Освітня програма

IMG_20191105_144100

Типова освітня програма початкової, базової та профільної середньої освіти (далі – Типова освітня програма) окреслює рекомендовані підходи до планування й організації  освіти єдиного комплексу освітніх компонентів для досягнення учнями обов’язкових результатів навчання, визначених Державним стандартом початкової, базової та повної загальної середньої освіти (далі – Державний стандарт).

Типова освітня програма визначає:

загальний обсяг навчального навантаження, орієнтовну тривалість і можливі взаємозв’язки окремих предметів, факультативів, курсів за вибором тощо, зокрема їх інтеграції, а також логічної послідовності їх вивчення які натепер подані в рамках навчального плану;

очікувані результати навчання учнів подані в рамках навчальних програм, які мають гриф «Затверджено Міністерством освіти і науки України» і розміщені на офіційному веб-сайті МОН;

рекомендовані форми організації освітнього процесу та інструменти системи внутрішнього забезпечення якості освіти;

вимоги до осіб, які можуть розпочати навчання за цією Типовою освітньою програмою.

Загальний обсяг навчального навантаження та орієнтовна тривалість і можливі взаємозв’язки освітніх галузей, предметів, дисциплін. Загальний обсяг навчального навантаження для учнів 1-х класів закладів загальної середньої освіти складає – 805 годин/навчальний рік,  2-4-х класів закладів загальної середньої освіти складає 2695 годин/навчальний рік: для 2-х класів – 875 годин/навчальний рік, для 3-х класів – 910 годин/навчальний рік, для 4-х класів – 910 годин/навчальний рік.

Загальний обсяг навчального навантаження для учнів 5-9-х класів закладів загальної середньої освіти складає 5845 годин/навчальний рік: для 5-х класів – 1050 годин/навчальний рік, для 6-х класів – 1155 годин/навчальний рік, для 7-х класів – 1172,5 годин/навчальний рік, для 8-х класів – 1207,5 годин/навчальний рік, для 9-х класів – 1260 годин/навчальний рік. Загальний обсяг навчального навантаження здобувачів профільної середньої освіти для
10-11-х класів складає 2660 годин/навчальний рік: для 10-х класів – 1330 годин/навчальний рік, для 11-х класів – 1330 годин/навчальний рік. Детальний розподіл навчального навантаження на тиждень окреслено у навчальному плані Херсонської загальноосвітньої школли І-ІІІ ступенів №41 (далі – школа).

Навчальний план школи дає цілісне уявлення про зміст і структуру  рівнів освіти, встановлює погодинне співвідношення між окремими предметами за роками навчання, визначає гранично допустиме тижневе навантаження учнів. Навчальні плани школи передбачають реалізацію освітніх галузей Базового навчального плану Державного стандарту через окремі предмети. Вони охоплюють інваріантну складову, сформовану на державному рівні та варіативну складову.

Варіативна складова навчального плану визначається школою самостійно, враховуючи особливості організації освітнього процесу та індивідуальних освітніх потреб учнів, рівень навчально-методичного та кадрового забезпечення закладу і відображається в навчальному плані.

Варіативна складова навчальних планів використовується на:

підсилення предметів інваріантної складової. У такому разі розподіл годин на вивчення тієї чи іншої теми навчальної програми здійснюється вчителем самостійно. Розподіл годин фіксується у календарному плані, який погоджується директором закладу освіти чи його заступником. Вчитель зазначає проведені уроки у частині класного журналу, відведеного для предмета, на підсилення якого використано зазначені години;

запровадження факультативів, курсів за вибором, що розширюють обрану закладом освіти спеціалізацію, чи світоглядного спрямування (етика, історія релігій та культур, риторика, логіка, рідний край, хореографія, креслення, основи споживчих знань, світ професій тощо);

індивідуальні заняття та консультації.

Варіативність змісту базової середньої освіти реалізується також через запровадження в навчальних програмах резервного часу, що створює простір для задоволення освітніх потреб учнів, вирівнювання їх досягнень, розвитку наскрізних умінь тощо.

Повноцінність освіти забезпечується реалізацією як інваріантної, так і варіативної складових, які в обов’язковому порядку фінансуються з бюджету.

Відповідно до основних типів закладів загальної середньої освіти та особливостей навчально-виховного процесу передбачено окремі варіанти навчальних планів.

У класах з поглибленим вивченням окремих предметів дозволяється навчальне навантаження учнів збільшувати до норм, що не перевищують санітарно-гігієнічних.

Збереження здоров’я дітей належить до головних завдань школи. Тому формування навичок здорового способу життя та безпечної поведінки здійснюється не лише в рамках предметів “Фізична культура” та “Основи здоров’я”, а інтегрується у змісті всіх предметів інваріантної та варіативної складових навчальних планів.

Змістове наповнення предмета «Фізична культура» заклад освіти формує самостійно з варіативних модулів відповідно до статево-вікових особливостей учнів, їх інтересів, матеріально-технічної бази навчального закладу, кадрового забезпечення, регіональних та народних традицій. Через варіативні модулі можуть реалізовуватись не лише окремі види спорту, а й ритміка, хореографія, пластика, фітнес тощо.

Для недопущення перевантаження учнів необхідно враховувати їх навчання в закладах освіти іншого типу (художніх, музичних, спортивних школах тощо). Так, у закладах загальної середньої освіти за рішенням педагогічної ради при оцінюванні учнів дозволяється враховувати результати їх навчання з відповідних предметів (музика, фізична культура та ін.) у позашкільних закладах.

Гранична наповнюваність класів та тривалість уроків встановлюються відповідно до Закону України “Про загальну середню освіту”.

Поділ класів на групи при вивченні окремих предметів здійснюється відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002 № 128 «Про затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсую чого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп подовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 6 березня 2002 року за № 229/6517 (зі змінами). Згідно з рішеннями місцевих органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування класи можуть ділитися на групи і при меншій наповнюваності від нормативної, а також при вивченні інших предметів за рахунок зекономлених бюджетних асигнувань та залучення додаткових коштів.

Відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2011 року № 462 «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти» та від 23 листопада 2011 року № 1392 “Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти” години фізичної культури не враховуються при визначенні гранично допустимого навантаження учнів.

Навчальні плани зорієнтовані на роботу  школи за 5-денним навчальним тижнем.

Очікувані результати навчання здобувачів освіти. Відповідно до мети та загальних цілей, окреслених у Державному стандарті, визначено завдання, які має реалізувати вчитель/вчителька у рамках кожної освітньої галузі. Результати навчання повинні робити внесок у формування ключових компетентностей учнів.

