Статут школи

 

 

 

11 - 0004

Загальні положення

1.1.   Херсонська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 41  Херсонської міської ради (далі – школа) – навчальний заклад, що забезпечує право громадян на здобуття загальної середньої освіти. Навчальний заклад має та використовує повне і скорочене найменування українською мовою:

 • повне: Херсонська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 41 Херсонської міської ради;
 • скорочене: ЗОШ № 41.

1.2.   У структурі школи функціонують:

 • школа І ступеня проводить навчання за програмою «Джура»,
 • школа ІІ-ІІІ ступенів із поглибленим вивченням математики, фізики, біології, психології, предмета «Захист Вітчизни».

1.3.   Місце знаходження школи 73039, м. Херсон, вул. Карбишева, 30. тел. 23-89-95, 33-53-27.

1.4. Школа є юридичною особою, має печатку, штамп,ідентифікаційний номер, бланки з власними реквізитами. Може мати реєстраційний рахунок в органах Державного казначейства, самостійний баланс або обслуговуватися централізованою бухгалтерією при управлінні освіти Херсонської міської ради.

Школа є неприбутковою організацією згідно з п. п. 133, 4, 1 п.133. 4 ст. 133 Податкового Кодексу України.

1.5.   Власником школи є територіальна громада міста Херсон. Управління освіти Херсонської міської ради сприяє фінансуванню школи, її матеріально-технічному забезпеченню.

1.6.Головною метою школи є забезпечення реалізації права громадян на здобуття повної загальної середньої освіти, а також науково-теоретичної, гуманітарної, загальнокультурної підготовки та підтримки обдарованих і здібних дітей.

1.7.   Головними завданнями школи є:

 • створення умов для здобуття загальної середньої освіти на рівні державних стандартів;
 • виявлення на ранньому етапі здібностей та нахилів дітей з метою забезпечення їх максимальної самореалізації;
 • виховання громадянина України;
 • виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу та інших народів та націй;
 • формування та розвиток соціально зрілої, творчої особистості з усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної самосвідомості, особистості, підготовленої до професійного самовизначення;
 • виховання в учнів поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов’язків людини і громадянина;
 • зацікавленість молоді щодо служби у Збройних силах України, готовність до захисту Вітчизни та виконання громадянського і конституційного обов’язку із захисту національних інтересів, цілісності, незалежності України;
 • розвиток особистості учня, його здібностей та обдарувань, наукового світогляду;
 • реалізація права учнів на вільне формування етичних і світоглядних переконань;
 • виховання свідомого ставлення до свого здоров’я та здоров’я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров’я учнів;
 • створення умов для оволодіння системою наукових знань про природу, людину і суспільство;
 • виховання в учнів любові до праці, забезпечення умов для їхнього життєвого і професійного самовизначення, формування готовності до свідомого вибору й оволодіння майбутньою професією;
 • формування соціальної, комунікативної, інформаційної, технічної, технологічної компетенції учнів;
 • надання учням можливості для реалізації індивідуальних творчих потреб;
 • пошук і відбір для навчання обдарованих та здібних дітей;
 • розвиток особистості учня, його здібностей і обдарувань, наукового світогляду;
 • формування творчо мислячої особистості, здатної до продуктивноїпраці в динамічному світі, до прийняття і створення прекрасного;
 • оновлення змісту освіти, розробка і апробація нових педагогічних технологій, методів і форм навчання і виховання.

1.8. Школа у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”, Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, іншими нормативно-правовими актами, власним Статутом.

1.9. Школа самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах своєї компетенції, передбаченої законодавством України, та цим Статутом.

1.10.Школанесе відповідальність перед особою, суспільством і державою за:

 • безпечні умови освітньої діяльності;
 • дотримання державних стандартів освіти;
 • дотримання договірних зобов’язань з іншими суб’єктами освітньої, виробничої, наукової діяльності, у тому числі зобов’язань за міжнародними угодами;
 • дотримання фінансової дисципліни.

