–   02.03.2018р. участь у  міськомуконкурсі «Херсонщинапам’ятає…» в номінації «Декламування».

12.03.2018р. для учнів 5-11 класів проведено позаурочний загальношкільний захід «День визволення міста – особлива дата для кожного херсонця», на якому були присутні почесні гості: заступник обласного комісара, полковник Рибицький О.В., обласний комісар Обласного об’єднаного військового комісаріату полковник Буднік І.Л.( репортаж про проведення заходу транслювала ТРК «Скіфія, програма «Таврійські новини» від 12.03.2018р.).

З метою національного виховання, небайдужості та поваги учнівської молоді до видатних особистостей, відданих патріотів Херсонщини й України, сприяння розвитку історичної пам’яті, забезпечення створення умов для інтелектуального і культурного розвитку особистості,  учні школи взяли участь у ряді заходів:

– загальношкільномуконкурсісередучнів 1-11 класів на кращого декламатора поезійЛесі Українки «Жива душа поезії», учасникиякого  не лишепідібралипоезії для декламування, а й продумали елементисценічного образу ;

– виставці художньої та публіцистичноїлітератури «Слава Шевченка не вмре, не поляже», яку відвідалиучні 1-11 класів;

– вікторині «Кращий знавець української мови і літератури» – 5-11 класи;

– усному журналі «Виникнення і розвиток українського письма»;

– майстер-класі «Особливості розмальовування писанок»;

– позакласному загальношкільному заході «Як у нас на Україні».

З 12.02.2018р. по 15.02.2018р. у школі проведено ряд заходів, присвячених річниці виводу військ з Афганістану:  конкурс стіннівок; спортивні змагання між  хлопцями 9-11 класів, уроки мужності, зустрічі з воїнами-афганцями.

Учнішколи взяли  участь у міському заочному конкурсіюнихфотографів  «Моя Україна» (ІІІ місце).

Усі заходи сприяють розширенню світогляду учнів, їхній зацікавленості під час вивчення українських звичаїв та традицій, стимулюванню творчої діяльності учнів, виховують повагу до історичного минулого рідного краю і  нашої країни, сприяють духовному зближенню дітей, допомагають об’єктивно оцінити не тільки знання товаришів, але й власні знання.

У міських змаганнях з кульової стрільби, присвяченій Дню шанування учасників бойових дій на території інших держав, шкільна команда посіла І, ІІІ місця, ау міських змаганнях з кульової стрільби з пневматичної гвинтівки – ІІІ.

Міські змагання зі стрільби з пневматичної зброї, присвячені 74 річницівизволення м. Херсона від нацистських окупантів принесли школі ІІІ місце.

Питання з військово-патріотичного виховання знаходяться на постійному контролі адміністрації школи. Так, протягом 2017-2018 років на нарадах при директорові розглядались такі питання:

– «Про стан військово-патріотичного виховання в школі (Пр. №2 від 04.02.2018).

 

Превентивне виховання, формування здорового способу життя

З метою активізації роботи щодо попередження негативних проявів в учнівському середовищі, запобігання насильства над дітьми в сім’ях, навчальних закладах та громадських місцях, підвищення рівня правової освіти учнівської молоді, роз’яснення норм чинного законодавства, виховання учнівської молоді в дусі поваги до права та на виконання Програми правової освіти населення та відповідно до річного плану школи з 02.10.2017р. по  31.10.2017р. проведено місячник правових знань.

Місячник розпочався з оновлення банку даних про асоціальні сім′ї, учнів, які потребують особливої педагогічної уваги, дітей, які не відвідують школу. З даної тематики розроблено плани заходів з профілактики правопорушень, злочинності, дитячої бездоглядності. Соціальний педагог разом з класними керівниками  здійснювали рейди в проблемні сім′ї. Оформлено акти обстеження умов проживання дітей-сиріт, дітей-інвалідів, дітей з асоціальних сімей.