№ з/п Ключові компетентності Компоненти
1 Спілкування державною (і рідною — у разі відмінності) мовами Уміння: ставити запитання і розпізнавати проблему; міркувати, робити висновки на основі інформації, поданої в різних формах (у текстовій формі, таблицях, діаграмах, на графіках); розуміти, пояснювати і перетворювати тексти задач (усно і письмово), грамотно висловлюватися рідною мовою; доречно та коректно вживати в мовленні термінологію з окремих предметів, чітко, лаконічно та зрозуміло формулювати думку, аргументувати, доводити правильність тверджень; уникнення невнормованих іншомовних запозичень у спілкуванні на тематику окремого предмета; поповнювати свій словниковий запас.

 

Ставлення: розуміння важливості чітких та лаконічних формулювань.

Навчальні ресурси: означення понять, формулювання властивостей, доведення правил, теорем

2 Спілкування іноземними мовами Уміння: здійснювати спілкування в межах сфер, тем і ситуацій, визначених чинною навчальною програмою; розуміти на слух зміст автентичних текстів; читати і розуміти автентичні тексти різних жанрів і видів із різним рівнем розуміння змісту; здійснювати спілкування у письмовій формі відповідно до поставлених завдань; використовувати у разі потреби невербальні засоби спілкування за умови дефіциту наявних мовних засобів; ефективно взаємодіяти з іншими усно, письмово та за допомогою засобів електронного спілкування.

 

Ставлення: критично оцінювати інформацію та використовувати її для різних потреб; висловлювати свої думки, почуття та ставлення; адекватно використовувати досвід, набутий у вивченні рідної мови та інших навчальних предметів, розглядаючи його як засіб усвідомленого оволодіння іноземною мовою; обирати й застосовувати доцільні комунікативні стратегії відповідно до різних потреб; ефективно користуватися навчальними стратегіями для самостійного вивчення іноземних мов.

Навчальні ресурси: підручники, словники, довідкова література, мультимедійні засоби, адаптовані іншомовні тексти.

3 Математична компетентність Уміння: оперувати текстовою та числовою інформацією; встановлювати відношення між реальними об’єктами навколишньої дійсності (природними, культурними, технічними тощо); розв’язувати задачі, зокрема практичного змісту; будувати і досліджувати найпростіші математичні моделі реальних об’єктів, процесів і явищ, інтерпретувати та оцінювати результати; прогнозувати в контексті навчальних та практичних задач; використовувати математичні методи у життєвих ситуаціях.

 

Ставлення: усвідомлення значення математики для повноцінного життя в сучасному суспільстві, розвитку технологічного, економічного й оборонного потенціалу держави, успішного вивчення інших предметів.

Навчальні ресурси: розв’язування математичних задач, і обов’язково таких, що моделюють реальні життєві ситуації

4 Основні компетентності у природничих науках і технологіях Уміння: розпізнавати проблеми, що виникають у довкіллі; будувати та досліджувати природні явища і процеси; послуговуватися технологічними пристроями.

 

Ставлення: усвідомлення важливості природничих наук як універсальної мови науки, техніки та технологій. усвідомлення ролі наукових ідей в сучасних інформаційних технологіях

Навчальні ресурси: складання графіків та діаграм, які ілюструють функціональні залежності результатів впливу людської діяльності на природу

5 Інформаційно-цифрова компетентність Уміння: структурувати дані; діяти за алгоритмом та складати алгоритми; визначати достатність даних для розв’язання задачі; використовувати різні знакові системи; знаходити інформацію та оцінювати її достовірність; доводити істинність тверджень.

 

Ставлення: критичне осмислення інформації та джерел її отримання; усвідомлення важливості інформаційних технологій для ефективного розв’язування математичних задач.

Навчальні ресурси: візуалізація даних, побудова графіків та діаграм за допомогою програмних засобів

6 Уміння вчитися впродовж життя Уміння: визначати мету навчальної діяльності, відбирати й застосовувати потрібні знання та способи діяльності для досягнення цієї мети; організовувати та планувати свою навчальну діяльність; моделювати власну освітню траєкторію, аналізувати, контролювати, коригувати та оцінювати результати своєї навчальної діяльності; доводити правильність власного судження або визнавати помилковість.

 

Ставлення: усвідомлення власних освітніх потреб та цінності нових знань і вмінь; зацікавленість у пізнанні світу; розуміння важливості вчитися впродовж життя; прагнення до вдосконалення результатів своєї діяльності.

Навчальні ресурси: моделювання власної освітньої траєкторії

7 Ініціативність і підприємливість Уміння: генерувати нові ідеї, вирішувати життєві проблеми, аналізувати, прогнозувати, ухвалювати оптимальні рішення; використовувати критерії раціональності, практичності, ефективності та точності, з метою вибору найкращого рішення; аргументувати та захищати свою позицію, дискутувати; використовувати різні стратегії, шукаючи оптимальних способів розв’язання життєвого завдання.

 

Ставлення: ініціативність, відповідальність, упевненість у собі; переконаність, що успіх команди – це й особистий успіх; позитивне оцінювання та підтримка конструктивних ідей інших.

Навчальні ресурси: завдання підприємницького змісту (оптимізаційні задачі)

8 Соціальна і громадянська компетентності Уміння: висловлювати власну думку, слухати і чути інших, оцінювати аргументи та змінювати думку на основі доказів; аргументувати та відстоювати свою позицію; ухвалювати аргументовані рішення в життєвих ситуаціях; співпрацювати в команді, виділяти та виконувати власну роль в командній роботі; аналізувати власну економічну ситуацію, родинний бюджет; орієнтуватися в широкому колі послуг і товарів на основі чітких критеріїв, робити споживчий вибір, спираючись на різні дані.

 

Ставлення: ощадливість і поміркованість; рівне ставлення до інших незалежно від статків, соціального походження; відповідальність за спільну справу; налаштованість на логічне обґрунтування позиції без передчасного переходу до висновків; повага до прав людини, активна позиція щодо боротьби із дискримінацією.

Навчальні ресурси: завдання соціального змісту

9 Обізнаність і самовираження у сфері культури Уміння: грамотно і логічно висловлювати свою думку, аргументувати та вести діалог, враховуючи національні та культурні особливості співрозмовників та дотримуючись етики спілкування і взаємодії; враховувати художньо-естетичну складову при створенні продуктів своєї діяльності (малюнків, текстів, схем тощо).

 

Ставлення: культурна самоідентифікація, повага до культурного розмаїття у глобальному суспільстві; усвідомлення впливу окремого предмета на людську культуру та розвиток суспільства.

