Звіт

Аналіз роботи школи за 2018-19 н.р.

Управлінський моніторинг

В основу організаційної та змістової діяльності Херсонської загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів №41 Херсонської міської ради у 2018/19 навчальному році покладені основні положення законів України „Про освіту”, „Про загальну середню освіту”, Національної доктрини розвитку освіти України в  ХХІ столітті, Концепції профільного навчання в старшій загальноосвітній школі, власного Статуту, а також принципів природовідповідності, гуманізації, диференціації, індивідуалізації.

Діяльність школи орієнтована на поліпшення якості освіти та забезпечення рівного доступу до неї, на підготовку та виховання у учня (вихованця) мотивації навчатися впрдовж усього життя, бути підготовленим до жорстокої конкуренції на ринку праці. Головне в роботі вчителя – сформувати потяг і творче відношення до навчання, створити для цього відповідні умови. І саме професія вчителя вимагає прагнення до навчання впродовж життя.

Перед педагогічним колективом були поставлені такі завдання:

 1. Створення якісно реформованого освітнього середовища навчального закладу.
 2. Робота над підвищенням навчальних досягнень учнів.
 3. Роботазобдарованимиучнями.
 4. Соціалізація школярів в сучасному освітньому просторі.
 5. Продовжити експеримитальну роботу з теми «Психолого – педагогічний супровід національно –патриотичного виховання учнів загальноосвітньої школи».

6.Забезпечити методичний супровід творчого зростання педагогів на основі самопідготовки,взаємодії, професійного взаємозбагачення.

7.Налагоджувати продуктивну педагогічну взаємодію з учнями для спонукання зростаючої особистості до активного прояву соціальної позиції «патріота – громадянина».

 1. 8. Навчити учнів свідомо ставитися до власного здоров’я, здоров’я оточуючих людей та навколишнього середовища.
 2. Виховання здорової дитини можна досягти, якщо навчально-виховна робота буде здійснюватись за певною схемою, що є сукупністю взаємопов’язаних і взаємодоповнюючих процесів медичного, психологічного та педагогічного характеру.

10.Залучення батьків до вирішення актуальних питань функціонування та розвитку закладу.

Адміністрація школи пріоритетним вважає поширення якісно нових підходів до організації навально-виховного процесу та підвищення ефективності управління навчальним закладом. Планування роботи школи носить дієвий і реальний характер.

Навчальний план основної школи передбачає реалізацію освітніх галузей Базового навчального плану через навчальні предмети і курси.

Особливістю організації навчально-виховного процесу у 5-9 класах є орієнтація на досягнення всіма учнями обов’язкового рівня знань навчальних дисциплін відповідно до державних вимог та стандартів, створення умов для навчання на більш високому рівні тим учням, які мають здібності, зацікавленість певними предметами.

Робочий навчальний план спрямований на виявлення та подальший розвиток творчих здібностей школярів, на організацію допрофільного навчання з метою підготовки учнів до подальшого навчання в класах військово – спортивного та медичного профілів. Повноцінність загальної середньої освіти забезпечується реалізацією як інваріативної так і варіативної частин навчального плану. Особлива увага приділяється вивченню учнями української мови  як державної, а також вивченню математики, фізики, біології.

Особливістю організацією навчально-виховного процесу у 5-9-х класах є продовження впровадження нового Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.11.11 № 1392 зі змінами, внесеними наказом МОН України від 17.05.2013 р. № 551 (в редакції наказу МОН України від 29.05.2014 №664).

Для забезпечення формування ключових  компетентностей у всіх 5-9  класах (крім тих, де математика вивчається поглиблено) в інваріантній складовій збільшено по 1 годині на математику та відведено години на факультативи    з математики у 5- В, 6-х класах по 1 годині та 2 години у 5-А класі у 7-8-х класах виділені години для індивідуальних занять по 1 та 0,5 години відповідно. Введено факультативи: у 5-Б,В класах з української мови (по 1 годині) , у 5-Б, 6-х з інформатики (по 1 годині), у 8-Б, 9-А,В з біології (по 1 годині).

На виконання Закону України «Про освіту» та постанови Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 року № 1392 «Про затвердження Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти», з метою задоволення освітніх потреб учнів та перспективою введення профільної освіти у старшій школі, за рекомендацією ради школи  у школі функціонують класи з поглибленим вивченням предметів: математики – 5-А, 8-А, 9-Б класи та біології – 8-Б, 9-А,В класи. Зарахування учнів до класів з поглибленим вивченням здійснено відповідно до їх здібностей та інтересів, рівня навчальних досягнень, з урахуванням рекомендації вчителів відповідних предметів, психолога школи та заяв батьків. Варіативна складова передбачає додатковий час на поглиблене вивчення та вивчення курсу за вибором,факультативу, які поглиблюють і доповнюють зміст предмету, що вивчається за поглибленою навчальною програмою.

Для забезпечення допрофільної підготовки біологічного спрямування у 8-Б, 9-А,В класах виділено по 2  додаткові години для поглибленого вивчення біології. Для забезпечення допрофільної підготовки математичного спрямування виділено додаткові 3 години для поглибленого вивчення алгебри та 1годину – на геометрію у 8-А, 9-Б класах та 2 додаткові години для поглибленого вивчення математики у 5-А  класі .

В основній школі відводяться години на індивідуальні заняття з хімії,математики, фізики,  української мови.

Ефективним засобом диференціації навчання у старшій школі є профільне навчання,яке має забезпечити більш глибоку підготовку старшокласників у тій галузі знань і діяльності, до яких у них сформувались стійкі інтереси та здібності. Навчально-виховна робота у 10-х та 11-х класах спрямована на формування особистості старшокласників, на підготовку їх до свідомого вибору професії.

Для задоволення запитів школярів, спеціалізації, з урахуванням рівня навчальних досягнень учнів, на підставі рекомендацій учителів відповідних предметів та психолога школи, заяв батьків, навчально-виховний процес у 10,11-х класах сплановано за Типовою освітньою програмою закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня, затвердженою наказами МОН України від 20.04.2018  №408 (таблиця 2) для 10 класу та № 406 (таблиці 12,17) для 11класу як класи військово-спортивного та медичного профілів.

Для учнів які навчатимуться у групах за військово-спортивним профілем на вивчення предмета «Захист Вітчизни» відводиться у 10 класі 5 годин, у 11 класі – 2 години на тиждень. Для учнів 10,11 класів, які навчатимуться у групах за медичним профілем на вивчення біології відводиться  по 5 годин на тиждень.

Для формування компетентності спілкування рідною мовою для учнів 10,11 класів відведено по 1 годині на курс « Орфографічний практикум».

Також в інваріантній складовій 10, 11 класів збільшено по 1 годині на вивчення алгебри та геометрії, в 10 класі – на 1 годину англійську мову та в 11 класі на 1 годину збільшено для вивчення української мови, фізики, хімії .

Відповідно до Концепції профільного навчання у 10-11 класах – за військово-спортивним та медичним профілем.

Профілі передбачають вивчення предметів за профільним, академічним та стандартним рівнями.

З метою забезпечення науково-аналітичного супроводу навчально-виховного процесу проведено:

-педагогічний семінар «Виховання в учнів стійкої позитивної мотивації навчальної діяльності як важливий фактор формування соціально активної особистості»;

-педагогічні  консиліуми з наступності : «Психолого – педагогічний супровід навчально – виховного процесу в 5 – х класах»;

« Про хід впровадження профільності навчання в10 класі»;

-педагогічні читання: « Творче використання прогресивних технологій навчання та сучасних прийомів педагогічної техніки у процесі викладання предметів»;

-педагогічні ради: «Про підсумки діяльності навчального закладу в 2017/2018 навчальному році та завдання педагогічного колективу щодо підвищення якості навчального процесу в  2018/2019 навчальному році»;

-« Робота педагогічного колективу щодо формування особистісних якостей та соціальної активності учня – громадянина-патріота »;

-«Створення позитивного ставлення до навчання та умов ефективної мотивації на уроках»;

-науково-практична конференція «Створення в навчальному закладі оптимальних умов, максимально сприятливих для розвитку обдарованих дітей на основі розробки та поетапного впровадження нового змісту освіти, інтерактивних технологій навчання й виховання».

Проведилися наради при директорові, на яких розглядалися організаційні питання, особливості організації діяльності вчителів щодо підвищення якості знань, вихованості учнів, збереження життя, здоров’я дітей, літнього оздоровлення.

Вивчено  стан викладання, рівень навчальних досягнень учнів з української мови та літератури, астрономії, правознавства та біології. Проведено моніторинги: «Діагностика рівня навчальних досягнень учнів із української, англійської мов та  математики в 2 – 11 класах» (вересень, травень), вхідний моніторинг рівня навчальних досягнень учнів 5, 10 класів,педагогічний моніторинг, моніторинг діяльності класних керівників, учнівських колективів.Здійснювалися різні форми контролю:  «Вибір задач як засіб реалізації наскрізних ліній у математиці» (математика, 5-6 класи),«Розвиток компетентностей через проблемність змісту висловлювань на уроках, що стимулюють дискусію, обговорення»       ( англійська мова, 1-11 класи), «Формування вміння використання мережі Інтернет для навчання» ( інформатика, 5-9 класи), аналіз статистичних даних за І семестр та за рік, навчальні досягнення учнів за рік (контрольні зрізи з навчальних предметів), участі учнів школи у II та  III етапах Всеукраїнських учнівських олімпіад.  Результати заслуховувалися на педагогічних  і методичних радах, нарадах при директорові, засіданнях методичних об’єднань, знайшли відображення в наказах та довідках.

