Звіт

Аналіз роботи школи за 2020/2021 навчальний рік

Управлінський моніторинг

В основу організаційної та змістової діяльності Херсонської загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів №41 Херсонської міської ради у 2020/2021 навчальному році покладені основні положення законів України „Про освіту”, „Про повну загальну середню освіту”, власного Статуту, Державного стандарту початкової школи, Державного стандарту базової школи.

Діяльність школи орієнтована на поліпшення якості освіти та забезпечення рівного доступу до неї, на підготовку та виховання у учня мотивації навчатися впродовж усього життя.

Школа функціонує з метою забезпечення: всебічного розвитку, навчання, виховання, виявлення обдарувань, соціалізації особистості, яка здатна до життя в суспільстві та цивілізованої взаємодії з природою, має прагнення до самовдосконалення і здобуття освіти упродовж життя, готова до свідомого життєвого вибору та самореалізації, відповідальності, трудової діяльності та громадянської активності, дбайливого ставлення до родини, своєї країни, довкілля, спрямування своєї діяльності на користь іншим людям і суспільству.

Перед педагогічним колективом були поставлені такі основні завдання:

  1. Створення якісно реформованого освітнього середовища навчального закладу.
  2. Формування в учнів компетентностей, визначених Законом України“Про освіту” та державними стандартами.
  3. Робота з обдарованими учнями.
  4. Соціалізація школярів в сучасному освітньому просторі.
  5. Продовжити експеримитальну роботу з теми «Психолого – педагогічний супровід національно –патріотичного виховання учнів загальноосвітньої школи».
  6. Забезпечити методичний супровід творчого зростання педагогів на основі самопідготовки,взаємодії, професійного взаємозбагачення.

7.Налагоджувати продуктивну педагогічну взаємодію з учнями для спонукання зростаючої особистості до активного прояву соціальної позиції «патріота – громадянина».

  1. 8. Навчити учнів свідомо ставитися до власного здоров’я, здоров’я оточуючих людей та навколишнього середовища.
  2. Виховання здорової дитини можна досягти, якщо навчально-виховна робота буде здійснюватись за певною схемою, що є сукупністю взаємопов’язаних і взаємодоповнюючих процесів медичного, психологічного та педагогічного характеру.

10.Залучення батьків до вирішення актуальних питань функціонування та розвитку закладу.

Адміністрація школи пріоритетним вважає поширення якісно нових підходів до організації навально-виховного процесу та підвищення ефективності управління навчальним закладом. Планування роботи школи носить дієвий і реальний характер.

Навчальний план основної школи передбачає реалізацію освітніх галузей Базового навчального плану через навчальні предмети і курси.

Навчальний план для учнів 5-9 класів (додатки) дає цілісне уявлення про зміст і структуру базового рівня освіти, встановлює погодинне співвідношення між окремими предметами за роками навчання, визначає гранично допустиме тижневе навантаження учнів. Навчальні плани основної школи передбачають реалізацію освітніх галузей Базового навчального плану Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 року № 1392, через окремі предмети.

Навчальний план для учнів 5-9-х класів розроблено на основі Типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 № 405 «Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня».

Навчальний план для учнів 11 класу (додатки) розроблено відповідно до Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти, затвердженого постановою  Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 року

№ 1392, з метою його впровадження у частині повної загальної середньої освіти з 1 вересня 2018 року. Навчальний план для учнів 11 класу розроблено на основі другого варіанту (таблиця 2) Типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 № 408 «Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня».  Він містить обсяг навчального навантаження та тижневі години на вивчення базових предметів, вибірково-обов’язкових предметів, профільних предметів і спеціальних курсів, а також передбачає години на факультативи та індивідуальні заняття.

Всі навчальні плани охоплюють інваріантну складову, сформовану на державному рівні  та варіативну складову.

Варіативна складова навчальних планів Херсонської загальноосвітньої школи  І-ІІІ ступенів №41 враховує особливості організації освітнього процесу та індивідуальних освітніх потреб учнів, профільне спрямування, рівень навчально-методичного та кадрового забезпечення, матеріально-технічну базу.

Гранично допустиме навчальне навантаження учнів встановлено відповідно до вимог Закону України «Про повну загальну середню освіту» з урахуванням санітарно-гігієнічних норм.

Гранична наповнюваність класів та тривалість уроків встановлюється відповідно до Закону України «Про повну загальну середню освіту».

Враховуючи індивідуальні нахили, можливості, здібності та потреби учнів, з метою забезпечення їхньої професійної орієнтації на майбутню діяльність паралель 7-А, 8-х та 9-х класів формувалась наступним чином: 7-А, 8-Б, 9-А–класи, в яких на поглибленому рівні вивчалась математика; 8-А,В та 9-Б класи , в яких передбачено поглиблене вивчення біології .