Навчальні ресурси: математичні моделі в різних видах мистецтва

10 Екологічна грамотність і здорове життя Уміння: аналізувати і критично оцінювати соціально-економічні події в державі на основі різних даних; враховувати правові, етичні, екологічні і соціальні наслідки рішень; розпізнавати, як інтерпретації результатів вирішення проблем можуть бути використані для маніпулювання.

 

Ставлення: усвідомлення взаємозв’язку кожного окремого предмета та екології на основі різних даних; ощадне та бережливе відношення до природніх ресурсів, чистоти довкілля та дотримання санітарних норм побуту; розгляд порівняльної характеристики щодо вибору здорового способу життя; власна думка та позиція до зловживань алкоголю, нікотину тощо.

Навчальні ресурси: навчальні проекти, завдання соціально-економічного, екологічного змісту; задачі, які сприяють усвідомленню цінності здорового способу життя

Такі ключові компетентності, як уміння вчитися, ініціативність і підприємливість, екологічна грамотність і здоровий спосіб життя, соціальна та громадянська компетентності можуть формуватися відразу засобами усіх предметів. Виокремлення в навчальних програмах таких наскрізних ліній ключових компетентностей як «Екологічна безпека й сталий розвиток», «Громадянська відповідальність», «Здоров’я і безпека», «Підприємливість і фінансова грамотність» спрямоване на формування в учнів здатності застосовувати знання й уміння у реальних життєвих ситуаціях. Наскрізні лінії є засобом інтеграції ключових і загальнопредметних компетентностей, окремих предметів та предметних циклів; їх необхідно враховувати при формуванні шкільного середовища. Наскрізні лінії є соціально значимими надпредметними темами, які допомагають формуванню в учнів уявлень про суспільство в цілому, розвивають здатність застосовувати отримані знання у різних ситуаціях.

Навчання за наскрізними лініями реалізується насамперед через:

організацію навчального середовища — зміст та цілі наскрізних тем враховуються при формуванні духовного, соціального і фізичного середовища навчання;

окремі предмети — виходячи із наскрізних тем при вивченні предмета проводяться відповідні трактовки, приклади і методи навчання, реалізуються надпредметні, міжкласові та загальношкільні проекти. Роль окремих предметів при навчанні за наскрізними темами різна і залежить від цілей і змісту окремого предмета та від того, наскільки тісно той чи інший предметний цикл пов’язаний із конкретною наскрізною темою;

предмети за вибором;

роботу в проектах;

позакласну навчальну роботу і роботу гуртків.

Наскрізна лінія Коротка характеристика
Екологічна безпека й сталий розвиток Формування в учнів соціальної активності, відповідальності та екологічної свідомості, готовності брати участь у вирішенні питань збереження довкілля і розвитку суспільства, усвідомлення важливості сталого розвитку для майбутніх поколінь.

 

Проблематика наскрізної лінії реалізується через завдання з реальними даними про використання природних ресурсів, їх збереження та примноження. Аналіз цих даних сприяє розвитку бережливого ставлення до навколишнього середовища, екології, формуванню критичного мислення, вміння вирішувати проблеми, критично оцінювати перспективи розвитку навколишнього середовища і людини. Можливі уроки на відкритому повітрі.

Громадянська відповідальність Сприятиме формуванню відповідального члена громади і суспільства, що розуміє принципи і механізми функціонування суспільства. Ця наскрізна лінія освоюється в основному через колективну діяльність (дослідницькі роботи, роботи в групі, проекти тощо), яка поєднує окремі предмети між собою і розвиває в учнів готовність до співпраці, толерантність щодо різноманітних способів діяльності і думок.

 

Вивчення окремого предмета має викликати в учнів якомога більше позитивних емоцій, а її зміст — бути націленим на виховання порядності, старанності, систематичності, послідовності, посидючості і чесності. Приклад вчителя покликаний зіграти важливу роль у формуванні толерантного ставлення до товаришів, незалежно від рівня навчальних досягнень.

Здоров’я і безпека Завданням наскрізної лінії є становлення учня як емоційно стійкого члена суспільства, здатного вести здоровий спосіб життя і формувати навколо себе безпечне життєве середовище.

 

Реалізується через завдання з реальними даними про безпеку і охорону здоров’я (текстові завдання, пов’язані з середовищем дорожнього руху, рухом пішоходів і транспортних засобів). Варто звернути увагу на проблеми, пов’язані із ризиками для життя і здоров’я. Вирішення проблем, знайдених з «ага-ефектом», пошук оптимальних методів вирішення і розв’язування задач тощо, здатні викликати в учнів чимало радісних емоцій.

Підприємливість і фінансова грамотність Наскрізна лінія націлена на розвиток лідерських ініціатив, здатність успішно діяти в технологічному швидкозмінному середовищі, забезпечення кращого розуміння учнями практичних аспектів фінансових питань (здійснення заощаджень, інвестування, запозичення, страхування, кредитування тощо).

 

Ця наскрізна лінія пов’язана з розв’язуванням практичних завдань щодо планування господарської діяльності та реальної оцінки власних можливостей, складання сімейного бюджету, формування економного ставлення до природних ресурсів.

Необхідною умовою формування компетентностей є діяльнісна спрямованість навчання, яка передбачає постійне включення учнів до різних видів педагогічно доцільної активної навчально-пізнавальної діяльності, а також практична його спрямованість. Доцільно, де це можливо, не лише показувати виникнення факту із практичної ситуації, а й по можливості створювати умови для самостійного виведення нового знання, перевірці його на практиці і встановлення причинно-наслідкових зв’язків шляхом створення проблемних ситуацій, організації спостережень, дослідів та інших видів діяльності. Формуванню ключових компетентностей сприяє встановлення та реалізація в освітньому процесі міжпредметних і внутрішньопредметних зв’язків, а саме: змістово-інформаційних, операційно-діяльнісних і організаційно-методичних. Їх використання посилює пізнавальний інтерес учнів до навчання і підвищує рівень їхньої загальної культури, створює умови для систематизації навчального матеріалу і формування наукового світогляду. Учні набувають досвіду застосування знань на практиці та перенесення їх в нові ситуації.

Вимоги до осіб, які можуть розпочинати здобуття базової середньої освіти. Базова середня освіта здобувається, як правило, після здобуття початкової освіти. Діти, які здобули початкову освіту на 1 вересня поточного навчального року повинні розпочинати здобуття базової середньої освіти цього ж навчального року.

Особи з особливими освітніми потребами можуть розпочинати здобуття базової середньої освіти за інших умов.