У 2018/19 навчальному році була проведена значна робота щодо підвищення  професійного рівня педагогічних працівників.

Педагогічний моніторинг

Рівень педагогічної майстерності
    2016/17н.р. 2017/18н.р. 2018/19н.р.
1. Вища категорія 24 45% 22 44% 21 44%
2. І категорія 8 15% 10 20% 8 16,5%
3. ІІ категорія 9 17% 8 16% 11 23%
4. Спеціаліст 12 23% 10 20% 8 16,5%

 

 

 

Педагогічні звання
    2016/17н.р. 2017/18н.р. 2018/19н.р.
1. Учитель-методист 3 6% 3 6% 4 8%
2. Старший учитель 9 17% 10 20% 10 21%
3. Відмінник освіти України 4 8% 4 8% 4 8%

Зростанню рівня педагогічної майстерності вчителів сприяла система атестації педагогічних кадрів, яка активізувала творчу діяльність, стимулювала неперервну фахову та загально методичну освіту вчителів, підвищила їх персональну відповідальність за результати навчання і виховання учнів. У 2019 році атестувалося 8 учителів.Із них підтвердили:  вищу категорію – 4, звання «старший учитель» – 2, «учитель – методист» – 1.

Установлено кваліфікаційні категорії: другу– 2, першу – 1; вищу категорію – 1, звання «учитель – методист» – 1.

Атестувалося 8 вчителів,   із них:
  вищу першу другу
Встановлено категорію 1 1 2
Підтверджено категорію 4    

 

 

 

 

  Старший  учитель Учитель –  методист
Присвоєно звання 1
Підтверджено звання 2 1

 

 

 

 

 

 

 

Атестація здійснювалася на основі комплексного оцінювання рівня кваліфікації, професійної діяльності, творчої активності та загальної культури педагогів:

I блок – самоатестація за анкетами;

IIблок – оцінювання роботи вчителів психологом школи: індивідуальна психодіагностика якостей особистості вчителя;

IIIблок – тематичний, оперативний, підсумковий педагогічний аналіз адміністрацією школи:

–  відвідування уроків, позакласних заходів; індивідуальні співбесіди;

– проведення контрольних робіт, зрізів знань учнів, тестування; система роботи з підвищення кваліфікаційної та професійної майстерності (участь у науково – практичних конференціях, семінарах, педагогічних радах, друковані роботи, тощо).

IVблок – оцінювання діяльності педагогічних працівників методичним об’єднанням, членами атестаційної комісії;

Під час атестації проведено:

– публічний захист проектів;

– розглянуто на засіданнях педагогічних рад, методичних об’єднань, атестаційної комісії творчі звіти вчителів, що атестуються.

Школа забезпечена фахівцями на 100%. План курсової перепідготовки виконано на 100% .

Згідно з річним планом роботи школи педагогічний колектив працював над єдиною методичною проблемою «Cоціалізація  особистості на засадах створення сприятливого освітнього середовища в умовах компетентнісного підходу».

Вирішення науково-методичної проблеми визначило для нас характер змін, що відбуваються в освіті та вимагають професійного росту педагогів, інновації, гнучкості, динамічності. Тому домінантною діяльністю методичної роботи школи стали інноваційні пошуки, забезпечення інформаційних процесів, формування готовності вчителів до інноваційної діяльності. Методична робота в школі протягом 2018-2019 навчального року була спрямована на:

– на індивідуальний професійний розвиток учителів;

–  створення професійно-мобільних кадрів в умовах сучасного освітнього закладу;

–  розвиток у суб’єктів освітнього простору нового способу мислення та здатності пристосовуватись до змін у суспільстві;

– окреслення педагогічних умінь відповідно до змін ролі вчителя в суспільстві;

– розвиток інноваційного мислення вчителя як умова його професійної компетентності.

Робота над науково-методичною проблемою стала поштовхом для пошуку форм і функціональних структур з підготовки вчителя в загально-методичному, психолого-педагогічному та науково-теоретичному етапах. Однією з пріоритетних на сучасному стані є проблема підвищення професійного рівня вчителя через його самоосвіту, реалізація в професіональній підготовці вчителя принципу неперервності. Самовдосконалення – важливий аспект творчої діяльності педагогів, але через їхнє пасивне ставлення до професійного вдосконалення жодні форми підвищення кваліфікації педагогів, не дають ефективних результатів. Тому основне завдання організованих з ними заходів полягає в тому, щоб включити вчителів у процес вдосконалення особистості кваліфікації, перетворити їх на об’єкти цього вдосконалення. Саме з цією метою в плані роботи з педкадрами та в плані роботи методичних підструктур були передбачені індивідуальні форми роботи: індивідуальна робота над науково-методичною проблемою, самостійна робота, докурсова та післякурсова підготовка.

У плані роботи з педагогічними кадрами та в плані роботи методичних підструктур були передбачені, крім колективних, індивідуальні форми роботи:  робота над науково – методичною проблемою, самостійна робота над методичною  темою, самоосвіта, докурсова та післякурсова підготовка, стажування, консультування, творчі звіти, наставництво, опрацювання матеріалів фахових журналів і методичної літератури, самоаналіз і самоконтроль діяльності. Методичні об’єднання вчителів внесли в плани роботи виступи вчителів із обраної теми, а вчителі, які атестувалися, зробили творчі звіти не тільки на рівні школи, а й на міських сесіях, обов’язковим елементом яких було перенесення теоретичних відомостей у практичну площину, розробки уроків, проектів, методичних рекомендацій, дидактичних завдань тощо.

Основними організаційними формами роботи в школі були: методичні об’єднання, творчі групи,«Школа молодого вчителя».

Протягом навчального року відбулося 5 засідань методичної ради, на яких розглядалися актуальні питання: організація роботи в  школі над науково-методичною  проблемою; результати діагностичних робіт; про результат проведенняІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади, Міжнародного  конкурсу з української мови ім. П. Яцика, участь учнів у II етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади; стан викладання, рівень знань, умінь і навичок учнів з навчальних предметів; експертна оцінка методичної роботи з педагогічними кадрами; про стан виконання навчальних програм; про  підготовку учнів  до державної підсумкової атестації тощо.

Процесу досконалого освоєння професії сприяли дискусії, практичні заняття з питань організації навчальної діяльності учнів на уроці, складання пам’яток спостережень за уроком, евристичні бесіди, моделювання фрагментів уроків, залучення до методичної роботи в школі.

З метою  удосконалення професійної майстерності педагогів через підготовку, організацію і проведення показових уроків, обміну педагогічними знахідками, підвищення педагогічної майстерності, залучення вчителів до творчого пошуку, протягом навчального року вчителі під час своїх  предметних тижнів провели показові уроки та позакласні заходи.

Проведені уроки засвідчили, що учителі володіють не тільки традиційними професійними знаннями, а й сучасними технологіями та  навичками роботи з інформаційно-комунікаційними технологіями, мають особливі навчальні стилі, тобто вміння викладати в гармонії зі своїми власними можливостями та уявленнями. З цією метою  вони використовують багато різноманітних навчальних підходів у викладанні.

Одним із шляхів рішення навчальних засад для вчителів є проектування шляхів, що забезпечують різноманітні варіанти модернізації професійного розвитку педагога, для цього вони оптимально поєднують форми, методи і засоби навчання, використовують інтегративний підхід до навчального процесу, розвивають активну розумову діяльність учнів шляхом спостережень, розвитку пам’яті, мислення.

Відповідність змісту роботи вчителів поставленим завданням, доцільність та ефективність використання вчителем засобів навчання, врахування індивідуальних особливостей учнів, тобто відповідність вибору організаційних форм, методів і прийомів навчання, сприяли розвитку пізнавальних інтересів, творчої активності, розумової діяльності учнів.

У школі працювало 8 методичних об’єднань.В основі роботи методичних об’єднань лежить організація системної роботи із здібними та обдарованими дітьми, підвищення професійної компетентності вчителів відповідно до кваліфікаційної категорії.

Кожне методичне об’єднання працює за власною темою. У наявності плани роботи та протоколи засідань методичних об’єднань. Систематично проводилися засідання ШМО, де вчителі вивчали навчальні програми, інструктивні та методичні листи Міністерства освіти і науки України, підручники та посібники, обговорювали доповіді з актуальних питань навчання і виховання учнів, знайомились з новинками методичної та психолого-педагогічної літератури, звітували про курсову підготовку з метою пропагування педагогічного досвіду, аналізували результати І та ІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін, якість знань, умінь і навичок з предметів за результатами навчального року.

Усі педагоги мають методичне портфоліо, в якому відображено результати їхньої діяльності, простежується зростання педагогічної майстерності.