З метою виявлення дітей, які під час занять перебувають поза межами школи, дотримання режиму школи, під час місячника проведено рейди «Урок», «Ні запізненням!», «Зовнішній вигляд», завдяки яким кількість таких учнів зменшилась.

Класними керівниками проведено години спілкування «Я маю право, я зобов’язаний», «Що треба знати про право і закон» тощо. У шкільній бібліотеці оновлено постійно діючу виставку книг з правової освіти «Правові знання – школярам, батькам», а також виставку публіцистичної й наукової літератури «Україна – незалежна правова держава». У школі працює клуб правових знань для старшокласників «Підліток», метою якого є підвищення загального рівня правової культури, набуття учнями необхідних правових знань.

З метою формування вмінь та навичок користування своїми правами в різних ситуаціях, надання порад щодо захисту особистості від злочинних посягань, протягом місячника соціально-психологічною службою школи організовано виготовлення та розповсюдження буклетів «Стоп насилля», «Практичні поради для молоді», «Трудові права дітей».

17.10.2017р. з метою з’ясування суті понять кримінальна відповідальність, удосконалення знань про відповідальність своїх дій у житті, виховування почуття відповідальності за  свої дії та розвитку уміння брати приклад з хорошої поведінки підлітків, з учнями 10-А,11-А класів проведено засідання круглого столу «Стоп торгівлі людьми!».

Протягом місячника з метою ознайомлення та обговорення з учнями їх прав та обов’язків вдома та в школі, з учнями 1-4 класів проведено гру–подорож «Знай свої права, виконуй обов’язки».

19.10.2017р. соціально-психологічною службою школи серед учнів 9-х класів проведено діагностику «Адитивна поведінка», що сприяє  виявленню учнів,  схильних до відходу від реальності шляхом зміни психічного стану штучним чином.

Протягом місячника з метою систематизації знань учнів про права та обов’язки людини, формування вмінь та навичок користування своїми правами в різних ситуаціях, ознайомлення з поняттями адміністративна та кримінальна відповідальність, правова відповідальність неповнолітніх, у 5-8 класах проведено зустрічі з працівниками ювенальної превенції СП ХВП ГУНП в Херсонській області, представниками служби  у  справах дітей з теми «Кримінальна відповідальність неповнолітніх».

У школі проводяться засідання  ради  профілактики 1 раз на три місяці або за потреби. Слід відзначити, що співпраця педагогічного колективу школи з соціальною службою, кримінальною міліцією, опікунською радою сприяє зменшенню кількості учнів, які порушують дисципліну, конфліктують з батьками, пропускають уроки без поважних причин. Так цього навчального року на внутрішньо шкільному профілактичному обліку перебуває 4 учнів проти 1 минулого року, а на обліку в ювенальній превенції СП ХВП ГУНП в Херсонській області – жодного, що є сталим показником.

З 20.10.2017р. з метою превентивного виховання учні 9-х класів відвідали музей  Асоціації ветеранів Міністерства внутрішніх справ України.

У системі роботи школи є взаємодія з батьками учнів. На педагогічному всеобучі батьків розглядалися питання з профілактики злочинності, правопорушень серед учнівської молоді, правової відповідальності за вчинки неповнолітніх дітей.

Питання з правового виховання знаходяться на постійному контролі адміністрації школи. Так, протягом 2018-2019 років на нарадах при директорові розглядались такі питання:

-«Про стан правової роботи в школі»  (Пр.№10 від 10.11.2017р.).

– «Про діяльність педагогічного колективу щодо запобігання злочинам та правопорушенням серед неповнолітніх» (Пр. №1 від 05.01.2018р.).

– «Роль соціально-психологічної служби у начально-виховному процесі» (Пр. №11 від 04.12.2017р.).

– «Про соціально-педагогічну допомогу учням і сім’ям, які потребують особливої уваги» (Пр. №2 від 04.02.2018р.).

– «Про роботу щодо обліку учнів мікрорайону школи» (Пр.№4 від 04.04.2018р.).