Профільне навчання в 11 класі за вибором учнів та батьків згідно з рішенням спільного засідання ради школи та педагогічної ради  (протокол

№ 5  від 06.06.2020 р. ) буде здійснюватись шляхом диференціації навчального процессу: як клас з групами військово-спортивного та медичного профілів.

При виборі варіантів таблиць Типових освітніх програм, затверджених Міністерством освіти і науки України, у  складанні  навчальних  планів для учнів 5-11-х класів обрано варіант з вивченням  однієї іноземної мови, оскільки  вивчення двох іноземних мов вимагає кількості годин, яку виділити додатково неможливо з огляду на поглиблене вивчення математики, біології.

Поділ занять інваріантної та варіативної частини навчального плану дозволяє досягти максимального  врахування індивідуальних особливостей дітей, запровадити різнорівневе викладання ряду дисциплін, є однією із складових   високих   навчальних досягнень учнів.

В 11 класі в частині «Вибірково-обов’язкові предмети» вивчались предмети «Інформатика» та «Технології».

Навчальний план 11 класу складено з двох блоків навчальних предметів (базового й профільного), що забезпечує більш глибоку підготовку старшокласників у вищезазначених галузях знань і діяльності.

Оскільки профільність є ефективним засобом диференціації у старшій школі, то з метою забезпечення більш глибокої підготовки старшокласників у тій галузі знань і діяльності, до яких у них сформувались стійкі інтереси і здібності, здійснено перерозподіл годин в межах 15% між навчальними предметами навчального плану для учнів 11 класу наступним чином:

Предмет Зменшено кількість годин на тиждень Збільшено кількість годин на тиждень
Технології 0,5
Інформатика 0,5

Варіативна складова навчальних планів  використана на підсилення наступних предметів інваріантної складової.

пп.

Назва Клас К-сть годин
1. Українська мова 5-А,Б,В,Г

6- А,Б,В,Г

по 0,5
2. Математика 5-А,Б,В,Г

6- А,Б,В,Г

по 1
3. Англійська мова 7-А, 11 по 1
4. Алгебра 7-Б,В; 9-А; 11 по 1
5. Геометрія 11 1

За рахунок годин варіативної складової здійснювалось вивчення наступних

курсів за вибором (факультативів) в 5-11-х класах:

 

пп

Назва Клас К-сть годин
1.   «Казковими стежками» 5-А,В по 1
2.   Інформатика 5-А 1
3.   Українська мова 5-Б 1
4.   Математика 5-Б 1
5.   Математика 5-В 1
6.   Українська мова 5-Г 1
7.   «Родинні фінанси» 5-Г 1
8.  «У колі літературних героїв» 6-А,В по 1
9.   Історія 6-А 1
10.   Українська мова 6-Б 1
11.    Математика 6-Б 1
12.   Українська мова 6-В 1
13.   Українська мова 6-Г 1
14.   Математика 7-А 1
15.   Українська мова 7-А 1
16.  «Фінансова культура» 7-В 1
17.  Основи медичних знань 8-В 1

З метою забезпечення науково-аналітичного супроводу навчально-виховного процесу проведено:

– науково – практична конференція «Формування ключових і предметних компетентностей учнів»;

– круглі столи: «Проєктна технологія: суть, досвід використання, перспективи», «Професійна етика вчителя»;

-педагогічний  консиліум з наступності : «Психолого – педагогічний супровід навчально – виховного процесу в 5 – х класах»;

-педагогічні ради: «Результати діяльності педагогічного колективу у 2019/20 навчальному році та завдання на новий 2020/2021 навчальний рік»;

– «Нова українська школа: практична реалізація»;

– «Заклад освіти – толерантне середовище»;

-« Удосконалення навчально-виховного процесу на основі використання інноваційних технологій і методів навчання ».

Проведилися наради при директорові, на яких розглядалися організаційні питання, особливості організації діяльності вчителів щодо підвищення якості знань, вихованості учнів, збереження життя, здоров’я дітей, літнього оздоровлення.

Вивчено  стан викладання, рівень навчальних досягнень учнів з англійської мови, фізичної культури, історії України, фізики. Проведено моніторинги: «Діагностика рівня навчальних досягнень учнів із української, англійської мов та  математики в 2 – 11 класах» (вересень, травень), вхідний моніторинг рівня навчальних досягнень учнів 5 класів, педагогічний моніторинг, моніторинг діяльності класних керівників, учнівських колективів. Здійснювалися різні форми контролю: «Про формування ключових компетентностей учнів на уроках біології », «Про формування дослідницьких

умінь і навичок на уроках хімії», «Про формування мовленєвої компетентності  на уроках української мови і літератури», проводилися пробні тестування у форматі ЗНО для учнів 11 класу школи, аналіз статистичних даних за І семестр та за рік, навчальні досягнення учнів за рік (контрольні зрізи з навчальних предметів).  Результати заслуховувалися на педагогічних  і методичних радах, нарадах при директорові, засіданнях методичних об’єднань, знайшли відображення в наказах та довідках.