На засіданнях методичних об’єднань головна увага приділялася формуванню та удосконаленню методичної, загальнонаукової, загальнокультурної та інформаційно-комунікаційної компетентності педагогів. Були поєднані традиційні форми (звіт, доповідь, виступ-презентація) з інтегрованими (методичний діалог, ділова гра, створення і захист проектів, портфоліо, круглі столи тощо).

 

Моніторинг навчальних досягнень учнів

Навчальні роки К-ть учнів* Високий рівень Достатній рівень Якість навчаль-них досягнень, % Почат-ковий рівень Успіш-ність, %
К-ть % К-ть %
2016/17 859 22 4 178 30 34 62(10%) 90
2017/18 934 13 2 20 30 32 87(12%) 88
2018/19 981 24 3 272 32 35 106(13%) 87

 

У порівнянні  з  минулим   навчальним   роком  зросла кількість учнів, що мають високий рівень знань (з 13 до 24), проте збільшилась кількість учнів, які мають низький рівень навчальних досягнень з    87 до 106.

Найкращих результатів досягнуто у классах (якість знань) : 2-А – 65% (Звєрькова О.М.), 2-Б – 63% (Тихоненко В.В.), 3-Г – 60% (Горностаєва Н.В.), 4-Г – 60% (Ковба М.Б.), 6-Б – 43% (Лямичева В.М.),11- 42% (Сіренченко О.І.), 6-А – 37% (Шорнікова М.В.), 5-А –( Мельніченко Л.І.).

24 учні нагороджено Похвальним листом за високі досягнення у навчальній діяльності.

Порівняльний аналіз результативності державної підсумкової атестації і річного оцінювання у 9-их класах засвідчив,  що існує де-яка розбіжність:

 

Предмет Кількість учнів ДПА Кількість учнів Річне оцінювання

2017/18 н.р.

10-12 % 7-9 % Якість 1-3 % 10-12 % 7-9 % Якість 1-3 %
Українська мова 83 2 2 23 28 30 5 6 84 1 1 14 17 18 7 8
Математика 83 14 17 17 25 30 84 18 21 21 15 18
Біологія 55 3 5 19 36 41 3 5 56 21 40 40 6 10
Інформатика 12 6 50 50 12 7 58 58
Зар.літ. 12 3 25 3 25 50 12 3 25 4 33 58
Англ.мова 4 2 50 50 4 1 25 1 25 50

Проведення діагностичних контрольних робіт на початку і в кінці  навчального року, моніторинг навчальних досягнень із усіх предметів, аналіз якості освіти за навчальний рік дозволили уніфікувати контроль навчального процесу, що надало можливість здійснювати корекційну роботу з учнями і педагогами. У школі розроблено модель роботи з обдарованими дітьми, організовано їх психолого-педагогічний супровід психологом школи, поповнено інформаційний банк даних „Обдарована дитина”.

Цей навчальний рік став менш результативним за результатами ІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад із базових дисциплін, другий рік поспіль один учень школи  посідає призове місце на ІІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад, більш вагомими є здобуткина ІІ етапі ІХ Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді  імені Тараса Шевченка

 

Переможці

2018/19 навчальний рік

ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади

 

 

Прізвище ім’я учня Клас Олімпіада Місце ПІБ учителя
1 Ільчак Любов 9-Б Географія з краєзнавством ІІ Лямичева В.М.
2 Андрющенко Дар’я 9-Б Біологія ІІ Сіренченко О.І.
3 Мельник Єлизавета 8-Б Біологія ІІ Сіренченко О.І.
4 Савчук Світлана 10 ІКТ ІІІ Хомич І.О.
5 Яблуновська Марія 7-А Математика ІІІ Коржина Я.В.
6 Максимов Єгор 6-Б Математика ІІ Гулякіна Л.М.
7 Соловей Євген 9-Б Трудове навчання І Соловей О.В.

 

ІІ етапу ІХ Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді  імені Тараса Шевченка

 

ПІ учня

 

Клас Місце ПІБ учителя
1 Лепеха Валерій 5-А ІІІ Саарва Л.С.
2 Паламарчук Аліна 6-А ІІІ Хоменко В.Б.
3 Кучерява Вікторія 8-Б ІІІ Хоменко В.Б.
4 Кіриєнко Анастасія 9-Б ІІІ Саарва Л.С.

 

 

ІІ етапу ХІХ Міжнародного  конкурсу з української мови імені Петра Яцика

ПІ учня

 

Клас Місце ПІБ учителя
1 Бабенко Артем 4-Б І Приходько Ю.А.

 

II етапуТурніру юних математиків

ПІ учня

 

Клас Місце ПІБ учителя
1 Лепеха Валерій 5-А ІІІ Мельніченко Л.І.
2 Ільченко Єлизавета 5-В ІІІ Шуляк В.А.
3 Яхній Єгор 5-А учасник Мельніченко Л.І.

 

 

 

 

 

ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади

 

Прізвище ім’я учня Клас Олімпіада Місце ПІБ учителя
1 Соловей Євген 9-Б Трудове навчання ІІ Соловей О.В.

 

Ефективно реалізувалася шкільна програма щодо розвитку обдарованості учнів:

 

Переможці 2016/17 2017/18 2018/19
Предметні олімпіади: ІІ етап 9 11 7
                                       ІІІ етап 1 1
 Міжнародний конкурс з укр. Мови

імені  П. Яцика ІІ етап

1 1 1
Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді ім. Тараса Шевченка ІІ етап 2 1  

4

 Турнір юних математиків 1 6 2
Всеукраїнський  конкурс “Колосок” 201 123
Всеукраїнський конкурс “Кенгуру” 195 193 170
Всеукраїнський конкурс “Левеня” 74 50
Всеукраїнський конкурс “Бобер” 25 36 26
Всеукраїнський конкурс “Геліантус” 49 46 97
Всеукраїнський конкурс “Грінвич” 56 38 69
Всеукраїнський конкурс “Соняшник” 76 63
Всеукраїнський конкурс “Sunflower” 161

Аналіз виховної роботи

Згідно із законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Національною доктриною розвитку освіти України в ХХІ столітті», «Про охорону дитинства», Національної програми патріотичного виховання населення, формування здорового способу життя. Розвитку духовності та зміцнення моральних засад суспільства, конвенції про права дитини, Декларації прав дитини, Державну національну програму «Освіта. Україна ХХІ ст.», Концепції національного, громадянського, родинного, екологічного, художньо-естетичного виховання, програм «Фізичне виховання – здоров’я нації», «Українська родина», «Ветеран», « Основні орієнтири виховання» та Програми Розвитку правової освіти, указу Президента України «Про додаткові заходи щодо запобігання дитячої бездоглядності», виховна робота в 2018-2019 навчальному році була спрямована на реалізацію задач:

– виховання високої моралі у підростаючого покоління;

– створення необхідних умов для фізичного розвитку школярів, збереження й зміцнення їхнього здоров’я, запобігання негативних проявів серед молоді;

–  розширення співпраці з батьківською громадою;

– запобігання злочинності, попередження інформації, яка містить в собі елементи асоціальної поведінки, жорстокості, насильства, пропаганди наркотичних речовин.

Протягом року питання виховної роботи розглядались на нарадах при директорі:  про аналіз організації літнього відпочинку та оздоровлення дітей; про результати працевлаштування випускників 9 класу; про проведення обліку дітей і підлітків шкільного віку та дітей пільгових категорій; про результати проведення громадського огляду умов утримання, виховання, навчання, оздоровлення, працевлаштування та соціального захисту дітей пільгових категорій, про результати проведення запланованих місячників,  про стан відвідування учнями школи.; про результати рейдів “Урок”, «Канікули»; про виконання Закону України “Про освіту” (аналіз охоплення дітей мікрорайону навчанням); про організацію харчування учнів; про виконання заходів щодо запобігання дорожньо-транспортного травматизму учнів; про аналіз охоплення учнів гуртковою роботою; про підсумки роботи школи щодо профілактики правопорушень серед підлітків; про аналіз дитячого травматизму; про аналіз  відвідування, рівня  захворюваності  учнів та попередження росту простудних захворювань; про стан роботи з дітьми-сиротами та дітьми пільгових категорій; про удосконалення профорієнтаційної роботи з учнями. Питання виховної роботи також розглядалися і на засіданнях методичного об’єднання класних керівників, батьківських зборах, оперативних нарадах класних керівників.

 

Організація виховного процесу здійснювалась шляхом проведення:

– годин спілкування;

– шкільних виставок малюнків, дитячих робіт;

– конкурсів, концертів;

– перегляду фільмів з різної тематики;

– місячників за напрямками;

– зустрічі з працівниками кримінальної міліції, медичних установ, ДАЇ; видатними людьми нашого краю.

– екскурсій та подорожей.

Для здійснення поставлених задач у школі розроблено план виховної роботи навчального закладу та плани виховної роботи класних керівників, плани педагога – організатора, соціального педагога, практичного психолога, керівників гуртків, а також розроблено заходи, які охоплюють усі напрямки виховання:

– ціннісне ставлення до природи;

– ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави;

– ціннісне ставлення до людей;

– ціннісне ставлення до себе;

– ціннісне ставлення до праці;

– ціннісне ставлення до культури і мистецтва.

На початок 2018-2019 навчального року в школі навчалось 985учнів 1-11 класів.