– «Звіт про роботу ради профілактики» (Пр. №5 від 04.05.2018р.).

Систематично проводиться контроль правоосвітньої роботи та правового виховання на підставі таких наказів директора школи:

– «Про виконання Закону України  «Про загальну середню освіту» щодо відвідування учнями школи» (№ 124  від 04.05.2018 р. );

– «Про підсумки місячника правових знань» (№ 338 від 02.11.2017 р.);

– «Про проведення місячника правових знань» (№290 від 28.09.2017р.);

Фізкультурно-спортивне виховання

З метою залучення молодого покоління до активних занять фізичною культурою і спортом, пропагування здорового способу життя, протягом навчального року у школі проведено ряд заходів:

 • День здоров’я ( травень 2017р.).
 • Змагання «Мама, тато, я – спортивна сім’я».
 • Спортивну естафету.
 • Тиждень фізичної культури.

У рамках Тижня фізичної культури проведено ряд заходів:

 • «Веселі старти» серед команд хлопців та дівчат – 5-6 класи;
 • футбол (хлопці) – 7 класи;
 • волейбол( дівчата) – 7 класи;
 • футбол – (хлопці) – 8 класи;
 • волейбол( дівчата) – 8 класи;
 • футбол – (хлопці)– 9 класи;
 • волейбол( дівчата) – 9 класи;
 • баскетбол (збірні команди 10-11 класів та вчителів).

Протягом 2017-2018н.р. школою організована робота 6  гуртків спортивного спрямування,  які відвідували 87 учнів проти 7 минулого року (85 учнів).  Налагоджена плідна робота з ДЮСШ №3 та ДЮСШ №6.

У міському етапі Всеукраїнських відкритих змагань учнівської молоді з ракето модельного спортуучні школи посіли ІІ, ІІІ місця.

У ПершостіСуворовського району зі спортивного орієнтування шкільна команда посіла І місце.

Екологічне виховання

На виконання річного плану школи, з метою забезпечення підростаючого покоління науковими знаннями про взаємозв’язок природи і суспільства та виховання відповідальності за навколишнє середовище з 09.04.2018р. по 30.04.2018р. в школі  проведено місячник екології та благоустрою. Заходи, що були заплановані, виконані в повному обсязі.

Місячник розпочався з інформаційної презентації під девізом: «Пізнання починається зі здивування». Учні та вчителі школи  переглянули науково-популярний фільм «Фізична картина світу», виставку поробок «Земля – наш дім», фотовиставку «Збереження водних ресурсів», стіннівки «Здоровий спосіб життя».

З10.04. – 14.04.2018р. з метою ознайомлення учнів з досягненнями сучасної космонавтики, організувано виставку-експозицію «Зоряна  дорога  людства», яка  поглибила знання учнів про природу небесних тіл сонячної системи, їх уплив на здоров’я людини та стан навколишнього середовища.

Протягом місячника з метою виховання любові до рідної природи, свідомого ставлення до екологічних проблем та їх наслідків, збереження природи та її ресурсів, визначення ролі людини в збереженні навколишнього середовища,  проведені години спілкування «Природа і людина» , «Планета теж жива», «Чорнобильська трагедія і сучасність», «День Землі, день довкілля».

У рамках місячника  для учнів 5-11 класів проведено ряд заходів:

Виставка поробок  зі сміття – 5-11 кл. 16.04.2018р.
Загальношкільний позаурочний захід «Збережемо нашу планету Земля» – 7-10кл. 19.04.2018р.
Загальношкільний позаурочний захід

«День Землі»

20.04.2018р.
Медіа-експедиція спільно з Центральною бібліотекою «У злагоді з природою» – 5-9 кл. 17.04.2018р.
Еко-SOS «Пластикова катастрофа» – 3-4 кл. 17.04.2018р.
Загальношкільна  екологічна  акція  «Збір макулатури» 27.04.2018р.
Перегляд  програм мобільного планетарію. 24.04.-26.04.2018р.