У 2020/2021 навчальному році була проведена значна робота щодо підвищення  професійного рівня педагогічних працівників.

Педагогічний моніторинг

Рівень педагогічної майстерності
2018/19н.р. 2019/2020н.р. 2020/2021н.р.
1. Вища категорія 21 44% 21 42% 27 47%
2. І категорія 8 16,5% 9 18% 10 18%
3. ІІ категорія 11 23% 12 24% 15 26%
4. Спеціаліст 8 16,5% 8 16% 5 9%
Педагогічні звання
2018/19н.р. 2019/2020н.р. 2020/2021н.р.
1. Учитель-методист 4 8% 4 8% 6 11%
2. Старший учитель 10 21% 9 18% 9 16%
3. Відмінник освіти України 4 8% 4 8% 5 9%

Зростанню рівня педагогічної майстерності вчителів сприяла система атестації педагогічних кадрів, яка активізувала творчу діяльність, стимулювала неперервну фахову та загально методичну освіту вчителів, підвищила їх персональну відповідальність за результати навчання і виховання учнів

Атестувалося 9 вчителів,   із них:
вищу першу другу
Встановлено категорію 3 3
Підтверджено категорію 2 1
  Старший  учитель Учитель –  методист
Присвоєно звання 1
Підтверджено звання 1

Атестація здійснювалася на основі комплексного оцінювання рівня кваліфікації, професійної діяльності, творчої активності та загальної культури педагогів:

I блок – самоатестація за анкетами;

II блок – оцінювання роботи вчителів психологом школи: індивідуальна психодіагностика якостей особистості вчителя;

III блок – тематичний, оперативний, підсумковий педагогічний аналіз адміністрацією школи:

–  відвідування уроків, позакласних заходів; індивідуальні співбесіди;

– проведення контрольних робіт, зрізів знань учнів, тестування; система роботи з підвищення кваліфікаційної та професійної майстерності (участь у науково – практичних конференціях, семінарах, педагогічних радах, друковані роботи, тощо).

IV блок – оцінювання діяльності педагогічних працівників методичним об’єднанням, членами атестаційної комісії;

Під час атестації проведено:

– публічний захист проектів;

– розглянуто на засіданнях педагогічних рад, методичних об’єднань, атестаційної комісії творчі звіти вчителів, що атестуються.

Школа забезпечена фахівцями на 100%. План курсової перепідготовки виконано на 100% .

Згідно з річним планом роботи школи педагогічний колектив працював над єдиною методичною проблемою «Cоціалізація  особистості на засадах створення сприятливого освітнього середовища в умовах компетентнісного підходу».

Вирішення науково-методичної проблеми визначило для нас характер змін, що відбуваються в освіті та вимагають професійного росту педагогів, інновації, гнучкості, динамічності. Тому домінантною діяльністю методичної роботи школи стали інноваційні пошуки, забезпечення інформаційних процесів, формування готовності вчителів до інноваційної діяльності. Методична робота в школі протягом 2020-2021 навчального року була спрямована на:

– на індивідуальний професійний розвиток учителів;

– створення професійно-мобільних кадрів в умовах сучасного освітнього закладу;

– розвиток у суб’єктів освітнього простору нового способу мислення та здатності пристосовуватись до змін у суспільстві;

– окреслення педагогічних умінь відповідно до змін ролі вчителя в суспільстві;

– розвиток інноваційного мислення вчителя як умова його професійної компетентності.

Робота над науково-методичною проблемою стала поштовхом для пошуку форм і функціональних структур з підготовки вчителя в загально-методичному, психолого-педагогічному та науково-теоретичному етапах. Однією з пріоритетних на сучасному стані є проблема підвищення професійного рівня вчителя через його самоосвіту, реалізація в професіональній підготовці вчителя принципу неперервності. Самовдосконалення – важливий аспект творчої діяльності педагогів, але через їхнє пасивне ставлення до професійного вдосконалення жодні форми підвищення кваліфікації педагогів, не дають ефективних результатів. Тому основне завдання організованих з ними заходів полягає в тому, щоб включити вчителів у процес вдосконалення особистості кваліфікації, перетворити їх на об’єкти цього вдосконалення.

У плані роботи з педагогічними кадрами та в плані роботи методичних підструктур були передбачені, крім колективних, індивідуальні форми роботи:  робота над науково – методичною проблемою, самостійна робота над методичною  темою, самоосвіта, до курсова та після курсова підготовка, стажування, консультування, творчі звіти, наставництво, опрацювання матеріалів фахових журналів і методичної літератури, самоаналіз і самоконтроль діяльності. Методичні об’єднання вчителів внесли в плани роботи виступи вчителів із обраної теми, а вчителі, які атестувалися, зробили творчі звіти не тільки на рівні школи, а й на міських сесіях, обов’язковим елементом яких було перенесення теоретичних відомостей у практичну площину, розробки уроків, проектів, методичних рекомендацій, дидактичних завдань тощо.