Організація виховного процесу здійснювалась шляхом проведення:

– годин спілкування;

– шкільних виставок малюнків, дитячих робіт;

– конкурсів, концертів;

– перегляду фільмів з різної тематики;

– місячників за напрямками;

– зустрічі з працівниками кримінальної міліції, медичних установ, патрульної поліції;

– екскурсій та подорожей;

– відвідування театрів, музеїв.

Виховний процес у школі є невід’ємною складовою в усіх видах діяльності: урочній, позаурочній, роботі з батьками, громадськістю. Виконання всіх необхідних компонентів виховного процесу забезпечують учителі-предметники та керівники гуртків. Так на базі школи організовано роботу гуртків різного спрямування. У 2018-2019н.р. у навчальному закладі відкрито 31 гурток , що становить на 6 більше за минулий навчальний рік.До роботи у гуртках та спортивних секціях залучено 550 учнів, що становить 55%  проти 49% минулого року.

Протягом року у школі працювало методичне об’єднання класних керівників на чолі з Саарвою Л.С. У школі проведено ряд методичних заходів: педагогічна рада з виховної роботи на тему «Робота педагогічного колективу щодо формування особистісних якостей та соціальної активності учня – громадянина-патріота»  (січень 2019р.), 5 методичних засідань, працює творча група для роботи над методичною проблемою з питань виховання учнів, організована самоосвіта класних керівників, співпраця   ХАНО. Виховна робота спрямована на створеннявиховного простору, необхідного для формування в учнівціннісногоставлення до суспільства та держави, до людей, до себе, до природи, до праці, до культури і мистецтвазгідно з вимогами програми «Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів».

Громадянське та морально-етичне виховання школярів

З метою формування в учнів рис свідомого громадянина, патріота, професіонала, тобто людини з почуттями, вчинками та поведінкою, спрямованими на розвиток демократичного громадянського суспільства в Україні з 03.12.2018р. по 31.12.2018р. проведено  місячник громадянсько-патріотичного виховання.

Протягом місячника у шкільній бібліотеці організовано тематичну виставку публіцистичної та наукової літератури «Громадянська відповідальність людей», «Патріотизм – особлива риса!», яку відвідали учні1-11 класів.

Протягом місячника для учнів 1-11 класів проведено години спілкування «Бути громадянином України – почесно!», «Чому треба шанувати старших?», «Ми громадяни однієї країни».

03.12.2018р. для учнів 1-11 класів проведено години спілкування «СНІД: як захиститись й уберегтись!», організовано перегляд документального фільму.

17.12.2018р. учні школи привіталишефів (Обласнийвійськовийкомісаріат) з нагоди Дня Збройних сил України та Дня Святого Миколая. Репортаж про проведення заходу транслювала ТРК «Скіфія» 17.12.2018р.

06.12.2018р. у 1-11 класах проведено уроки мужності до свята «Дня Збройних сил України» на тему «Подвиг сьогодні. Чи можливо це?».

01.12.2018р. з метою свідчення небайдужого ставлення до людей з обмеженими можливостями, уся шкільна громада взяла участь у Благодійній акції, присвяченій Міжнародному дню інвалідів  – адресна допомога Територіальному центру соціального обслуговування Суворовського району.

Для участі в акції учні підготували подарунки, до яких ввійшли:

– цукерки та печиво;

– чай та кава;

– цукор та варення;

– домашні закрутки;

– крупи та макаронні вироби;

– засоби особистої гігієни;

– листівки та малюнки.

12.12.2018р.  проведено «Засідання круглого столу» для учнів 9-х класів «Нас багато, а Батьківщина одна».

У рамках місячника з метою підготовки учнівської молоді до участі у житті громади, формування активної життєвої  позиції соціально-психологічною службою проведено анкетування учнів  8-11 класів на визначення рівня громадянської активності.

Протягом місячника учні 1-11 класів та учителі школи взяли участь в акції «Червоного Хреста», надавши допомогу тим, хто її потребує.

19 березня учні та батьки школи взяли участь у благодійній акції громадської організації матерів дітей інвалідів ” Серце матері” (передано поробки на ярмарок, виготовлені власноруч).

Соціально-психологічною службою школи проведено анкетування учнів школи на визначення рівня громадянської активності.

Національне та військово-патріотичне виховання

На виконання річного плану школи, з метою передачі молодому поколінню соціального досвіду, багатства духовної культури народу та формування особистісних рис громадянина України та на виконання річного плану школи з 01.03.2019р.  по 29.03.2019р. у школі проведено місячник національної культури.

Місячник розпочався родинними святами (1-6 класи), присвяченими Міжнародному жіночому дню.

З метою формування патріотичних почуттів, вивчення бойових традицій та героїчних сторінок історії українського народу, формування особистості на засадах духовності, моральності, толерантності, сприяння розвитку історичної пам’яті, виховання шанобливого ставлення до значущих подій різних історичних епох Херсонщини і України та з нагоди відзначення 75-ї річниці визволення м. Херсона від фашистських окупантів, проведено ряд заходів:

– 12.03.2019 р. в 1-11 класах-  уроки мужності «Цепотрібно живим…», «Героїтвої, Херсонщина…», «Ми пам’ятаємо,  ми пишаємося!»;

–   15.03.2019р. – засідання круглогостолу «Вони визволяли наш край» для учнів 11-х класів;

–  виставку в шкільній бібліотеці художньої, публіцистичної літератури «Священна пам’ять війни» і «Зруїн та попелу постав Херсон», яку відвідалиучні 1-11 класів;

–   04.03.2019р.учні школи взяли участь у  міському конкурсі «Херсонщина пам’ятає…» в номінації «Декламування» та «Вокал».

З метою національного виховання, небайдужості та поваги учнівської молоді до видатних особистостей, відданих патріотів Херсонщини й України, сприяння розвитку історичної пам’яті, забезпечення створення умов для інтелектуального і культурного розвитку особистості,  учні школи взяли участь у ряді заходів:

– загальношкільному конкурсі серед учнів 1-11 класів на кращого декламатора поезій Лесі Українки «Жива душа поезії», учасникиякого  не лише підібрали поезії для декламування, а й продумали елементисценічного образу ;

– виставці художньої та публіцистичної літератури «Слава Шевченка не вмре, не поляже», яку відвідалиучні 1-11 класів;

– вікторині «Кращий знавець української мови і літератури» – 5-11 класи;

– усному журналі «Виникнення і розвиток українського письма».

Усі заходи сприяли розширенню світогляду учнів, їхній зацікавленості під час вивчення українських звичаїв та традицій, стимулюванню творчої діяльності учнів, виховують повагу до історичного минулого рідного краю і  нашої країни, сприяють духовному зближенню дітей, допомагають об’єктивно оцінити не тільки знання товаришів, але й власні знання.

З 11.02.2019р. по 15.02.2019р. у школі проведено ряд заходів, присвячених річниці виводу військ з Афганістану:  конкурс стіннівок; спортивні змагання між  хлопцями 9-11 класів, уроки мужності, зустрічі з воїнами-афганцями, на яких висвітлено роль України в тих подіях (ТРК «Скіфія», репортаж від 12.02.2019р.).

Усі заходи сприяють розширенню світогляду учнів, їхній зацікавленості під час вивчення українських звичаїв та традицій, стимулюванню творчої діяльності учнів, виховують повагу до історичного минулого рідного краю і  нашої країни, сприяють духовному зближенню дітей, допомагають об’єктивно оцінити не тільки знання товаришів, але й власні знання.

Превентивне виховання, формування здорового способу життя

З метою активізації роботи щодо попередження негативних проявів в учнівському середовищі, запобігання насильства над дітьми в сім’ях, навчальних закладах та громадських місцях, підвищення рівня правової освіти учнівської молоді, роз’яснення норм чинного законодавства, виховання учнівської молоді в дусі поваги до права та на виконання Програми правової освіти населення та відповідно до річного плану школи з 01.10.2018р. по  31.10.2018р. проведено місячник правових знань.

Місячник розпочався з оновлення банку даних про асоціальні сім′ї, учнів, які потребують особливої педагогічної уваги, дітей, які не відвідують школу. З даної тематики розроблено плани заходів з профілактики правопорушень, злочинності, дитячої бездоглядності. Соціальний педагог разом з класними керівниками  здійснювали рейди в проблемні сім′ї. Оформлено акти обстеження умов проживання дітей-сиріт, дітей-інвалідів, дітей з асоціальних сімей.

З метою виявлення дітей, які під час занять перебувають поза межами школи, дотримання режиму школи, під час місячника проведено рейди «Урок», «Ні запізненням!», «Зовнішній вигляд», завдяки яким кількість таких учнів зменшилась.

Класними керівниками проведено години спілкування «Я маю право, я зобов’язаний», «Що треба знати про право і закон» тощо. У шкільній бібліотеці оновлено постійно діючу виставку книг з правової освіти «Правові знання – школярам, батькам», а також виставку публіцистичної й наукової літератури «Україна – незалежна правова держава». У школі працює клуб правових знань для старшокласників «Підліток», метою якого є підвищення загального рівня правової культури, набуття учнями необхідних правових знань.