1.11.У школі визначена українська мова навчання. У школі ІІ ступеня запроваджено поглиблене вивчення окремих предметів (8-9 класи);у школі ІІІ ступеня – профільне навчання.

1.12.Школамає право:

 • проходити в установленому порядку державну атестацію;
 • визначати форми, методи і засоби організації навчально-виховного процесу за погодженням з управлінням освіти Херсонської міської ради;
 • визначати варіативну частину робочого навчального плану;
 • в установленому порядку розробляти і впроваджувати експериментальні та індивідуальні робочі навчальні плани;
 • спільно з вищими навчальними закладами, науково-дослідними інститутами та центрами проводити науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу, що не суперечить законодавству України;
 • використовувати різні форми морального і матеріального заохочення до учасників навчально-виховного процесу;
 • займатися видавничою діяльністю: випускати власну газету в межах школи, інформаційно-методичну літературу;
 • запрошувати на роботу спеціалістів вищих навчальних закладів (кандидатів і докторів наук) на договірних умовах;
 • приймати на роботу спеціалістів на договірних умовах;
 • бути власником і розпорядником рухомого і нерухомого майна згідно з законодавством України та власним Статутом;
 • отримувати кошти і матеріальні цінності від органів виконавчої влади,фізичних та юридичних осіб;
 • встановлювати власну атрибутику і символіку;
 • встановлювати форму для учнів;
 • надавати населенню додаткові освітні послуги, у тому числі платні;
 • об’єднувати свою діяльність із діяльністю інших підприємств, установ, організацій (вітчизняних і зарубіжних) на основі угод і договорів про співпрацю.

1.13.У школі створюються і функціонують:

 • методичні об’єднання вчителів, творчі групи вчителів, соціально-психологічна служба,проблемні та динамічні групи, інші організації, діяльність яких не суперечить чинному законодавству.

1.14.Медичне обслуговування учнів та відповідні умови для його організації забезпечуються територіальною громадою і здійснюються установами охорони здоров’я.

1.15.Організація харчування дітей здійснюється відповідно до чинного законодавства України.

1.16.Відносини школи з юридичними і фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними.

 

ІІ. Організація навчально-виховного процесу

 • Школа планує свою роботу самостійно відповідно до перспективного, річного, місячного, тижневого, календарного планів.

У плані роботи відображаються найголовніші питання роботи школи, визначаються перспективи її розвитку. План роботи затверджується радою школи.

 • Основним документом, що регулює навчально-виховний процес,є робочий навчальний план, що складається на основі типових навчальних планів, розроблених та затверджених Міністерством освіти і науки України, із конкретизацією варіативної частини і визначенням профілю навчання.

Робочий навчальний план школи погоджується Радою школи і затверджується управлінням освіти Херсонської міської ради.

У вигляді додатків до робочого навчального плану додаються розклад уроків та режим роботи (щоденний, річний), розклад факультативів, використання годин варіативної складової.

2.3.   Відповідно до робочого навчального плану школи педагогічні працівники самостійно добирають програми, підручники, навчальні посібники, що мають гриф Міністерства освіти і науки України, а також науково-методичну літературу, дидактичні матеріали, форми, методи, засоби навчальної роботи, що мають забезпечувати виконання статутних завдань та здобуття освіти на рівні державних стандартів.

2.4.   Школа здійснює навчально-виховний процес за денною формою навчання.

2.5. Структура навчального року та тижневе навантаження учнів встановлюються в межах часу,  передбаченого робочим навчальним планом, за погодженням управлінням освіти Херсонської міської ради.

Навчальні заняття розпочинаються 01 вересня і закінчуються не пізніше 01 липня наступного року.

2.6. Загальна тривалість канікул протягом навчального року неповинна становити менше як 30 календарних днів.

2.7. Тривалість уроків становить: у перших класах – 35 хвилин, у других-четвертих класах – 40 хвилин, у п’ятих-одинадцятих – 45 хвилин. Зміна тривалості уроків допускається за погодженням з управлінням освіти Херсонської міської ради та територіальними установами державної санітарно-епідеміологічної служби.