Перелік освітніх галузей. Типову освітню програму укладено за такими освітніми галузями:

Мови і літератури

Суспільствознавство

Мистецтво

Математика

Природознавство

Технології

Здоров’я і фізична культура

Логічна послідовність вивчення предметів розкривається у відповідних навчальних програмах.

Рекомендовані форми організації освітнього процесу. Основними формами організації освітнього процесу є різні типи уроку:

формування компетентностей;

розвитку компетентностей;

перевірки та/або оцінювання досягнення компетентностей;

корекції основних компетентностей;

комбінований урок.

Також формами організації освітнього процесу можуть бути екскурсії, віртуальні подорожі, уроки-семінари, конференції, форуми, спектаклі, брифінги, квести, інтерактивні уроки (уроки-«суди», урок-дискусійна група, уроки з навчанням одних учнів іншими), інтегровані уроки, проблемний урок, відео-уроки тощо.

З метою засвоєння нового матеріалу та розвитку компетентностей крім уроку проводяться навчально-практичні заняття. Ця форма організації поєднує виконання різних практичних вправ, експериментальних робіт відповідно до змісту окремих предметів, менш регламентована й має акцент на більшій самостійності учнів в експериментальній та практичній діяльності. Досягнуті компетентності учні можуть застосувати на практичних заняттях і заняттях практикуму. Практичне заняття – це така форма організації, в якій учням надається можливість застосовувати отримані ними знання у практичній діяльності. Експериментальні завдання, передбачені змістом окремих предметів, виконуються на заняттях із практикуму (виконання експериментально-практичних робіт). Оглядова конференція (для 8-11 класів) повинна передбачати обговорення ключових положень вивченого матеріалу, учнем розкриваються нові узагальнюючі підходи до його аналізу. Оглядова конференція може бути комплексною, тобто реалізувати міжпредметні зв’язки в узагальненні й систематизації навчального матеріалу. Оглядова екскурсія припускає цілеспрямоване ознайомлення учнів з об’єктами та спостереження процесів з метою відновити та систематизувати раніше отримані знання.

Функцію перевірки та/або оцінювання досягнення компетентностей виконує навчально-практичне заняття. Учні одержують конкретні завдання, з виконання яких звітують перед вчителем. Практичні заняття та заняття практикуму також можуть будуватися з метою реалізації контрольних функцій освітнього процесу. На цих заняттях учні самостійно виготовляють вироби, проводять виміри та звітують за виконану роботу.

Можливо проводити заняття в малих групах, бригадах і ланках (у тому числі робота учнів у парах змінного складу) за умови, що окремі учні виконують роботу бригадирів, консультантів, тобто тих, хто навчає малу групу.

Екскурсії в першу чергу покликані показати учням практичне застосування знань, отриманих при вивченні змісту окремих предметів (можливо поєднувати зі збором учнями по ходу екскурсії матеріалу для виконання визначених завдань).

Учні можуть самостійно знімати та монтувати відеофільми (під час відео-уроку) за умови самостійного розроблення сюжету фільму, підбору матеріалу, виконують самостійно розподілені ролі та аналізують виконану роботу.

Форми організації освітнього процесу можуть уточнюватись та розширюватись у змісті окремих предметів за умови виконання державних вимог Державного стандарту та окремих предметів протягом навчального року.

Вибір форм і методів навчання вчитель визначає самостійно, враховуючи конкретні умови роботи, забезпечуючи водночас досягнення конкретних очікуваних результатів, зазначених у навчальних програмах окремих предметів.

Опис та інструменти системи внутрішнього забезпечення якості освіти. Система внутрішнього забезпечення якості складається з наступних компонентів:

кадрове забезпечення освітньої діяльності;

навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності;

матеріально-технічне забезпечення освітньої діяльності;

якість проведення навчальних занять;

моніторинг досягнення учнями результатів навчання (компетентностей).

Завдання системи внутрішнього забезпечення якості освіти:

оновлення методичної бази освітньої діяльності;

контроль за виконанням навчальних планів та освітньої програми, якістю знань, умінь і навичок учнів, розробка рекомендацій щодо їх покращення;

моніторинг та оптимізація соціально-психологічного середовища закладу освіти;

створення необхідних умов для підвищення фахового кваліфікаційного рівня педагогічних працівників.

Освітня програма закладу школи передбачає  досягнення учнями результатів навчання (компетентностей), визначених Державним стандартом.

Освітня програма Херсонської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №41, сформована на основі Типової освітньої програми.

Робочий навчальний план

Херсонської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 41

Херсонської міської ради

на 2021-2022 навчальний рік

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до робочого навчального плану

Херсонської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 41

Херсонської міської ради

на 2021-2022 навчальний рік

 

    Тип навчального закладу:  загальноосвітній

    Відповідно до попередньої мережі класів на 2021/2022 навчальний рік у школі 33 класи, в яких навчається 1081 учнів:

  • І ступінь – 16 класів, 526 учнів;
  • ІІ ступінь – 17 класів, 555 учнів;

Робочий навчальний план  складено у відповідності до Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Конвенції розвитку загальної середньої освіти, концепції профільного навчання у старшій школі, Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти», «Положення про загальноосвітній навчальний заклад», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 року №778, Національної стратегії розвитку освіти до 2021 року, наказів Міністерства освіти і науки України, органів місцевого самоврядування, Статуту школи.

для 1-х -2х класів –  за Типовою освітньою  та навчальною програмою для 1-2 класів закладів загальної середньої освіти, розробленою під керівництвом О.Я.Савченко, затверджено наказом МОН України від 21.03.2018 № 268.

для 3-х класів –  за Типовою програмою для 3-4 класів, розробленою під керівництвом О.Я.Савченко, затверджено наказом МОН України від 08.10.2019 № 1273.

для 4-х класів –  за Типовою освітньою програмою закладів загальної середньої освіти І ступеня, затверджено наказом МОН України від 20.04.2018 р. № 407 (Таблиця № 1).

– для 5-9-х класів – за Типовими освітніми програмами закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня, затвердженими наказом МОН України  від 20.04.2018  № 405;

 

Структура навчального року, термін канікул встановлюється школою відповідно до рекомендацій Міністерства освіти і науки України за погодженням з управлінням освіти Херсонської міської ради.

Навчальний рік розпочинається 01 вересня 2021р. і закінчується не пізніше 01 липня 2022р.

Навчальні заняття організовуються за семестровою системою.

Упродовж навчального року для учнів заплановані канікули( 30 календарних днів).

Навчальний рік закінчується проведенням державної підсумкової атестації для випускників початкової, основної і старшої школи.