З метою формування вмінь та навичок користування своїми правами в різних ситуаціях, надання порад щодо захисту особистості від злочинних посягань, протягом місячника соціально-психологічною службою школи організовано виготовлення та розповсюдження буклетів «Стоп насилля», «Практичні поради для молоді», «Трудові права дітей».

04.10.2018р. з метою ознайомлення та обговорення з учнями їх прав та обов’язків вдома та в школі, з учнями 1-4 класів проведено гру–подорож «Знай свої права, виконуй обов’язки».

05.10.2018р. учні 4-А,Б класів відвідали екскурсію в науково-дослідному експертно-криміналістичному центрі при УМВС м. Херсона, що сприяла активізації роботи щодо попередження негативних проявів в учнівському середовищі та підвищенню рівня правової освіти школярів.

16.10.2018р. для учнів 6-11 класів спільно з академією УМВС України проведено тренінги «Булінг: що треба знати», що сприяли ознайомленню з поняттями адміністративної, кримінальної відповідальності, а також правової відповідальності  неповнолітніх.

19.10.2018р. соціально-психологічною службою школи серед учнів 9-х класів проведено діагностику «Адиктивна поведінка», що сприяє  виявленню учнів,  схильних до відходу від реальності шляхом зміни психічного стану штучним чином.

23.10.2019р. для учнів 9-х класів проведено зустріч з лікарем-наркологом Обласного наркологічного диспансеру, що сприяло формуванню в учнів потреби вести здоровий спосібжиття, профілактиціправопорушень, пов’язаних ізуживанням наркотичних речовин.

05.10.2019р. учні 4-А,Б класів відвідали екскурсію у науково-дослідному експертно-криміналістичному центрі при УМВС м. Херсона, що сприяла активізації роботи щодо попередження негативних проявів в учнівському середовищі.

У школі проводяться засідання  ради  профілактики. Її засідання проходять 1 раз на три місяці або за потреби. Слід відзначити, що співпраця педагогічного колективу школи з соціальною службою, кримінальною поліцією, опікунською радою сприяє зменшенню кількості учнів, які порушують дисципліну, конфліктують з батьками, пропускають уроки без поважних причин. Так в цьому навчальному році на внутрішньо шкільному профілактичному обліку перебуває6  учнів, а  на обліку в ювенальній превенції СП ХВП ГУНП в Херсонській області – жодного, що є сталим показником.

У системі роботи школи є взаємодія з батьками учнів. На педагогічному всеобучі батьків розглядалися питання з профілактики злочинності, правопорушень серед учнівської молоді, правової відповідальності за вчинки неповнолітніх дітей.

Фізкультурно-спортивне виховання

З метою залучення молодого покоління до активних занять фізичною культурою і спортом, пропагування здорового способу життя, протягом навчального року у школі проведено ряд заходів:

 • День здоров’я ( травень 2019р.).
 • Змагання «Мама, тато, я – спортивна сім’я».
 • Спортивну естафету.
 • Тиждень збереження здоров’я.

У рамках Тижня збереження здоров’я  проведено ряд заходів:

16.10.2018 р. – «Старти надій» ( 5 – 6 класи);

17.10.2018 р. – Піонербол (7 класи);

18.10.2018 р. – Волейбол (8 класи);

19.10.2018 р. – Волейбол (9 класи);

19.10.2018 р. – «Веселі старти» ( 4 класи);

22.0.2018р. –  Волейбол (10-11 класи);

Протягом 2018-2019н.р. школою організована робота 7  гуртків спортивного спрямування, що є сталим показником порівняно з минулим роком.  Налагоджена плідна робота з ДЮСШ №3,№5, №6.

У міському етапі Всеукраїнських відкритих змагань учнівської молоді з ракето модельного спортуучні школи посіли ІІІ місце.

Екологічне виховання

На виконання річного плану школи, з метою забезпечення підростаючого покоління науковими знаннями про взаємозв’язок природи і суспільства та виховання відповідальності за навколишнє середовище з 01.04.2019 р.  по 30.04.2019 р.   в школі  проведено місячник екології та благоустрою. Заходи, що були заплановані, виконані в повному обсязі.

Місячник розпочався з інформаційної презентації під девізом: «Пізнання починається зі здивування».

З08.04. – 12.04.2019 р. з метою ознайомлення учнів з досягненнями сучасної космонавтики,організовано виставку-експозицію«Зоряна  дорога  людства», що сприяла поглибленнюзнаньучнів про природу небеснихтілсонячноїсистеми, їхуплив на здоров’ялюдини та стан навколишньогосередовища.

Протягом місячника з метою виховання любові до рідної природи, свідомого ставлення до екологічних проблем та їх наслідків, збереження природи та її ресурсів, визначення ролі людини в збереженні навколишнього середовища,  проведені години спілкування «Природа і людина» , «Планета теж жива», «Чорнобильська трагедія і сучасність», «День Землі, день довкілля».

У рамках місячника  для учнів  проведено ряд заходів:

Екологічний суд «Не треба нищити природу»

(спільно з бібліотекою-філіалом №1) – 8-і класи

09.04.2019р.
Брейн-ринг «Людина і природа» – 10-11 класи 15.04.2019р.
Екологічний квест – 5-10 класи 08.04.2019р.
День інформації з енергозбереження – 9-і класи 11.04.2019р.
Екомандрівка  країнами світу спільно з міською бібліотекою «Гном» – 7-і класи 11.04.2019р.
Просвітницько-екологічний захід Правова галявина» спільно з міською бібліотекою «Гном» – 4-і класи 11.04.2019р.
Еколого-природнича інтелектуально-розважальна гра – 6-і класи 12.04.2019р.
Перегляд документального фільму «Подорож до космосу» – 9-і класи 12.04.2019р.
Еколого-присвітницький захід «Чорнобиль. Заборонена реальність» спільно з Обласною дитячою бібліотекою імені Дніпрової Чайки – 5-і класи 23.04.2019р.
Загальношкільна  екологічна  акція  «Збір макулатури» Протягом місячника
Перегляд  програм мобільного планетарію. 15.04.-18.04.2019р.

22.04.2019р. з метою формування в учнів екологічної свідомості, усвідомлення важливості захисту навколишнього середовища, творчих здібностей, цілісного уявлення про природне оточення як середовище життя, для учнів 1-11 класів показано  виступ шкільної екологічної агітбригади «БЕД».

24.04.2019р. з  метою виховання свідомого доброго ставлення до природи, толерантного ставлення й поваги до екосистем Землі, безконфліктного співіснування людини та довкілля на основі гармонізації відносин з природою, серед учнів 5-11класів проведено  конкурс на кращу композицію «Вклоняємося твоїй красі, природо».

23.04.2019р. з метою розвитку практичних навичок відбору необхідної інформації про планету Земля, засоби її захисту від різного виду забруднень, серед учнів 1-4 класів проведено конкурс малюнків і поробок, присвячений Дню Землі «Збережи планету Земля».

З метою свідомого ставлення до значущості власного внеску в очищення, збереження й оздоблення навколишнього середовища, ліквідації стихійних сміттєзвалищ;упорядкування спортивних і дитячихмайданчиків, ремонту та фарбування парканів,огорож, лавок; влаштування квітників,висадження дерев; забезпечення обрізки гілок дерев та кущів, побілки стовбурів дерев та бордюрів, учні школи взяли участь в міських акціях:

– «День Довкілля»;

– «День Землі».

Окремі заходи були розроблені на відзначення Чорнобильської трагедії та вшанування загиблих від аварії. 26.04.1986р.:

 • Вахта пам’яті «Чорнобиль не маєминулого часу» (з використанням наукової та публіцистичної літератури), організована бібліотекарем школи;
 • Години спілкування «Чорнобильські уроки людства», «Чорнобильська трагедія і сучасність»;

Протягом місячника з метою упорядкування шкільної території. Учні 5-11 класів разом з батьками і вчителями обкопували та поливали дерева, садили нові саджанціквітів, дерев та кущів, білилибордюри та дерева, прибирали сміття, оформили клумби на територіїшколи.  Такожпротягоммісячника проведено трудовий десант щодо благоустрою шкільногоподвір’я та прилеглоїтериторії.

Протягом місячника члени служби шкільного парламенту «Господарча» та «Служба шкільних новин» проводили рейд «Чисте подвір’я», метою якого було сформувати поняття та уявлення про довкілля, усвідомлення себе як невід’ємної частини природи, взаємозалежності людини та природи, почуття особистої причетності до збереження природнихбагатств.

Протягом місячника учнями школи відвідано виставки Херсонського музею Природи.

Усі заходи сприяли розумінню учнями багатогранного значення природи для суспільства в цілому і для кожної людини зокрема, утвердитись у думці, що природа – це першооснова існування людини.

Протягом травня-червня учні школи взяли участь у двомісячнику з охорони та відтворення запасів у водоймах низов’я Дніпра.

Туристсько-краєзнавча робота

Плідною є й туристсько-краєзнавча робота, яка у 2018-2019н.р. спрямована на ознайомлення з історією та культурою рідного краю, оволодіння значним колом знань, умінь і навичок, необхідних юному екскурсоводу, формування в учнів наукових інтересів та творчих здібностей.

У міському конкурсі «Знавці міста Херсона» команда школи посіла І місце серед шкіл Суворовського району.