20.04.2018р. з метою формування в учнів екологічної свідомості, усвідомлення важливості захисту навколишнього середовища, творчих здібностей, цілісного уявлення про природне оточення як середовище життя, для учнів 1-11 класів показано  виступ шкільної екологічної агітбригади «Екопланета», яка у міському конкурсі отримала запрошення відвідати Національний природний парк Нижньодніпровський.

25.04.2018р. з  метою вихованнясвідомого доброго ставлення до природи, толерантного ставлення й поваги до екосистемЗемлі, безконфліктногоспівіснуваннялюдини та довкілля на основігармонізаціївідносин з природою, середучнів 5-11класів проведено  конкурс на кращу композицію «Вклоняємося твоїй красі, природо».

23.04.2018р. з метою розвитку практичних навичок відбору необхідної інформації про планету Земля, засоби її захисту відрізного виду забруднень, серед учнів 1-4 класів проведено конкурс малюнків і поробок, присвячений Дню Землі «Збережи планету Земля».

Протягоммісячника проведено фотовиставку«Збереження водних ресурсів», до якої увійшли різноманітні фото, зроблені учнями 5-11 класів. Фотовиставка мала на меті висвітлення проблем охорони водних ресурсів, раціонального природокористування та охоронидовкілля, застосування інформаційних технологій в дослідженнях водоймищ України.

З метою свідомого ставлення до значущості власного внеску в очищення, збереження й оздоблення навколишнього середовища, ліквідації стихійних сміттєзвалищ;упорядкування спортивних і дитячихмайданчиків, ремонту та фарбування парканів,огорож, лавок; влаштування квітників,висадження дерев; забезпечення обрізки гілок дерев та кущів, побілки стовбурів дерев та бордюрів, учні школи взяли участь в міських акціях:

– «День Довкілля»;

– «День Землі»;

– «Зробимо Україну чистою!».

Окремі заходи були розроблені на відзначення Чорнобильської трагедії та вшанування загиблих від аварії. 26.04.1986р.:

 • Вахта пам’яті «Чорнобиль не маєминулого часу» (з використаннямнаукової та публіцистичноїлітератури), організованабібліотекаремшколи;

–  годиниспілкування «Чорнобильські уроки людства», «Чорнобильськатрагедія і сучасність»;

20.04.2018р. з метою упорядкування шкільної території, в рамках місячника   проведено День довкілля. Учні 5-11 класів разом з батьками і вчителями обкопували та поливали дерева, садили нові саджанці квітів, дерев та кущів, білили бордюри та дерева, прибирали сміття, оформили клумби на територіїшколи.  Також протягом місячника проведено трудовий десант щодо благоустрою шкільного подвір’я та прилеглої території.

Протягом місячника члени служби шкільного парламенту «Господарча» та «Служба шкільних новин» проводили рейд «Чисте подвір’я», метою якого було сформувати поняття та уявлення про довкілля, усвідомлення себе як невід’ємної частини природи, взаємозалежності людини та природи, почуття особистої причетності до збереження природних багатств.

Усі заходи сприяли розумінню учнями багатогранногозначенняприроди для суспільства в цілому і для кожноїлюдинизокрема, утвердитись у думці, що природа – цепершоосноваіснуваннялюдини.

Протягомтравня-червняучнішколи взяли участь у двомісячнику з охорони та відтвореннязапасів у водоймахнизов’яДніпра.

Туристсько-краєзнавча робота

Плідною є й туристсько-краєзнавча робота, яка у 2017-2018н.р. спрямована на ознайомлення з історією та культурою рідного краю, оволодіння значним колом знань, умінь і навичок, необхідних юному екскурсоводу, формування в учнів наукових інтересів та творчих здібностей.

У міському конкурсі «Знавці міста Херсона» команда школи посіла ІІІ місце серед шкіл Суворовського району.