2.8. Щоденна кількість і послідовність навчальних занять визначається розкладом уроків, що складається на початку навчального року, відповідно до робочого навчального плану, з дотриманням санітарно-гігієнічних та педагогічних вимог, погоджується радою школи і затверджується директором школи.

Тижневий режим роботи школи затверджується у розкладі навчальних занять.

Крім різних форм обов’язкових навчальних занять, у школі проводяться індивідуальні, групові, факультативні та інші позакласні заняття та заходи, що передбачені окремим розкладом і спрямовані на задоволення освітніх інтересів учнів та розвиток їх творчих здібностей, нахилів і обдаровань.

2.9. Зміст, обсяг і характер домашніх завдань з кожного предмета визначаються вчителем, відповідно до педагогічних і санітарно-гігієнічних вимог, з урахуванням індивідуальних особливостей учнів.

Домашні завдання учням 1-х класів не даються.

2.10. Зарахування учнів до 1-го спеціалізованого класу здійснюється на основі розроблених Правил конкурсного приймання, складених відповідно до Інструкції про порядок конкурсного приймання дітей (учнів, вихованців) до гімназій, ліцеїв, колегіумів, спеціалізованих шкіл (шкіл-інтернатів), затвердженої відповідним наказом Міністерства освіти і науки України.2.11. Зарахування учнів здійснюється за результатами конкурсного приймання за наказом директора на підставі особистої заяви (для неповнолітніх – заяві батьків або осіб, які їх замінюють), а також свідоцтва про народження (медичної довідки встановленого зразка, документа про наявний рівень освіти та особової справи (крім дітей, які вступають до першого класу)).2.12. Для учнів 1-4 класів за бажанням їхніх батьків або осіб, які їх замінюють, при наявності належної навчально-матеріальної бази, педагогічних працівників, обслуговуючого персоналу, можуть створюватися групи продовженого дня за рахунок різних джерел фінансування.

Зарахування до груп продовженого дня і відрахування дітей із них здійснюється наказом директора школи на підставі заяви батьків (осіб, які їх замінюють). Режим роботи груп продовженого дня визначається відповідно до санітарно-гігієнічних вимог.

2.13. До школи ІІ-ІІІ ступенів зараховуються учні, які закінчили школу І ступеня  і пройшли конкурсний відбір. Зарахування учнів здійснюється за наказом директора на підставі особистої заяви (для неповнолітніх – заяви батьків або осіб, які їх замінюють), медичної довідки встановленого зразка, документа про наявний ступінь освіти. Правила конкурсного приймання розробляються адміністрацією школи за участю органів громадського самоврядування відповідно до Інструкції про порядок конкурсного приймання дітей (учнів, вихованців) до гімназій, ліцеїв, колегіумів, спеціалізованих шкіл (шкіл-інтернатів), затвердженої відповідним наказом Міністерства освіти і науки України, схвалені на спільному засіданні педагогічної ради та ради школи, затверджені директором школи  за погодженням з управлінням освіти Херсонської міської ради.

Учні, які не пройшли відбір навчаються у загальноосвітніх класах(за наявності таких у паралелі).

2.14. Конкурсні випробування для учнів, які вступають до 5 класу, проводяться за програмами попередніх до вступу класів за весь курс навчання з навчальних предметів, що відповідають спеціалізації закладу, в усній або письмовій формах (співбесіда, диктант, тестування, письмова робота, усне опитування за білетами тощо).

Іноземці приймаються до школи відповідно до Закону України «Про правовий статус іноземців».

2.15. Під час проведення конкурсу беруться до уваги досягнення в навчанні не нижче середнього рівня з української та іноземної мов, читання, математики.

При переведенні учнів з початкової до основної школи перед усім беруться до уваги досягнення у навчанні не нижче середнього рівня з української мови, читання, математики та природознавства.