Тривалість уроку в 1-х класах – 35 хвилин, у 2-4-х класах -40 хвилин, у 5-11-х класах – 45 хвилин.

         Навчальний план розрахований на роботу за п’ятиденним навчальним тижнем.

 

 

Початкова школа

Основна  школа

 

1 клас

2-4 класи

5-9 класи

 

Урок

Перерва

Урок

Перерва

Урок

Перерва

1

8.30-9.05

20 хв.

8.30-9.10

15 хв.

8.30-9.15

10 хв.

2

9.25-10.00

30 хв.

9.25-10.05

25 хв.

9.25-10.10

20 хв.

3

10.30-11.05

30 хв.

10.30-11.10

25хв.

10.30-11.15

20 хв.

4

11.35-12.10

 

11.35-12.15

15 хв.

11.35-12.20

10 хв.

5

   

12.30-13.10

 

12.30-13.15

10 хв.

6

       

13.25-14.10

10 хв.

7

       

14.20-15.05

 

Класи діляться на дві групи при вивченні англійської мови, інформатики, трудового навчання та фізичної культури ( наказ МОН України від 20.02.2002 №128).

Навчальний план для учнів 5-9 класів (додатки) дає цілісне уявлення про зміст і структуру другого рівня освіти, встановлює погодинне співвідношення між окремими предметами за роками навчання, визначає гранично допустиме тижневе навантаження учнів. Навчальні плани основної школи передбачають реалізацію освітніх галузей Базового навчального плану Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 року № 1392, через окремі предмети.

Навчальний план для учнів 5-9-х класів розроблено на основі Типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 № 405 «Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня».

№ 1392, з метою його впровадження у частині повної загальної середньої освіти з 1 вересня 2018 року. Навчальний план для учнів 11 класу розроблено на основі другого варіанту (таблиця 2) Типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 № 408 «Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня».  Він містить обсяг навчального навантаження та тижневі години на вивчення базових предметів, вибірково-обов’язкових предметів, профільних предметів і спеціальних курсів, а також передбачає години на факультативи та індивідуальні заняття.

Всі навчальні плани охоплюють інваріантну складову, сформовану на державному рівні,  та варіативну складову.

Варіативна складова навчальних планів Херсонської загальноосвітньої школи  І-ІІІ ступенів №41 враховує особливості організації освітнього процесу та індивідуальних освітніх потреб учнів, профільне спрямування, рівень навчально-методичного та кадрового забезпечення, матеріально-технічну базу.

        Гранично допустиме навчальне навантаження учнів встановлено відповідно до вимог Закону України «Про загальну середню освіту» з урахуванням санітарно-гігієнічних норм.

         Відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 14 січня 2004 року № 24 «Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти», від 23 листопада 2011 № 1392 «Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти» години фізичної культури не враховуються при визначенні гранично допустимого навантаження учнів.

         Гранична наповнюваність класів та тривалість уроків встановлюється відповідно до Закону України «Про загальну середню освіту».

Враховуючи індивідуальні нахили, можливості, здібності та потреби учнів, з метою забезпечення їхньої професійної орієнтації на майбутню діяльність паралель  8-х та 9-х класів формується наступним чином: 8-А, 9-Б –класи, в яких на поглибленому рівні вивчатиметься математика; 8-Б,В та 9-А класи , в яких передбачено поглиблене вивчення біології .

        При виборі варіантів таблиць Типових освітніх програм, затверджених Міністерством освіти і науки України, у  складанні  навчальних  планів для учнів 5-9-х класів обрано варіант з вивченням  однієї іноземної мови, оскільки  вивчення двох іноземних мов вимагає кількості годин, яку виділити додатково неможливо з огляду на поглиблене вивчення математики, біології.

       Поділ занять інваріантної та варіативної частини навчального плану дозволяє досягти максимального  врахування індивідуальних особливостей дітей, запровадити різнорівневе викладання ряду дисциплін, є однією із складових   високих   навчальних досягнень учнів.

Використання варіативної складової навчальних планів  заплановано на підсилення наступних предметів інваріантної складової:

Розподіл годин варіативної складової основної  школи

(5-9 класи)

пп.

Назва

Клас

К-сть годин

Збільшення годин   інваріантної складової

1

Українська мова

5-А,Б,В,Г

по 0,5

2.

Українська мова

6-А,Б,В,Г

по 0,5

3.

Англійська мова

8-А

 1

4.

Геометрія

8-А

0,5

5.

Геометрія

9-Б

 1

За рахунок годин варіативної складової заплановано вивчення наступних

курсів за вибором (факультативів) в 5-9-х класах:

пп.

Назва

Клас

К-сть годин

1.

Історія

5-Б,В

по 1

2.

Інформатика

5-А,Г

по 1

3.

Математика

5-А,Б,В,Г

по1

4.

«Казковими стежками» (зар.літ)

5-В,Г

по 1

5.

«Родинні фінанси»

5-А,Б

 1

6.

Математика

6-А,Б,В

по1

7.

 «У колі літературних героїв» (зар.літ)

6-А,Б

по 1

8.

Історія

6-А,Б

по 1

9.

Українська мова

6-В,Г

по 1

10.

Інформатика

6-В

1

11.

Біологія

6-Г

1

12.

Географія

6-Г

1

13.

Історія

7-А,В

по 1

14.

Фізика

7-Г

1

15.

Хімія

7-Б,Г

по 1

16.

Українська мова

7-А,Б,В

по 1

17.

Біологія

8-В

1

18.

Хімія

8-Б

1

19.

Українська мова

8-Б,В

по 1

1

Математика

7-А,Б,В,Г     8-А,Б,В

по 0,5

2

Українська мова

9-А

1

 

Особливості використання

годин варіативної складової у початкової школі

(1-4 класи)

Метою початкової освіти є всебічний розвиток особистості дитини відповідно до її вікових та індивідуальних психофізіологічних особливостей і пізнавальних потреб, формування загальнокультурних і морально-етичних цінностей, оволодіння ключовими і предметними компетентностями та наскрізними вміннями, необхідними життєвими і соціальними навичками, що забезпечують її готовність до життя в демократичному й інформаційному суспільстві, продовження навчання в основній школі.

 

Реалізація варіативної складової навчальних планів:

 

У перших класах години варіативної складової розподілені наступним чином:

  • збільшено годин (по1 год.) на вивчення української мови і літератури

 ( навчання грамоти) у 1-А,Б,В,Г класах;

 

У других класа години варіативної складової розподілені наступним чином:

  • збільшено по 1 год. (2-А,Б,В,Г) на вивчення предмету «Літературне читання» у І семестрі та вивчення української мови у ІІ семестрі.