В обласному  конкурсі  «Люби і знай свій рідний край» команда виборола І та ІІІ місця.

У міському конкурсі «Юні екскурсоводи»  в номінації презентація-екскурсія учні вибороли ІІ місце.

У міському етапі Всеукраїнського конкурсу «Мій рідний край – моя земля» учні школи отримали подяку.  У міських змаганнях з техніки пішохідного туризму серед школярів учні школи посіли І,І та ІІ місця.

З метою ознайомлення учнів з природою, історією та культурою України організовано екскурсії до м. Києва, с. Саги Цюрупинського району, р. Дніпро,

м. Херсоном, садиби «Чайка», БЗТ «Чумацька криниця», м. Львова, замку Тамплієрів, м. Миколаєва, бази «Зелені хутори Таврії, м. Скадовська.

З метою формування здорового способу життя засобами туристсько-краєзнавчого напряму позашкільної освіти, розширення кругозору дітей та юнацтва, формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя, у вересні 2017р. проведено День туризму на базі військової частини А1836(с. Нєчаєво).

Питання туристсько-краєзнавчої роботи  знаходяться на постійному контролі адміністрації школи. Так, протягом 2017-2018 років на нарадах при директорові розглядались такі питання:

 • «Про проведення навчальних екскурсій, навчальної практики та літнього оздоровлення» (Пр. №4 від 04.04.2018р.).

 

Художньо-естетичне виховання

Відповідно до річного плану роботи школи, з метою формування в учнів основ естетичної культури, норм та принципів, духовного збагачення учнів та виховання художнього смаку, згідно з планом заходів управління освіти з 01.02.2018р. по 28.02.2018р. у школі проведено місячник художньо-естетичного виховання.

 • 02.2018р. – майстер-клас з малювання для учнів 5-11 класів;

З метою відродження та примноження традицій православної національної культури, виявлення та підтримки обдарованих дітей,  надання можливості кожній дитині спробувати свої сили у всіх жанрах художньо-естетичного напрямку, розкрити свій творчий потенціал, учні школи взяли участь у  міському християнському фестивалі дитячої творчості «Острів Різдва» та в рамках заходу надали грошову допомогу тим, хто її потребує (зібрано 2900 гривень).

До Дня Святого Валентина (14.02.2018р.), з метою виховання в учнів гарного смаку та доброго ставлення до протилежноїстаті булла організованасвятковапошта, учнімалиможливістьпривітати один одного зі святом, проведено конкурси на кращу«Валентинку»  і «Найкращий лист до Валентина».

З метою передачі молодому поколіннюбагатствадуховноїкультури народу та формуванняособистісних рис громадянинаУкраїни, 23.02.2018р. класнимикерівниками1-11 класів проведеногодиниспілкування,  учні взяли участь у виставці малюнків на дану тематику. Члени учнівськогосамоврядуванняорганізувалипроведення конкурсу плакатівз нагоди Міжнародного Дня рідноїмови.

Під час місячникабулоорганізовано  концерт Херсонськоїфілармонії для учнів 1-11 класів. Учнінасолоджувалисяспівомнародної артистки УкраїниНаталіЛелеко, лауреата міжнароднихконкурсівестрадноїпісніЛюбові Фогель, ОлександраКнязького та Антона Мороза. Не залишивбайдужимисерцядітей і виступсоліста-інструменталістаВалеріяГоловецького, отримали насолоду від прослуховування творів, виконаних оркестром «Гілея».

З метою формування в учнів основ естетичноїкультури, норм та принципів, духовного збагаченняучнів та вихованняхудожнього смаку, для учнів 7-11 класів організовано перегляд вистави Херсонського музично-драматичного театру ім. М.Куліша.

Ряд заходів проведено в співпраці з бібліотеками м. Херсона та Херсонськиммузеєм Природи.

У міській виставці декоративно-ужиткового мистецтва  «Творчість. Фантазія. Мистецтво» школа посіла 6 призових місць.