Основними організаційними формами роботи в школі були: методичні об’єднання, творчі групи, «Школа молодого вчителя».

З метою  удосконалення професійної майстерності педагогів через підготовку, організацію і проведення показових уроків, обміну педагогічними знахідками, підвищення педагогічної майстерності, залучення вчителів до творчого пошуку, протягом навчального року вчителі під час своїх  предметних тижнів провели показові уроки та позакласні заходи.

Проведені уроки засвідчили, що учителі володіють не тільки традиційними професійними знаннями, а й сучасними технологіями та  навичками роботи з інформаційно-комунікаційними технологіями, мають особливі навчальні стилі.

Одним із шляхів рішення навчальних засад для вчителів є проектування шляхів, що забезпечують різноманітні варіанти модернізації професійного розвитку педагога, для цього вони оптимально поєднують форми, методи і засоби навчання, використовують інтегративний підхід до навчального процесу, розвивають активну розумову діяльність учнів шляхом спостережень, розвитку пам’яті, мислення.

Відповідність змісту роботи вчителів поставленим завданням, доцільність та ефективність використання вчителем засобів навчання, врахування індивідуальних особливостей учнів, тобто відповідність вибору організаційних форм, методів і прийомів навчання, сприяли розвитку пізнавальних інтересів, творчої активності, розумової діяльності учнів.

У школі працювало 8 методичних об’єднань. В основі роботи методичних об’єднань лежить організація системної роботи із здібними та обдарованими дітьми, підвищення професійної компетентності вчителів відповідно до кваліфікаційної категорії.

Кожне методичне об’єднання працює за власною темою. У наявності плани роботи та протоколи засідань методичних об’єднань. Систематично проводилися засідання ШМО, де вчителі вивчали Державні стандарти, навчальні програми, інструктивні та методичні листи Міністерства освіти і науки України, підручники та посібники, обговорювали доповіді з актуальних питань навчання і виховання учнів, знайомились з новинками методичної та психолого-педагогічної літератури, звітували про курсову підготовку з метою пропагування педагогічного досвіду, аналізували результати І етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін, якість знань, умінь і навичок з предметів за результатами навчального року.

Усі педагоги мають методичне портфоліо, в якому відображено результати їхньої діяльності, простежується зростання педагогічної майстерності.

На засіданнях методичних об’єднань головна увага приділялася формуванню та удосконаленню методичної, загальнонаукової, загальнокультурної та інформаційно-комунікаційної компетентності педагогів. Були поєднані традиційні форми (звіт, доповідь, виступ-презентація) з інтегрованими (методичний діалог, ділова гра, створення і захист проектів, портфоліо, круглі столи тощо).

 

 

Моніторинг навчальних досягнень учнів

Навчальні роки К-ть учнів* Високий рівень Достатній рівень Якість навчаль-них досягнень, % Почат-ковий рівень Успіш-ність, %
К-ть % К-ть %
2018/2019 981 24 3 272 32 35 106(13%) 87
2019/2020 1026 30 4 259 34 38 50(6,5%) 93,5
2020/2021 1060 13 2 26 38 28 100(15%) 85

Порівнювати успішність  з  минулим   навчальним   роком  немає можливості, тому що учні 2 – х, 4 – х класів не оцінювались.

Найкращих результатів досягнуто у классах (якість знань) : 4-А (Звєрькова О.М.) -53%  , 4-Б (Тихоненко В.В.) – 60%, 4-Г(Каляка Л.М.) – 59%,  5-А (Лисенко Ю.В.),  5-Г(Хоменко В.Б.) – 40%, 6-Б (Сіренченко О.І.) – 44%.

13 учнів нагороджено Похвальним листом за високі досягнення у навчальній діяльності.

Проведення діагностичних контрольних робіт на початку і в кінці  навчального року, моніторинг навчальних досягнень із усіх предметів, аналіз якості освіти за навчальний рік дозволили уніфікувати контроль навчального процесу, що надало можливість здійснювати корекційну роботу з учнями і педагогами. У школі розроблено модель роботи з обдарованими дітьми, організовано їх психолого-педагогічний супровід психологом школи, поповнено інформаційний банк даних „Обдарована дитина”.

Цього навчального року були скасовані ІІ етапи Всеукраїнських учнівських олімпіад із базових дисциплін та конкурси у зв’язку з пандемією.

Ефективно реалізувалася шкільна програма щодо розвитку обдарованості учнів.