У третіх класах години варіативної складової розподілені наступним чином:

  • збільшено по 1 год. (2-А,Б,В,Г) на вивчення предмету «Літературне читання» у І семестрі та вивчення української мови у ІІ семестрі.

У четвертих класах години варіативної складової розподілені наступним чином:

  • збільшено годин (по1 год.) на вивчення математики у 4-А,Б,В,Г класах;
  • збільшено по 1 год. (4-А,Б,В,Г) – на вивчення предмету «Літературне читання» у І семестрі та вивчення української мови у ІІ семестрі.

Таблиця розподілу навчального часу для учнів 1-их  класів

(складено за Типовою освітньою та навчальною програмою

для 1-х класів закладів загальної середньої освіти від 21.03.2018 №268

(під керівництвом Савченко О.Я.)       

                                                                                       Додаток до наказу

                                                                    Міністерства освіти і науки України

Назва освітньої галузі

                           Кількість годинна рік

1-А

1-Б

1-В

1-Г

Інваріантний складник

Мовно-літературна, у тому числі:

315

315

315

 

 315

українська мова і література**

7+1/245+35

7+1/245+35

7+1/245+35

 

7+1/245+35

іншомовна освіта( англійська)

2/70

2/70

2/70

 

2/70

Математична

4/140

4/140

4/140

4/140

Природнича

2

105

 

2

105

 

2

105

 

2

105

 

Соціальна і здоров’я збережувальна

0,5

0,5

0,5

0,5

Громадянська та історична

0,5

0,5

0,5

0,5

Технологічна

1

1

1

1

Інформатична

Мистецька

2/70

2/70

2/70

2/70

Фізкультурна*

3/105

3/105

3/105

3/105

Усього

665+105+35

19+3+1

665+105+35

19+3+1

665+105+35

19+3+1

665+105+35

19+3+1

Варіативний складник

Додаткові години для вивчення предметів освітніх галузей, курси за вибором, проведення індивідуальних консультацій та групових занять

1/35

1/35

1/35

1/35

Загальнорічна кількість навчальних годин, що фінансуються з бюджету (без урахування поділу на групи)

23/805

23/805

23/805

23/805

Гранично допустиме тижневе/річне навчальне навантаження здобувача освіти

20/700

20/700

20/700

20/700

                     

* Години, передбачені для фізичної культури, не враховуються під час визначення гранично допустимого навантаження учнів.

**- збільшено на 1 год. (1-А,Б,В,Г) – на вивчення  української мови і літератури.

Таблиця розподілу навчального часу для учнів 2-их  класів

(складено за Типовою освітньою та навчальною програмою

для 2-х класів закладів загальної середньої освіти від 21.03.2018 №268

(під керівництвом Савченко О.Я.)       

                                                                                       Додаток до наказу

                                                                    Міністерства освіти і науки України

Назва освітньої галузі

                           Кількість годинна рік

2-А

2-Б

2-В

2-Г

Інваріантний складник

Мовно-літературна, у тому числі:

350

350

350

 

 350

українська мова і література**

7+1/245+35

7+1/245+35

7+1/245+35

 

7+1/245+35

іншомовна освіта( англійська)

3/105

3/105

3/105

 

3/105

Математична

4/140

4/140

4/140

4/140

Природнича

2

105

 

2

105

 

2

105

 

2

105

 

Соціальна і здоров’я збережувальна

0,5

0,5

0,5

0,5

Громадянська та історична

0,5

0,5

0,5

0,5

Технологічна

1/35

1/35

1/35

1/35

Інформатична

1/35

1/35

1/35

1/35

Мистецька

2/70

2/70

2/70

2/70

Фізкультурна*

3/105

3/105

3/105

3/105

Усього

735+105+35

21+3+1

735+105+35

21+3+1

735+105+35

21+3+1

735+105+35

21+3+1

Варіативний складник

Додаткові години для вивчення предметів освітніх галузей, курси за вибором, проведення індивідуальних консультацій та групових занять

1/35

1/35

1/35

1/35

Загальнорічна кількість навчальних годин, що фінансуються з бюджету (без урахування поділу на групи)

22+3/770+105

22+3/770+105

22+3/770+105

22+3/770+105

Гранично допустиме тижневе/річне навчальне навантаження здобувача освіти

22/770

22/770

22/770

22/770

                     

* Години, передбачені для фізичної культури, не враховуються під час визначення гранично допустимого навантаження учнів.

**- збільшено на 1 год. (2-А.Б,В,Г)  – на вивчення предмету «Літературне читання» у І семестрі.

    – збільшено на 1 год. (3-А,Б,В,Г) – на вивчення  української мови  у ІІ семест

Таблиця розподілу навчального часу для учнів 3-х  класів

(складено за Типовою освітньою  програмою для 3-4 класів

під керівництвом Савченко О.Я.

Наказ МОНУкраїни від 08.10.2019 №1273)             

Назва освітньої

галузі                                  Класи

                           Кількість годинна на тиждень

3-А

3-Б

3-В

3-Г

Інваріантний складник

Мовно-літературна, у тому числі:

10

10

10

     10

українська мова і література**

7+1

7+1

7+1

      7+1

іншомовна освіта( англійська)

3

3

3

       3

Математична

5

5

5

 5

Я досліджую світ (природнича, громадянська й історична,

соціальна,  здоров’язбережувальна

галузі)

3

3

3

3

Технологічна

1

1

1

1

Інформатична

1

1

1

1

Мистецька

2

2

2

2

Фізкультурна*

3

3

3

3

Усього

25+1

25+1

25+1

25+1

Варіативний складник

Додаткові години для вивчення предметів освітніх галузей, проведення індивідуальних консультацій та групових занять

1

1

1

1

Загальнорічна кількість навчальних годин

26

26

26

26

Гранично допустиме тижневе/річне навчальне навантаження учня

23/805

23/805

23/805

23/805

           

* Години, передбачені для фізичної культури, не враховуються під час визначення гранично допустимого навантаження учнів.

**- збільшено на 1 год. (3-А.Б,В,Г)  – на вивчення предмету «Літературне читання» у І семестрі.

    – збільшено на 1 год. (3-А,Б,В,Г) – на вивчення  української мови  у ІІ семестрі.