У міському конкурсі  «Козацькими стежинами» учні школи вибороли І місце, а також – у міському конкурсі «Юні екскурсоводи». У міському етапі Всеукраїнського конкурсу «Моя Батьківщина – Україна»команда школи посіла ІІ місце.

З метою ознайомлення учнів з природою, історією та культурою України організовано екскурсії до м. Києва, БЗТ «Казки Олешшя» Олешківського району,  садиби «Чайка», БЗТ «Чумацька криниця», Асканії-Нова, м. Харкова,м. Запоріжжя, м. Львова, замку Тамплієрів, м. Каховки, м. Миколаєва, бази «Зелені хутори Таврії», м. Одеси, м. Скадовська.

З метою формування здорового способу життя засобами туристсько-краєзнавчого напряму позашкільної освіти, розширення кругозору дітей та юнацтва, формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя, у 25.09. 2018р. для учнів 5-11 класів проведено День туризму на базі військової частини А1836(с. Нєчаєво).

Художньо-естетичне виховання

Відповідно до річного плану роботишколи, з метою формування в учнів основ естетичноїкультури, норм та принципів, духовного збагаченняучнів та вихованняхудожнього смаку, згідно з планом заходівуправлінняосвіти з 01.02.2018р. по 28.02.2018р. у школі проведено місячникхудожньо-естетичноговиховання.

 • 02.2018р. – майстер-клас з малювання для учнів 5-11 класів;

Учні школи взяли участь у міському заочному  конкурсі юних фотографів  «Моя Україна» та «Пам’ять».

З метою відродження та примноження традицій православної національної культури, виявлення та підтримки обдарованих дітей,  надання можливості кожній дитині спробувати свої сили у всіх жанрах художньо-естетичного напрямку, розкрити свій творчий потенціал, учні школи взяли участь у  міському християнському фестивалі дитячої творчості «Острів Різдва» та в рамках заходу надали грошову допомогу тим, хто її потребує (зібрано 2900 гривень).

До Дня Святого Валентина (14.02.2018р.), з метою виховання в учнів гарного смаку та доброго ставлення до протилежноїстаті булла організованасвятковапошта, учнімалиможливістьпривітати один одного зі святом, проведено конкурси на кращу«Валентинку»  і «Найкращий лист до Валентина».

З 12.02.2018р. по 15.02.2018р. у школі проведено ряд заходів, присвячених річниці виводу військ з Афганістану:  конкурс стіннівок; спортивні змагання між  хлопцями 9-11 класів, уроки мужності, зустрічі з воїнами-афганцями.

З метою передачі молодому поколінню багатства духовної культури народу та формування особистісних рис громадянина України, 23.02.2018р. класними керівниками 1-11 класів проведенного дини спілкування,  учні взяли участь у виставці малюнків на дану тематику. Члени учнівського самоврядування організували проведення конкурсу плакатів з нагоди Міжнародного Дня рідноїмови.

Під час місячника було організовано  концерт Херсонської філармонії для учнів 1-11 класів. Учні насолоджувалися співом народної артистки України Наталі Лелеко, лауреата міжнародних конкурсів естрадної пісні Любові Фогель, Олександра Князького та Антона Мороза. Не залишив байдужими серця дітей і виступ соліста-інструменталіста Валерія Головецького, отримали насолоду від прослуховування творів, виконаних оркестром «Гілея».

З метою формування в учнів основ естетичноїкультури, норм та принципів, духовного збагаченняучнів та вихованняхудожнього смаку, для учнів 7-11 класів організовано перегляд вистави Херсонського музично-драматичного театру ім. М.Куліша.

Ряд заходів проведено в співпраці з бібліотеками м. Херсона.

Родинне виховання, робота з батьками

У системі роботи школи є взаємодія з батьками учнів. На педагогічному всеобучі батьків розглядалися питання з профілактики злочинності, правопорушень серед учнівської молоді, правової відповідальності за вчинки неповнолітніх дітей.

Організація роботи з батьками учнів у 2018-2019н.р.  здійснювалася за такими основними напрямками:

–  вивчення сімей учнів, їх виховного потенціалу;

–  включення батьків, усіх дорослих членів родини у навчально-виховний процес як рівноправних учасників, інтеграція зусиль і гармонізація взаємин педагогічного колективу і батьківської громадськості в створенні сприятливих умов для ефективної роботи освітнього закладу;

–  формування педагогічної культури сучасної сім’ї та допомога батькам в їх психолого-педагогічній самоосвіті;

– корекція виховної діяльності родин з різним типом сімейного неблагополуччя.

Тричі на рік проведено загальношкільні батьківські збори, на яких підбито підсумки спільної роботи батьків і школи, ставилися нові задачі. Традиційним є звіт директора школи про  проведену роботу перед батьками учнів (06.06.2019р.).

У  школі є традиція: учні 1-4-х класів проводять родинно-сімейні свята, присвячені закінченню навчального року, на яких учні й вчителі підводять підсумки своєї роботи за рік.

Робота учнівського самоврядування

Самоврядування в нашій школі спрямоване на розвиток ініціативи, можливості розкриття організаторських здібностей, підготовку та проведення різноманітних заходів у відповідності до потреб та інтересів.

Діяльність органів учнівського самоврядування була направлена на розвиток управлінських можливостей школярів, ріст яких яскраво продемонстровано  у вересні 2018 року під час демократично проведеної виборчої компанії серед учнів, в результаті якої обрано президента школи Топал Ірину, ученицю 11 класу, голову шкільного парламенту, Сильчик Дар’ю, ученицю 11 класу.

З метою ефективного функціонування учнівського самоврядування в школі запроваджено двоступеневу структуру – загальношкільну і класну, яка має на меті залучення всіх учнів у процес самоуправління.

Найвищим органом самоврядування є парламент (Рада учнівського самоврядування). До її складу входить 49 осіб (учні 5-11 класів) – представників органів самоврядування класних колективів (по 7 осіб у кожній з 7 служб, враховуючи їх голів), які обираються на загальношкільній конференції (раз на рік). Поряд з учнівською радою працюють 2 штаби: «ЮІДР», «ДЮП» та екологічна агіт-бригада «ЕКОПЛАНЕТА».

Робота самоврядування  скоординована з планом роботи школи. Активізації органів самоврядування в школі сприяє постійна робота, відповідних до ШУС служб, які очолюють лідери-старшокласники.

Згідно із річним планом щомісяця проводяться засідання Ради учнівського самоврядування та раз в два місяці – засідання голів Служб. Ведуться протоколи засідань  Учнівського самоврядування.

До управління школи увійшло сім служб:

 • «Освіта» (здійснює контроль за наявністю в учнів підручників, щоденників, займається популяризацією книг, підготовкою до предметних тижнів, «Дня української писемності», виступає з клопотанням про покарання чи заохочення щодо окремих учнів, консультує учнів з предметів, МАН, вислуховує звіти відповідальних за навчання про рівень навчальних досягнень учнів);
 • «Культура і дозвілля» (працює над проведенням святкових лінійок , шкільних свят, загальношкільних заходів, організовують випуск стіннівок на певну тематику або до свят, конкурси, проводять виставки , ярмарки учнівських поробок);
 • «Служба шкільних новин» (відповідає за редакцію класних газет, випуск тематичних стіннівок, роботу шкільного сайту, проведення конкурсів малюнків, фотовиставок протягом року, проведення досліджень: «УС: яким воно буде?», «Думаю, мрію, пропоную»(плани на новий навчальний рік));
 • «Здоров’я» (здійснює контроль за щоденним прибиранням класних кімнат, випуск санітарно-просвітницьких стіннівок, допомагає в проведенні шкільних і міських спортивних змагань, відзначення Дня ЦО, Дня Здоров’я, Дня Туризму);
 • «Господарча» (займається озелененням шкільних приміщень, впорядковує роботу учнів на пришкільних ділянках восени і навесні, проводить трудові десанти, суботники, здійснює рейди-перевірки стану пришкільних ділянок і території, чистоти класних кімнат);
 • «Я-громадянин» (здійснює огляд класних кімнат щодо їхнього благоустрою, проводить рейди зовнішнього вигляду, спізнень, контроль з питань виконання правил для учнів школи, днях добрих справ, виготовленні наочності);
 • «Волонтери» (відповідають за участь учнів у благодійних акціях, проведення операцій «Милосердя», «Ветеран живе поруч», «Турбота»).

Контроль за діяльністю служб та учнівського парламенту здійснює Президент УС «Нова школа».

Учнівське самоврядування сформовано на основах демократичного підходу щодо визначення роботи у шкільному колективі, що сприяє вільному виявленню особистості у шкільному колективі.

Ініціативність новообраного учнівського активу відчутно посприяла підвищенню рівня самоорганізації учнів в питаннях вирішення багатьох важливих завдань виховного процесу школи (контроль за відвідуванням навчальних занять, наявністю шкільної форми, участь у трудових десантах  та благодійних акціях, проведення розважальних заходів тощо.)