В обласному  фестивалі-конкурс і фольклорного мистецтва «Україна колядує» (номінація «Обрядові дійства») шкільна команда посіла ІІІ місце.

З метою ознайомлення з новими іменами в історії української літератури, розкриття значення  ролі  книги в  житті особистості,  30.03.2018р. учні 5-7 класів мали зустріч з письменником-прозаїком Олександром Єсауловим.

Питання з художньо-естетичного виховання знаходяться на постійному контролі адміністрації школи. Так, протягом 2017-2018 років на нарадах при директорові розглядались такі питання:

 • «Організація святкування Дня знань» (Пр. №7 від 25.08.2018р.)
 • «Про організацію роботи з обдарованими учнями» ( Пр.№8 від 09.2018р.).
 • «Про підсумки роботи з обдарованими учнями» (Пр. № 4 від 04.2018р.).

 

Родинне виховання, робота з батьками

 

У системі роботи школи є взаємодія з батьками учнів. На педагогічному всеобучі батьків розглядалися питання з профілактики злочинності, правопорушень серед учнівської молоді, правової відповідальності за вчинки неповнолітніх дітей.

Організація роботи з батьками учнів у 2017-2018н.р.  здійснювалася за такими основними напрямками:

–  вивчення сімей учнів, їх виховного потенціалу;

–  включення батьків, усіх дорослих членів родини у навчально-виховний процес як рівноправних учасників, інтеграція зусиль і гармонізація взаємин педагогічного колективу і батьківської громадськості в створенні сприятливих умов для ефективної роботи освітнього закладу;

–  формування педагогічної культури сучасної сім’ї та допомога батькам в їх психолого-педагогічній самоосвіті;

– корекція виховної діяльності родин з різним типом сімейного неблагополуччя.

Тричі на рік проведено загальношкільні батьківські збори, на яких підбито підсумки спільної роботи батьків і школи, ставилися нові задачі. У  школі є традиція: учні 1-4-х класів проводять родинно-сімейні свята, присвячені закінченню навчального року, на яких учні й вчителі підводять підсумки своєї роботи за рік.

Питання роботи з батьками знаходяться на постійному контролі адміністрації школи. Так, протягом 2017-2018 років на нарадах при директорові розглядались такі питання:

 • «Спільна діяльність педагогів і батьків у професійній орієнтації учнів» (Пр. №5 від 04.05.2018р.).

 

Робота учнівського самоврядування

Самоврядування в нашій школі спрямоване на розвиток ініціативи, можливості розкриття організаторських здібностей, підготовку та проведення різноманітних заходів у відповідності до потреб та інтересів.

Діяльність органів учнівського самоврядування була направлена на розвиток управлінських можливостей школярів, ріст яких яскраво продемонстровано  у вересні 2017 року під час демократично проведеної виборчої компанії серед учнів, в результаті якої обрано президента школи Топал Ірину, ученицю 10-А  класу, голову шкільного парламенту, Сильчик Дар’ю.

З метою ефективного функціонування учнівського самоврядування в школі запроваджено двоступеневу структуру – загальношкільну і класну, яка має на меті залучення всіх учнів у процес самоуправління.

Найвищим органом самоврядування є парламент (Рада учнівського самоврядування). До її складу входить 49 осіб (учні 5-11 класів) – представників органів самоврядування класних колективів (по 7 осіб у кожній з 7 служб, враховуючи їх голів), які обираються на загальношкільній конференції (раз на рік). Поряд з учнівською радою працюють 2 штаби: «ЮІДР», «ДЮП» та екологічна агіт-бригада «ЕКОПЛАНЕТА».

Робота самоврядування  скоординована з планом роботи школи. Активізації органів самоврядування в школі сприяє постійна робота, відповідних до ШУС служб, які очолюють лідери-старшокласники.

Згідно із річним планом щомісяця проводяться засідання Ради учнівського самоврядування та раз в два місяці – засідання голів Служб. Ведуться протоколи засідань  Учнівського самоврядування.