  Таблиця розподілу навчального часу для учнів 4-х класів

 

(складено за Типовою освітньою програмою

закладів загальної середньої освіти І ступеня,

затверджено наказом МОН України від 20.04.2018 р. № 407 (Таблиця № 1))

 

Освітні галузі

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень у класах

 

4-А

4-Б

4-В

4-Г

 

Мови і літератури (мовний і літературний компоненти)

Українська мова*

4/3+1

4/3+1

4/3+1

4/3+1

 

Літературне читання   **

3+1/4

3+1/4

3+1/4

3+1/4

 

Іноземна мова

2

2

2

2

 

Математика

Математика***

4+1

4+1

4+1

4+1

 

Природознавство

Природознавство

2

2

2

2

 

Суспільствознавство

Я у світі

1

1

1

1

 

Мистецтво

Музичне мистецтво

1

1

1

1

 

Образотворче мистецтво

1

1

1

1

 

Технології

Трудове навчання

1

1

1

1

 

Інформатика

1

1

1

1

 

Здоров’я і фізична культура

Основи здоров’я

1

1

1

1

 

Фізична культура

3

3

3

3

 

                               Усього

21+3+1+1

21+3+1+1

21+3+1+1

21+3+1+1

2

23

26

Додаткові години на вивчення предметів інваріантної складової, курсів за вибором, проведення індивідуальних консультацій та групових занять:

2

2

2

2

    –   на індивідуальні та групові заняття

Гранично допустиме тижневе навчальне

навантаження на учня

23

23

23

23

Сумарна кількість навчальних годин інваріантної  і варіативної складових, що фінансуються з бюджету (без урахування поділу класів на групи)

26

26

26

26

Години, передбачені для фізичної культури, не враховуються під час визначення  гранично  допустимого навчального навантаження учнів, але обов’язково фінансуються.

             * – збільшено на 1 год. (4-А,Б,В,Г) – на вивчення  української мови  у ІІ семестрі.

            ** – збільшено на 1 год. (4-А.Б,В,Г)  – на вивчення предмету «Літературне    читання» у І семестрі.

               ***- збільшено на 1 год. (4-А.Б,В,Г)  – на вивчення математики.

Розподіл годин варіативної складової початкової школи

Збільшення годин інваріантної складової

 

 

Назва предмету

Клас

К-сть годин

Семестр

1.

Математика

 

4-А,Б,В,Г

по 1

у І і ІІ семестрах

 

 

1.

 

Літературне читання

4-А,Б,В,Г

по 1

І семестр

Українська мова

по 1

ІІ семестр

2.

Літературне читання

3-А,Б,В,Г

по 1

І семестр

Українська мова

по1

 ІІ семестр

3.

Література

2-А,Б,В,Г

 

по 1

І семестр

Українська мова

по 1

ІІ семестр

4.

Література

1-А,Б,В,Г

 

по 1

І семестр

Українська мова

по 1

ІІ семестр

 

Таблиця розподілу навчального часу

для учнів 5-их класів

(складено за Типовою освітньою програмою,

затвердженою наказом МОНУ від 20.04.18  № 405)

(Таблиця 1) з навчанням українською мовою

 

Освітні галузі

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень у класах

5-А

5-Б

5-В

5-Г

Мови і літератури

Українська мова

3,5+0,5

3,5+0,5

3,5+0,5

3,5+0,5

Українська література

2

2

2

2

Іноземна мова (англійська мова)

3

3

3

3

Зарубіжна  література

2

2

2

2

Суспільство-знавство

Історія України

1

1

1

1

Мистецтво

Мистецтво

   

2

 

Музичне мистецтво

1

1

 

1

Образотворче мистецтво

1

1

 

1

Математика

Математика

4

4

4

4

Природо-знавство

Природознавство

2

2

2

2

Технології

Трудове навчання

2

2

2

2

Інформатика

1

1

1

1

Здоров’я і фізична культура

Основи здоров’я

1

1

1

1

Фізична культура

3

3

3

3

РАЗОМ

23,5+3+

0,5

23,5+3+

0,5

23,5+3+

0,5

23,5+3+

0,5

 Додатковий час на предмети, факультативи, індивідуальні заняття та консультації

3,5

3,5

3,5

3,5

факультативи

 

 

 

 

  Історія

 

1

1

 

  Інформатика

1

   

1

   Математика

1

1

1

1

«Казковими стежками» (зар.літ)

   

1

1

«Родинні фінанси»

1

1

   

Гранично допустиме навантаження на учня

28

28

28

28

Усього (без урахування поділу класів на групи)

27+3

27+3

27+3

27+3

 

Таблиця розподілу навчального часу

для учнів 6-их класів

(складено за Типовою освітньою програмою,

затвердженою наказом МОНУ від 20.04.18  № 405)

(Таблиця 1) з навчанням українською мовою

Освітні галузі

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень у класах

 

6-А

6-Б

6-В

6-Г

 

Мови і

літератури

Українська мова

3.5+0.5

3.5+0.5

3.5+0.5

3.5+0.5

 

Українська література

2

2

2

2

 

Іноземна мова  (англійська мова)

3

3

3

3

 

Зарубіжна література

2

2

2

2

 

Суспіль­ствознав­ство

Інтегрований курс «Історія України.

Всесвітня історія»

2

2

2

2

 

Мистецтво

Мистецтво

2

2

2

2

 

Матема­тика

Математика

4

4

4

4

 

Природознавство

Біологія

2

2

2

2

 

Географія

2

2

2

2

 

Технології

Трудове навчання

2

2

2

2

 

Інформатика

1

1

1

1

 

Здоров’я і фізична культура

Основи здоров’я

1

1

1

1

 

Фізична культура

3

3

3

3

 

Разом

26,5+3+0,5

26,5+3

+0,5

26,5+3+0,5

26,5+3+0,5

 

Додатковий час на предмети, факультативи, індивідуальні заняття та консультації

3,5

3,5

3,5

3,5

 

  факультативи

         

         Математика                                       

1

1

1

   

        «У колі літературних героїв» (зар.літ)

1

1

     

         Історія

1

1

     

Українська мова

   

1

1

 

Інформатика

   

1

   

Біологія

     

1

 

         Географія

     

1

 

Гранично допустиме навчальне навантаження на учня

31

31

31

31

 

Усього (без урахування поділу класів на групи)

30+3

30+3

30+3

30+3

 

Таблиця розподілу навчального часу

для учнів 7 класів

(складено за Типовою освітньою програмою,

затвердженою наказом МОНУ від 20.04.18  № 405)

 

Освітні галузі

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень у класах

7

7

7-В

7

Мови і літератури

Українська мова

2,5

2,5

2,5

2,5

Українська література

2

2

2

2

Іноземна мова

(англійська мова)