Учнівське самоврядування працює в тісному зв’язку з педагогічним колективом, адміністрацією школи.  Представники учнівського парламенту школи №41 співпрацюють з учнівським парламентом міста, зокрема:

Відвідують засідання клубів:

 • «Дивоствіт» – Єршова Катерина,Мелашич Анастасія (нагороджені грамотами УправлінняосвітиХерсонськоїміської ради);
 • «Медіаклуб» – Стельмах Тетяна ( призове місце у конкурсі відеороликів «Безпечний інтернет»);
 • «Ерудит» – Сліпак Софія;
 • «Феміда» – Андреєва Вікторія, Савчук Світлана ;
 • «Юний журналіст» – Чиркіна Єлизавета, Лариненко Єлизавета.

У школі проведено ряд заходів шкільним парламентом:

– майстер – класи  «Майстерні Святого Миколая» (в  рамках проведення

загальношкільного заходу «Свято Святого Миколая»);

–  свято до дня Святого Миколая (виготовлення подарунків і вистава для молодших школярів);

– участь у Благодійній акції, присвяченій Міжнародному дню інвалідів  – адресна допомога Територіальному центру соціального обслуговування Суворовського району.

Для участі в акції учні підготували подарунки, до яких ввійшли:

– цукерки та печиво;

– чай та кава;

– цукор та варення;

– домашні закрутки;

– крупи та макаронні вироби;

– засоби особистої гігієни;

– листівки та малюнки.

Протягом року учні 1-11 класів та учителі школи взяли участь:

 • у благодійнійакції «Червоного Хреста»;

–  у благодійній акції громадської організації матерів дітей інвалідів ” Серце матері” (передано поробкина ярмарок, виготовлені власноруч);

 • надано допомогу воїнам АТО (шкарпетки, ліки, продукти харчування).

– зборі макулатури (вересень, травень);

– акції «Чисте подвір’я – чисте довкілля».

Завдяки налагодженій співпраці з органами самоврядування, Служби УС працювали в тісному тандемі, результатом якого стало підвищення активності учнівської громади. Відбулись позитивні зміни у роботі самого Парламенту:

 • зросла кількість і якість проведених загальношкільних, позакласних заходів та акцій;
 • ведеться рубрика шкільних нових на сайті школи, а також випуск стіннівок до пам’ятних дат, подій, свят тощо;
 • активізувалась участь учнів у позакласній роботі, у міських та обласних конкурсах і акціях.

Організація позаурочної діяльності

У 2018-2020 н.р. у навчальному закладі відкрито 31 гурток різного спрямування проти 25 минулого навчального  року.

Робота організована спільно з БДЮТ, ПДЮТ, ХЦПР.

Учні школи взяли участь у  міському етапі Всеукраїнських відкритих змагань учнівської молоді з ракето модельного спорту та у І турі обласного заочного конкурсу юних конструкторів, винахідників та раціоналізаторів.

У  міському етапі Всеукраїнських відкритих змагань учнівської молоді з повітряних зміїв шкільна команда посіла Імісце.

Учні школи взяли участь у міському конкурсі  «Конструювання і моделювання одягу», а в міському етапі Всеукраїнських відкритих змагань з технічного моделювання серед учнів молодшого шкільного віку посіли призовемісце.

Висвітлення роботи  закладу середгромадськості :

 • День захисника України – жовтень 2018р. ТРК «Скіфія»
 • Привітання шефів – Обласного військового комісаріату з нагоди Дня Збройних сил України та Дня Святого Миколая – грудень 2018р. ТРК «Скіфія».
 • Зустріч з воїнами-афганцями ОСВВ з учнями школи – лютий 2019р. ТРК «Скіфія»
 • Проводи призовників до лав Збройних сил України – ТРК «Скіфія», квітень 2019р.

Співпрацязакладу  з державними  установами, громадськими організаціями, вищими навчальними закладами

У школі склалася система взаємодії і співпраці з громадськістю міста, позашкільними закладами, установами та організаціями. Взаємодія передбачає не тільки постійну співпрацю, спільну діяльність, але і встановлення ділових контактів разового, епізодичного характеру. Тут маються на увазі: інформованість один одного про найбільш значних справах, події в діяльності установ; надання допомоги в розробці та реалізації інноваційних програм; участь в окремих заходах; індивідуальні консультації; обмін методичними, дидактичними матеріалами; вирішення питань, що стосуються дітей.

З метою військово-патріотичного та громадянського виховання укладено угоди про сумісну діяльність школи з військовими частинами А1604 та А1836 м. Херсона.

У 2019-2020 н.р. організовано шкільні заходи спільно з :

– Радою ветеранів Дсв;

– Українською спілкою ветеранів Афганістану;

– Обласним військовим комісаріатом;

– Бригадою армійської авіації сухопутних військ України (с.Чорнобаївка);

– Херсонською ракетною бригадою повітряних сил України;

– Херсонською обласною асоціацією ветеранів військовослужбовців;

– Херсонським кошем українського козацтва;

– дитячим я/с №7;

– Херсонським Обласним товариством Червоного Хреста.

– ХНТУ.

– ХДУ.

– ХДАУ.

– Херсонським базовим медичним коледжем.

– Клінікою дружньою до молоді.

На шкільному сайті своєчасно розміщується інформація з виховної роботи школи з різних напрямків.

На підставі вищезазначеного, виховну роботу можна вважати здійсненою на достатньому рівні.

 

 

 

 

 

Психологічний моніторинг

Психологічна служба загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №41 Херсонської міської ради приділяє значну увагу:

– вивченню особистісних характеристик учнів (тип темпераменту, самооцінка, тривожність, комунікативність, професійна спрямованість та інш.);

– вивченню учнівських колективів (соціометричні дослідження, згуртованість класу, психологічний клімат колективу);

–  психологічному супроводу адаптації до умов освітнього процесу;

– реалізацію розвивальних, профілактичних, просвітницьких, корекційних програм  із врахуванням  індивідуальних, гендерних, вікових особливостей здобувачів освіти;

– консультативну допомогу всім учасникам освітнього процесу з питань навчання, виховання здобувачів освіти, особистісного та професійного розвитку

Ефективність та продуктивність виконання діяльності соціально-психологічною службою школи подано у психологічному моніторингу, що побудований на основі аналізу  таких послідовних напрямків діяльності: психологічна діагностика – аналіз результатів – прогнозування змін – корекційні заняття – повторна діагностика.

Протягом 2018/19 н.р. проведено моніторинг учнів паралелей 1-х, 4-х, 5-х, 8-11-х класів. За результатами обстеження першокласників за методикою психолого-педагогічного прогностичного скринінгу (обстежено 138 першокласників),виявлено: 4  учні (3%) І рівня розвитку (найвищий рівень вікової норми); 61 учень (44%) ІІ рівня розвитку – вікової норми; 70 учнів (50%) ІІІ рівня розвитку – низького, критичний рівень виявлено у 3 учнів, що складає 2% від загальної кількості обстежених. За результатами психологічної діагностики проведені корекційні заняття з учнями перших класів.

Досліджено рівень шкільної мотивації та адаптації Н.І. Лусканової учнів 4-х класів (98 осіб), а також проведено шкільний тест розумового розвитку.

Проведено діагностичний мінімум учнів 5–х класів (87 осіб) за методиками: анкета, «Тривожність» (за Філіпсом), Анкета «Школа» «Соціометрія», для усунення емоційних розладів, порушень у поведінці, проблем у спілкуванні.

Проведено діагностичний мінімум учнів 10–х класів (30 осіб) за методиками: анкета, «Шкала соціально-ситуативної тривожності Кондаша», «Шкільний тест розумового розвитку», «Соціометрія», для усунення емоційних розладів, порушень у поведінці, проблем у спілкуванні.

З метою виявлення схильності до адиктивної поведінки проведено анонімне анкетування учнів 9-х класів (75 особи).

З метою виявлення професійної спрямованості учнів 8-х класів (80 осіб),  9-х класів (50 осіб) проведено діагностику за методиками «Диференційно-діагностичний опитувальник» (ДДУ), «Методику професійного самовизначення Дж. Голландія, які дозволяють співвідносити типи професії з індивідуальними особливостями учнів.

Відповідно до річного плану роботи школи проведено діагностичний зріз – дослідження суїцидальних проявів серед учнів паралелей 8–11–х класів за допомогою методики М. Горської.  Продіагностовано 148 учнів. Відповідно до даних розроблено корекційну програму для попередження суїцидальних проявів.

Ефективність будь-якої діяльності людини, її особистісний розвиток, громадянські якості  залежать від того, наскільки комфортно вона почуває себе в соціумі ( сім’ї, учнівському колективі, шкільному колективі  і т.д.), чи почуває вона себе в безпеці, чи відчуває вона гармонію соціальних взаємостосунків. Тому  психологічна служба школи, крім вивчення особистісних характеристик учнів (тип темпераменту, самооцінка, тривожність та інш.), так і  учнівських колективів (соціометричні дослідження, згуртованість класу), що дає можливість відслідковувати формування особистості кожного учня, вносити в разі необхідності певні корекційні зміни, проводить тренінгові заняття, години психолога та групові консультації.  З метою вивчення психологічного клімату в класах проведено соціометричні дослідження учнів 5-х-11-х класів, за результатами яких надано рекомендації вчителям, проведено групові та тренінгові заняття з учнями.