До управління школи увійшло сім служб:

 • «Освіта» (здійснює контроль за наявністю в учнів підручників, щоденників, займається популяризацією книг, підготовкою до предметних тижнів, «Дня української писемності», виступає з клопотанням про покарання чи заохочення щодо окремих учнів, консультує учнів з предметів, МАН, вислуховує звіти відповідальних за навчання про рівень навчальних досягнень учнів);
 • «Культура і дозвілля» (працює над проведенням святкових лінійок , шкільних свят, загальношкільних заходів, організовують випуск стіннівок на певну тематику або до свят, конкурси, проводять виставки , ярмарки учнівських поробок);
 • «Служба шкільних новин» (відповідає за редакцію класних газет, випуск тематичних стіннівок, роботу шкільного сайту, проведення конкурсів малюнків, фотовиставок протягом року, проведення досліджень: «УС: яким воно буде?», «Думаю, мрію, пропоную»(плани на новий навчальний рік));
 • «Здоров’я» (здійснює контроль за щоденним прибиранням класних кімнат, випуск санітарно-просвітницьких стіннівок, допомагає в проведенні шкільних і міських спортивних змагань, відзначення Дня ЦО, Дня Здоров’я, Дня Туризму);
 • «Господарча» (займається озелененням шкільних приміщень, впорядковує роботу учнів на пришкільних ділянках восени і навесні, проводить трудові десанти, суботники, здійснює рейди-перевірки стану пришкільних ділянок і території, чистоти класних кімнат);
 • «Я-громадянин» (здійснює огляд класних кімнат щодо їхнього благоустрою, проводить рейди зовнішнього вигляду, спізнень, контроль з питань виконання правил для учнів школи, днях добрих справ, виготовленні наочності);
 • «Волонтери» (відповідають за участь учнів у благодійних акціях, проведення операцій «Милосердя», «Ветеран живе поруч», «Турбота»).

Контроль за діяльністю служб та учнівського парламенту здійснює Президент УС «Нова школа».

Учнівське самоврядування сформовано на основах демократичного підходу щодо визначення роботи у шкільному колективі, що сприяє вільному виявленню особистості у шкільному колективі.

Ініціативність новообраного учнівського активу відчутно посприяла підвищенню рівня самоорганізації учнів в питаннях вирішення багатьох важливих завдань виховного процесу школи (контроль за відвідуванням навчальних занять, наявністю шкільної форми, участь у трудових десантах  та благодійних акціях, проведення розважальних заходів тощо.)

Учнівське самоврядування працює в тісному зв’язку з педагогічним колективом, адміністрацією школи.  Представники учнівського парламенту школи №41 співпрацюють з учнівським парламентом міста, зокрема:

Відвідують засідання клубів:

 • «Дивоствіт» – Єршова Катерина,Мелашич Анастасія (нагороджені грамотами МУП);
 • «Медіаклуб» – Стельмах Тетяна ( ІІІ місце у конкурсі відеороликів «Безпечний інтернет»);
 • «Ерудит» – Сліпак Софія;
 • «Феміда» – Андреєва Вікторія, Савчук Світлана ( відзнака за активну участь у конкурсі «На терезах Феміди» МУП) ;
 • «Юний журналіст» – Самойленко Діана, Хорошун Анастасія.

У школі проведено ряд заходів шкільним парламентом:

– майстер – класи  «Майстерні Святого Миколая» (в  рамках проведення

загальношкільного заходу «Свято Святого Миколая»);

–  свято до дня Святого Миколая (виготовлення подарунків і вистава для молодших школярів);

– участь у Благодійній акції, присвяченій Міжнародному дню інвалідів  – адресна допомога Територіальному центру соціального обслуговування Суворовського району.

Для участі в акції учні підготували подарунки, до яких ввійшли:

– цукерки та печиво;

– чай та кава;

– цукор та варення;

– домашні закрутки;

– крупи та макаронні вироби;

– засоби особистої гігієни;

– листівки та малюнки.  Допомоги зібрано на суму 3555грн. 20коп.