3

3

3

3

Зарубіжна література

2

2

2

2

Суспільство -знавство

Історія України

1

1

1

1

Всесвітня історія

1

1

1

1

Мистецтво*

Мистецтво

2

2

2

2

Матема­тика

Алгебра

2

2

2

2

Геометрія

2

2

2

2

Природознавство

Біологія

2

2

2

2

 

Географія

2

2

2

2

Фізика

2

2

2

2

Хімія

1,5

1,5

1,5

1,5

Технології

Трудове навчання

1

1

1

1

Інформатика

1

1

1

1

Здоров’я і фізична культура

Основи здоров’я

1

1

1

1

Фізична культура**

3

3

3

3

Разом

28+3

28+3

28+3

28+3

Додатковий час на предмети, факультативи, індивідуальні заняття та консультації

2,5

 

2,5

 

2,5

 

2,5

 

факультативи

       

Історія

1

1

   

         Фізика

     

1

Хімія

   

1

1

       Українська мова

1

1

1

 

індивідуальні заняття

       

       Математика

0,5

0,5

0,5

0,5

Гранично допустиме навчальне навантаження на учня

32

32

32

32

Всього (без урахування поділу класів на групи)

30,5+3

 

30,5+3

 

30,5+3

 

30,5+3

 

Таблиця розподілу навчального часу

для учнів 8-А класу

(складено за Типовою освітньою програмою,

затвердженою наказом МОНУ від 20.04.18  № 405)

(Таблиця 8) з навчанням українською мовою

 

Освітні галузі

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень у класах

8-А

Погл. вивч. матем.

Мови і  літератури

Українська мова

2

Українська література

2

Англійська мова

2+1

Зарубіжна література

2

Суспіль­ствознав­ство

Історія України

1,5

Всесвітня історія

1

Мистецтво

Мистецтво

1

Матема­тика

Алгебра

2+3

Геометрія

2+1

Природо­знавство

Біологія

2

Географія

2

Фізика

2

Хімія

2

Технології

Трудове навчання

1

Інформатика

2

Здоров’я і фізична культура

Основи здоров’я

1

Фізична культура і здоров’я

3

Години на вивчення спеціалізованих

 навчальних предметів, курсів

3,5

РАЗОМ

31+3+1,5

Додатковий час на навчальні предмети, факультативи, індивідуальні заняття та консультації

2

індивідуальні заняття

 

      Математика

0,5

Гранично допустиме навчальне навантаження на учня

33

Усього (без урахування поділу класів на групи)

33+3

Таблиця розподілу навчального часу

для учнів 8-Б, В класів

(складено за Типовою освітньою програмою,

затвердженою наказом МОНУ від 20.04.18  № 405)

(Таблиця 8) з навчанням українською мовою

 

Освітні галузі

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень у класах

8-Б

8-В

Погл. вивч.біології

Погл. вивч.біології

Мови і  літератури

Українська мова

2

2

Українська література

2

2

Англійська мова

2+1

2+1

Зарубіжна література

2

2

Суспіль­ствознав­ство

Історія України

1,5

1,5

Всесвітня історія

1

1

Мистецтво

Мистецтво

1

1

Матема­тика

Алгебра

2

2

Геометрія

2

2

Природо­знавство

Біологія

2+2

2+2

Географія

2

2

Фізика

2

2

Хімія

2

2

Технології

Трудове навчання

1

1

Інформатика

2

2

Здоров’я і фізична культура

Основи здоров’я

1

1

Фізична культура і здоров’я

3

3

Години на вивчення спеціалізованих

 навчальних предметів, курсів

3,5

3,5

РАЗОМ

31+3

31+3

Додатковий час на навчальні предмети, факультативи, індивідуальні заняття та консультації

2

2

  Факультатив

   

     Біологія

 

1

        Хімія

1

 

      Українська мова

1

1

Індивідуальні заняття

   

      Математика

0,5

0,5

Гранично допустиме навчальне навантаження на учня

33

33

Усього (без урахування поділу класів на групи)

33+3

33+3

 

 

Таблиця розподілу навчального часу

для учнів 9-А класу

(складено за Типовою освітньою програмою,

затвердженою наказом МОНУ від 20.04.18  № 405)

(Таблиця 8) з навчанням українською мовою

 

Освітні галузі

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень у класах

 

9-А

 

Погл. вивч. біології

 

Мови і  літератури

Українська мова

2

 

Українська література

2

 

Англійська мова

2+1

 

Зарубіжна література

2

 

Суспіль­ствознав­ство

Історія України

1,5

 

Всесвітня історія

1

 

Основи правознавства

1

 

Мистецтво

Мистецтво

1

 

Матема­тика

Алгебра

2

 

Геометрія

2

 

Природо­знавство

Біологія

2+2

 

Географія

1,5

 

Фізика

3

 

Хімія

2

 

Технології

Трудове навчання

1

 

Інформатика

2

 

Здоров’я і фізична культура

Основи здоров’я

1

 

Фізична культура і здоров’я

3

 

Години на вивчення спеціалізованих

 навчальних предметів, курсів

3

 

РАЗОМ

32+3

 

Додатковий час на навчальні предмети, факультативи, індивідуальні заняття та консультації

1

 

Індивідуальні заняття

   

Українська мова

1

 

Гранично допустиме навчальне навантаження на учня

33

 

Усього (без урахування поділу класів на групи)

33+3

 

 

 

Таблиця розподілу навчального часу

для учнів 9-Б класу

(складено за Типовою освітньою програмою,

затвердженою наказом МОНУ від 20.04.18  № 405)

(Таблиця 8) з навчанням українською мовою

 

Освітні галузі

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень у класах

9-Б

Погл. вивч. матем.

Мови і  літератури

Українська мова

2

Українська література

2

Англійська мова

2

Зарубіжна література

2

Суспіль­ствознав­ство

Історія України

1,5

Всесвітня історія

1

Основи правознавства

1

Мистецтво

Мистецтво

1

Матема­тика

Алгебра

2+3

Геометрія

2+1

Природо­знавство

Біологія

2

Географія

1,5

Фізика

3

Хімія

2

Технології

Трудове навчання

1

Інформатика

2

Здоров’я і фізична культура

Основи здоров’я

1

Фізична культура і здоров’я

3

Години на вивчення спеціалізованих

 навчальних предметів, курсів

3

РАЗОМ

32+3+1

Додатковий час на навчальні предмети, факультативи, індивідуальні заняття та консультації

1

Гранично допустиме навчальне навантаження на учня

33

Усього (без урахування поділу класів на групи)

33+3