Правила поведінки для учнів

 1. Учень зобов’язаний щоденно мати при собі щоденник і надавати його за вимогою вчителю, адміністратору. Щотижня надавати його батькам для підпису та для перевірки класному керівнику. Щоденник є офіційним документом учня.
 2. З метою посилення безпеки кожен учень школи повинен мати учнівський квиток, пред’являти його на вимогу охоронця, чергового вчителя, адміністратора.
 3. Учень школи повинен з’являтися в охайній, чистій, шкільній формі. Не допускається спортивний одяг (за винятком спортивного залу, стадіону). У приміщенні закладу головний убір необхідно зняти.
 4. Забороняється користуватися програвачами аудіокасет, компакт-дисків, пейджерами, мобільними телефонами. У закладі суворо забороняється користуватись лазерними ручками.
 5. Учень сам слідкує за особистими речами.
 6. Учень зобов’язаний дотримуватись режиму роботи закладу.
 7. Учень зобов’язаний щоуроку мати підручники, робочі зошити.
 8. Урок проходить під керівництвом вчителя, учень зобов’язаний виконувати всі його вимоги, не порушувати дисципліну. У випадку порушення учнем дисципліни, вчитель повинен вжити заходів, які сприяють нормалізації навчального процесу.
 9. Кожен пропуск занять повинен підтверджуватися медичною довідкою або персональною заявою батьків на ім’я директора. Пропуски навчальних занять без поважних причин не допускаються. Відсутність учня на уроках не звільняє його від контролю знань.
 10. Учні, звільнені від занять фізичної культури, трудового навчання, зобов’язані надати довідку ЛКК. Усі звільнені від цих уроків повинні знаходитись у спортивному залі та майстернях під час уроку. Учні на уроках фізкультури обов’язково – у спортивному одязі.
 11. Відвідування позакласних заходів, які проводяться в навчальний час, є обов’язковим.
 12. Медична допомога надається медичною сестрою. Вживання будь-якого медичного препарату без її контролю не дозволяється. Хворий учень не може залишити школу без її дозволу. У разі нещасного випадку учні повинні відразу повідомити медичну сестру та класного керівника.
 13. Паління, вживання алкогольних напоїв, токсичних і наркотичних речовин у приміщенні школи та на її території суворо забороняється.
 14. Порушенням дисципліни вважати: бійку; крадіжки; азартні ігри; брехню; некоректну поведінку щодо іншого учня, вчителя; паління, вживання алкогольних напоїв, наркотичних засобів; відсутність на уроках без поважних причин; руйнування шкільного майна; ігнорування вимог Статуту закладу, адміністрації, вчителів; вживання нецензурних слів та висловів.

СИСТЕМА ДИСЦИПЛІНАРНИХ СТЯГНЕНЬ:

 • попередження;
 • виклик батьків до школи;
 • догана;
 • виклик на Координаційну раду разом з батьками;
 • взяття на внутрішньошкільний облік;
 • оформлення документів на комісію у справах неповнолітніх при районному відділі міліції та притягнення до відповідальності батьків.

 

УЧНІ ЗОБОВ’ЯЗАНІ:

 • виконувати вимоги Статуту, правила внутрішнього розпорядку;
 • систематично і глибоко оволодівати знаннями, практичними навичками, підвищувати свій загальнокультурний рівень;
 • бережливо ставитись до майна навчального закладу, відшкодовувати збитки;
 • дотримуватися законодавства, моральних, етичних норм;
 • дбати про власну гігієну;
 • поважати людську гідність і професійну честь педагогів, дорослих і учнів;
 • берегти честь школи, примножувати її традиції;
 • говорити правду, бути вимогливими до себе й оточуючих;
 • виконувати вимоги відносно зовнішнього вигляду і культури поведінки;
 • слідкувати за своїм здоров’ям;
 • дотримуватися в поведінці норм законності, Статуту школи, правил і рішень адміністрації та органів самоврядування закладу;
 • брати особисту участь у забезпеченні організаційних та санітарно-гігієнічних вимог у класі та школі;
 • учень несе відповідальність у випадку невиконання вищевказаних вимог.

УЧНІ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ МАЮТЬ
ГАРАНТОВАНЕ ДЕРЖАВНЕ ПРАВО:

 • на доступність і безоплатність повної загальної середньої освіти;
 • на вибір загальноосвітнього навчального закладу, форми навчання, предметів варіативної частини навчального плану, факультативів, спецкурсів;
 • на переатестацію тематичних атестацій і заліків;
 • обирати позакласні заняття;
 • користуватися навчально-виробничою, науковою, матеріально-технічною, культурно-спортивною, побутовою, оздоровчою базою школи;
 • користуватися інформацією з усіх галузей знань;
 • брати участь у науково-дослідніцькійй, експериментальній та інших видах науково- практичної діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах, змаганнях;
 • на якісне навчання у відповідності з навчальними програмами;
 • брати участь в обговоренні і вносити власні пропозиції щодо організації навчально- виховного процесу, дозвілля учнів;
 • брати участь у добровільних самодіяльних об’єднаннях, клубах, гуртках, спортивних секціях тощо;
 • на захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного насилля з боку педпрацівників, які порушують права та принижують честь і гідність учнів;
 • на безпечні і нешкідливі умови навчання та праці;
 • вільне вираження поглядів, переконань;
 • на переатестацію з предметів спеціальної комісії у випадку незгоди з семестровим або річним оцінюванням.

 

БАТЬКИ НЕСУТЬ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ:

 • за рівень вихованості та успішності дитини;
 • за антипедагогічні міри впливу на дитину;
 • за неетичне ставлення до вчителя або педагогічного колективу;
 • за невиконання учнем Статуту закладу, розпоряджень адміністрації, батьківських зборів, класу та школи;
 • за нанесення дитиною матеріальних збитків майна класу або школи.

БАТЬКИ МАЮТЬ ПРАВО:

 • обирати навчальний заклад та форми і програми навчання для своїх дітей;
 • обирати та бути обраними у батьківські комітети класу та школи;
 • захищати законні інтереси дітей;
 • разом з учнями брати участь у позакласній роботі;
 • робити добровільні внески на рахунок закладу у відповідності до закону;
 • одержувати додаткові освітні послуги для своїх дітей у встановленому законом порядку;
 • за згодою вчителя відвідувати уроки та позаурочні заходи.

БАТЬКИ ЗОБОВ’ЯЗАНІ:

 • забезпечувати умови для отримання дитиною загальної середньої освіти;
 • постійно слідкувати за фізичним здоров’ям та психічним станом дитини, створювати відповідні умови для розвітку її природних здібностей;
 • виховувати в дитині культурну, національно свідому особистість з навичками загальнолюдських норм спілкування та здорового способу життя;
 • надавати допомогу дітям у навчанні;
 • спілкуватися з дитиною;
 • систематично відвідувати батьківські збори;
 • брати участь в укріпленні матеріальної бази закладу;
 • поважати особистість дитини, виховувати працелюбність, почуття доброти, милосердя, поважне ставлення до Вітчизни, державної та рідної мови, культури, сім’ї;
 • виховувати повагу до національних, історичних, культурних цінностей українського народу, бережливе ставлення до навколишнього середовища.