З учнями старших класів були проведені бесіди на тему «Цінність життя». З метою профілактики адитивної поведінки та пропагування здорового способу життя були проведені бесіди та заняття з елементами тренінгу на теми:

 • «Адиктивна поведінка – причини та наслідки» – учні 9-х класів;
 • «Комп’ютерні ігри. Як не нашкодити собі» – учні 7-8-х класів;
 • «Що тобі відомо про ВІЛ/СНІД» – учні 9-х класів.
 • «Основи саморегуляції. Емоційні стани» – учні 8-11 класів.

 

Заняття з елементами тренінгу проводились:

 • «Шляхи самопізнання та саморозвитку особистості» – учні 5-7 класів
 • «Обери свою професію» – учні 8-х класів
 • «Я і мій колектив. Міжособистісні стосунки» – 5-8 класів

 

Для проведення занять із здобувачами освіти середньої та старшої ланки до школи запрошувались:

 • Провідний фахівець активної підтримки безробітних Херсонського міського центру зайнятості (з питань професійної орієнтації Алькіна Людмила Павлівна – з метою проведення профорієнтаційної роботи з учнями 8-10 класів.
 • Лікар-нарколог Херсонського обласного наркологічного диспансеру Савчук Валентин Миколайович – з метою профілактики шкідливих звичок – учні 9-х класів.
 • Психолог Клініки дружньої до молоді Херсонської міської клінічної лікарні ім.. Є.Є. Карабелеша Павловська Людмила Олександрівна – учні 9 класу.
 • Шкільні поліцейські з метою профілактики боулінгу в учнівському середовищі – учні 5- 11 класів.

Просвітницькою роботою у вигляді бесід, лекторіїв охоплено майже усіх учасників освітнього процесу. На заняттях з учнями 5-11 класів приділялась увага підвищенню рівня обізнаності дітей щодо моральних якостей особистості людини, ознайомлення з особливостями мотиваційної сфери людини та різними поведінковими стратегіями.

Проводились індивідуальні та групові консультації школярів, їх батьків та майбутніх першокласників. Протягом року здійснено психологічний супровід  учителів. А також проводилася організаційно-методична робота. До психолого-педагогічних консиліумів підготовлено матеріали:

– «Адаптація 5-класників до навчання в середній ланці. Спадкоємність та інтеграція початкової та основної школи»;

– «Адаптація 10-тикласників до навчання в старшій школі»;

– «Формування в учнів внутрішньої мотивації до навчання»;

«Виховання духовної культури особистості, створення умов для вибору нею своєї світотоглядної позиції».

Для визначення рівнів сформованості патріотизму серед учнів школи проводилося анкетування, тестування та різноманітні опитувальники.  Для анкетування  були обрані учні з (4-11 кл.) Херсонської загальноосвітньої школи I-III ступенів № 41. Всього у дослідній роботі взяли участь 250 учнів.

Психологічний супровід навчально-виховного процесу соціально-психологічною службою передбачав проведення просвітницької роботи з батьками: виступи на батьківських зборах. Проведено тематичні збори для батьків 1-х, 3-х, 4-х, 5-х,  9-х, 10-х класів: «Особливості адаптаційного переходу першокласників», «Вікові особливості учнів молодшої школи. Виховання любов’ю», «Підтримайте свою дитину і вибудете пишатися нею. Труднощі учнів у навчанні та спілкуванні при переході з початкової до середньої школи», Соціально – психологічні особливості розвитку молодших підлітків», «Адаптація учнів до навчання у середній школі», «Як навчитись бути відповідальним за свої вчинки. Професійне самовизначення», «Соціально-психологічна адаптація учнів 10-х класів», «Вікові особливості юнаків,  мотивація до навчання та професійного самовизначення». Також проведено бесіди під час соціально-психологічного патронажу (відвідування дітей вдома), індивідуальні консультації батьків за запитом.

 

 

Звіт

про організацію харчування в школі

 

Здорове харчування школярів впевнено можна віднести до одного із основних факторів розвитку дитини.

Життя малюка зазнає змін вже з першого дня відвідування школи. Тому дуже важливо відразу ж організувати правильне харчування дитини, що стане у нагоді при адаптації до нового для неї навчального процесу, а також закладе фундамент для формування міцного здоров`я.

З метою створення умов, сприяючих зміцненню здоров`я, формуванню навиків правильного харчування, пошуку нових форм обслуговування дітей, збільшення обхвату учнів гарячим харчуванням у школі, були розроблені основні завдання, які висвітлюють наступні питання:

 • забезпечення безкоштовним і пільговим харчуванням учнів школи;
 • створення сприятливих умов для організації раціонального харчування;
 • зміцнення і модернізацію матеріальної бази приміщень харчоблоку школи ;
 • підвищення культури харчування;
 • забезпечення санітарно-гігієнічної безпеки харчування;
 • проведення систематичної роз`яснювальної роботи серед батьків і учнів про необхідність гарячого харчування.

В школі організовано безкоштовне  гаряче харчування для учнів 1-4 класів  (522 учн.-100%), дітей пільгових категорій: дітей-сиріт – 5 учнів, дітей позбавлених батьківського піклування (підтверджується статус документами з відділу піклування Херсонської міської ради) – 9 учнів , дітей з малозабезпечених сімей – 4 учні, дітей громадян України, які прибули з АРК, Донецької й Луганської областей – 9 учнів (за наявністю підтверджуючого документу), дітей, батьки яких загинули, постраждали або беруть участь в антитерористичній операції та забезпеченні її проведення-26 учнів, діти, які опинилися у складних життєвих обставинах – 1 учень.

Вартість харчування для учнів 1-4 класів становило 9грн.70 к., а для пільгових категорій 5-11 класів – 11грн.40к. Для решти учнів організоване гаряче харчування за кошти батьків. Вартість такого харчування становить: повний обід – 18грн.. Гарячим харчуванням ( без буфетної продукції) було охоплено 678 учнів, що становить 69% всіх учнів школи ( 982учні), а всіма видами харчування майже всі діти – 99%. Харчування учнів школи здійснюється в шкільній їдальні, яка розрахована на 180 посадочних місць.

 

Проводиться організаційна робота щодо залучення дітей до харчування, як на початку навчального року, так і впродовж його. На початку навчального року видається наказ «Про організацію харчування учнів», в якому визначено контингент учнів, яких звільнено від оплати за нього; особи, відповідальні за організацію харчування; затверджуються графіки харчування; призначаються чергові вчителі по їдальні. Організація гарячого харчування  учнів постійно розглядається на педрадах, нарадах при директорові, раді школи, батьківських зборах тощо. З метою покращення харчування учнів проводиться анкетування. Результати опитування дають можливість виявити ряд проблем та намітити шляхи їх усунення.

З метою забезпечення якісного харчування учнів, охорони їхнього життя і здоров`я, недопущення приймання недоброякісних продуктів харчування та продовольчої сировини до їдальні,  в школі працює громадський контроль,  до складу якого входять:

 • Кошова Л.Т. – голова комісії, вчитель початкових класів;
 • Хоменко В.Б. – заступник голови комісії, вчитель української мови та літератури;
 • Борзакова В.І. – секретар комісії, представник батьківської громадськості;
 • Кретова М.М. – член комісії, представник батьківської громадськості;
 • Коваль К.Ю. – член комісії, представник батьківської громадськості;
 • Ракович Ю.О. – член комісії, шкільна медична сестра;
 • Стельмах Т. – член комісії, учениця 11 класу.

Щоденний контроль здійснюється адміністрацією, педагогами. Обов`язковим є дотримання щоденного меню, яке затверджується директором школи. Медичною сестрою – Ракович Ю.О. щодня знімається бракераж сировини й готової продукції, що реєструється у відповідних журналах. Перспективне меню узгоджується з СЕС. Свіжа продукція надходить до їдальні невеликими партіями для щоденного використання, що забезпечує приготування сніданків та обідів належної якості.

Шкільна їдальня функціонує з дотриманням санітарно-гігієнічних норм, про що свідчить відсутність приписів СЕС. Вона світла, простора. В їдальні є п`ять інформаційних стенда: «Меню», «Куток споживача», «Чергові», «Вітамінна абетка» та «Азбука харчування».  Біля їдальні знаходиться куточок для миття рук.

Протягом року був оновлений та зміцнений матеріально – технічний стан шкільної їдальні. За рахунок бюджетних коштів в літній період  зроблено: капітальний ремонт; придбано: овочерізка – протиральна, електрокотел, тістоміс, духовка, електросковорода, два  холодильних рефрижератори. За рахунок навчального закладу поновлено  стіну – вхід в їдальню, придбано раковини для миття рук біля їдальні, два стенди: «Азбука харчування» та «Вітамінна абетка».

З метою підвищення культури харчування, за кожним класом, групою у їдальні закріплені столи. Готові страви видаються кожному класу/групі окремо, відповідно до графіка приймання гарячого харчування, складеного завідувачем виробництва їдальні та відповідальним за харчування заступником директора й зат­вердженого керівником закладу.  Графік гарячого харчування ви­вішений в обідній залі. Контроль за його додержанням, а також за порядком під час прийняття їжі учнями покладається на черго­вого обідньої зали та класних керівників. Продаж буфетної продукції здійснюється готівкою буфетницею.

Правильно організоване харчування є запорукою здоров`я учнів.