Контроль за відповідністю освітнього рівня учнів, які закінчили певний рівень навчання,вимогам Державного стандарту загальної середньої освіти здійснюється шляхом їх державної підсумкової атестації. Порядок проведення підсумкової атестації визначається Міністерством освіти і науки країни. В окремих випадках учні за станом здоров’я або з інших поважних причин можуть бути звільнені від державної підсумкової атестації у порядку, що встановлюється Міністерством освіти і науки України та Міністерством охорони здоров’я У країни.

2.16. Територія обслуговування для школи закріплюється відповідним рішенням виконавчим комітетом Херсонської міської ради. Учні зараховуються до школи не залежно від місця проживання.

2.17. У разі потреби учень може перевестися протягом будь-якого року навчання до іншого закладу освіти. Переведення учнів до іншого навчального закладу здійснюється на підставі заяви батьків, із зазначенням причини переходу,  довідки, що підтверджує факт зарахування дитини до іншого навчального закладу, та за наявності особової справи учня встановленого зразка.

Учні навчального закладу, які мають за підсумками річного оцінювання початковий рівень досягнень у навчанні хоча б з одного профільного предмета за рішенням педагогічної ради та наказу директора можуть відраховуватися із навчального закладу або переводитися у загальноосвітні класи (за наявності таких у паралелі). Про можливе відрахування батьки учня (особи, які їх замінюють) повинні бути проінформовані не менш ніж за 1 місяць у письмовій формі. У двотижневий термін до можливого відрахування письмово повідомляється орган управління освітою за місцем проживання.

2.18. Учням, які за станом здоров’я не можуть відвідувати школу, надається право і створюються умови для індивідуального навчання відповідно до Положення про індивідуальне навчання, на основі заяв батьків або осіб, які їх замінюють.

2.19. У школі  визначення рівня досягнень учнів у навчанні здійснюється до чинної системи оцінювання досягнень у навчанні учнів, ведеться тематичний облік.

У першому класі дається словесна характеристика знань, умінь і навичок учнів; у 2 класі оцінювання відбувається відповідно до рішення педагогічної ради школи.

У документі про освіту (табелі успішності, свідоцтві, атестаті) відображаються досягнення учнів у навчанні за семестри, навчальний рік та державну підсумкову атестацію.

2.20. Результати семестрового, річного, підсумкового оцінювання доводяться до відома учнів класним керівником результати державної підсумкової атестації – головою атестаційної комісії.

Порядок переведення і випуск учнів школи визначається Інструкцією про переведення та випуск учнів (вихованців) навчальних закладів системи загальної середньої освіти усіх типів та форм власності, затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України.

2.21. Учням, які закінчили певний ступінь школи, видається відповідний документ про освіту:

 • по закінченні початкової школи – табель успішності;
 • по закінченні основної школи – свідоцтво про базову загальну середню освіту;
 • по закінченні школи – атестат про повну загальну середню освіту.

Випускникам 9-х, 11-х класів, які не атестовані хоча б з одного предмета, видається табель успішності.

2.22. За відмінні успіхи в навчанні для учнів установлюються такі форми морального заохочення: свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою, золота медаль «За високі досягнення у навчанні», срібна медаль «За досягнення у навчанні», похвальний лист «За високі досягнення у навчанні», похвальна грамота «За особливі досягнення у вивченні окремих предметів», листи подяки.

2.23. Відволікання учнів від навчальних занять на інші види діяльності забороняється (крім випадків, передбачених законодавством України).

2.24. Крім різних форм обов’язкових навчальних занять, у школі проводяться індивідуальні, групові, факультативні та інші позакласні заняття та заходи, що передбачені окремим розкладом і спрямовані на задоволення освітніх інтересів учнів та  розвиток їх творчих здібностей, нахилів і обдарувань.

2.25. Поглиблена підготовка учнів досягається в результаті вивчення спеціальних курсів, факультативів, курсів за вибором, а також відвідування занять у клубах, студіях, гуртках, творчих об’єднаннях, товариствах тощо, проводиться пошукова і навчально-дослідна робота учнями й учителями.