Протягом року учні 1-11 класів та учителі школи взяли участь:

 • у благодійнійакції «Червоного Хреста» (4500 грн.);
 • у благодійномуфестивалі «ОстрівРіздва» (2900 грн);
 • у благодійнійакції «Відсерця до серця» (1450 грн.);
 • надано допомогу воїнам АТО (шкарпетки, ліки, продукти харчування).

– зборі макулатури (вересень, травень);

– акції «Чисте подвір’я – чисте довкілля»;

– конкурсі плакатів і стіннівок до Міжнародного дня української мови, Дня захисника Вітчизни;

– конкурсі «Найкраща Валентинка», «Найкращий лист до Валентина»;

Завдяки налагодженій співпраці з органами самоврядування, Служби УС працювали в тісному тандемі, результатом якого стало підвищення активності учнівської громади. Відбулись позитивні зміни у роботі самого Парламенту:

 • зросла кількість і якість проведених загальношкільних, позакласних заходів та акцій;
 • ведеться рубрика шкільних нових на сайті школи, а також випуск стіннівок до пам’ятних дат, подій, свят тощо;
 • активізувалась участь учнів у позакласній роботі, у міських та обласних конкурсах і акціях.

Організація позаурочної діяльності

У 2017-2018н.р. у навчальному закладі відкрито 25 гуртків різного спрямування проти 22 минулого навчального  року.

Робота організована спільно з БДЮТ, ПДЮТ, ХЦПР.

Учні школи взяли участь у ІІ міському етапі Всеукраїнських відкритих змагань учнівської молоді з ракетно – модельного спорту та у І турі обласного заочного конкурсу юних конструкторів, винахідників та раціоналізаторів.

У ІІ міському етапі Всеукраїнських відкритих змагань учнівської молоді з повітряних зміїв шкільна команда посіла І місце.

Учні школи взяли участь у міському конкурсі  «Конструювання і моделювання одягу», а у ІІ міському етапі Всеукраїнських відкритих змагань з технічного моделювання серед учнів молодшого шкільного віку посіли ІІ місце.

 

Співпраця закладу  з державними  установами, громадськими організаціями, вищими навчальними закладами

У школі склалася система взаємодії і співпраці з громадськістю міста, позашкільними закладами, установами та організаціями. Взаємодія передбачає не тільки постійну співпрацю, спільну діяльність, але і встановлення ділових контактів разового, епізодичного характеру. Тут маються на увазі: інформованість один одного про найбільш значних справах, події в діяльності установ; надання допомоги в розробці та реалізації інноваційних програм; участь в окремих заходах; індивідуальні консультації; обмін методичними, дидактичними матеріалами; вирішення питань, що стосуються дітей.

З метою військово-патріотичного та громадянського виховання укладено угоди про сумісну діяльність школи з військовими частинами А1604 та А1836 м. Херсона.

У 2018-2019н.р. організовано шкільні заходи спільно з :

– Радою ветеранів ВВв;

– Українською спілкою ветеранів Афганістану;

– Обласним військовим комісаріатом;

– Бригадою армійської авіації сухопутних військ України (с.Чорнобаївка);

– Херсонською ракетною бригадою повітряних сил України;

– Херсонською обласною асоціацією ветеранів військовослужбовців;

– Херсонським кошом українського козацтва;

– дитячим я/с №7;

– Херсонським Обласним товариством Червоного Хреста.

– ХНТУ.

– ХДУ.

– ХДАУ.

– Херсонським базовим медичним коледжем.

– Клінікою дружньою до молоді.

На шкільному сайті своєчасно розміщується інформація про виховну роботу школи з різних напрямків.

Питання співпраці з установами та організаціями знаходяться на постійному контролі адміністрації школи. Так, протягом 2018-2019 років на нарадах при директорові розглядались питання.

 

Залишити відповідь