2.26. У школі забороняється утворення та діяльність організаційних структур політичних партій, а також релігійних організацій і воєнізованих формувань.

2.27. Школа може виконувати освітні програми і надавати платні послуги на договірній основі згідно з переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України.

 

Ш. Учасники навчально-виховного процесу

 • Учасниками навчально-виховного процесу у школі є:
 • учні;
 • керівник;
 • педагогічні та медичні працівники;
 • психолог;
 • соціальний педагог;
 • бібліотекар;
 • батьки або особи, які їх замінюють;
 • інші спеціалісти закладу.

3.2.   Права і обов’язки учнів, педагогічних та інших працівників визначаються чинним законодавством та цим Статутом.

3.3.    Учні мають право на:

 • доступність і безоплатність повної загальної середньої освіти;
 • вибір форми навчання, профільного напряму, факультативів, спецкурсів, позакласних занять;
 • безпечні і нешкідливі умови навчання, виховання та праці;
 • користування навчально-виробничою, науковою, матеріально-технічною, культурно-спортивною, корекційно – відновлювальною базою;
 • участь у різних видах навчальної, науково-практичної діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах тощо;
 • отримання додаткових, у тому числі платних, освітніх послуг, відповідно до чинного законодавства;
 • перегляд результатів оцінювання навчальних досягнень з усіх предметів інваріантної та варіативної частини;
 • участь у роботі органів громадського самоврядування школи;
 • участь у роботі добровільних самодіяльних об’єднань, творчих студій, гуртків, груп за інтересами тощо;
 • повагу людської гідності, вільне вираження поглядів, переконань;
 • захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного насильства, від дій педагогічних та інших працівників, які порушують їх права, принижують честь і гідність.
  • Учні зобов’язані:
 • оволодівати знаннями, уміннями, практичними навичками в обсязі, не меншому ніж визначено Державним стандартом загальної середньої освіти;
 • підвищувати свій загальний культурний рівень;
 • брати участь у пошуковій та науковій діяльності, передбаченій навчальними програмами та навчальним планом школи, цим Статутом;
 • дотримуватися вимог законодавства, моральних, етичних норм, поважати честь і гідність інших учнів та працівників;
 • виконувати вимоги педагогічних та інших працівників школи відповідно до Статуту та Правил внутрішнього трудового розпорядку;
 • дбайливо ставитися до державного, громадського і особистого майна, майна інших учасників навчально-виховного процесу;
 • дотримуватися правил особистої гігієни;
 • виконувати правила санітарного режиму;
 • проходити у визначені строки медичне обстеження.

3.5.   Учні школи залучаються за їх згодою та згодою батьків або осіб, які їх замінюють до самообслуговування різних видів суспільно-корисної праці відповідно до Статуту з урахуванням віку, статі, фізичних можливостей.

3.6.  Педагогічними працівниками школи можуть бути особи з високими моральними якостями, які мають відповідну педагогічну освіту, належний рівень професійної підготовки, здійснюють педагогічну діяльність, забезпечують результативність та якість своєї роботи, фізичний та психічний стан здоров’я яких дозволяє виконувати професійні обов’язки.

3.7.     До педагогічної діяльності не допускаються особи, яким вона заборонена за медичними показаннями, за вироком суду. Перелік медичних протипоказань щодо провадження педагогічної діяльності встановлюється законодавством.

3.8.   Призначення на посаду та звільнення з посади педагогічних та інших працівників й інші трудові відносини регулюються законодавством України про працю, Законом України «Про загальну середню освіту» та іншими законодавчими актами, Правилами внутрішнього трудового розпорядку. Трудові відносини між адміністрацією школи та педагогічними працівниками можуть бути виражені у формі безстрокового та строкового трудових договорів та у формі контракту.

3.9.   Обсяг педагогічного навантаження вчителів визначається відповідно до законодавства директором школи і затверджується  управлінням освіти Херсонської міської ради. Обсяг педагогічного навантаження може бути менше тарифної ставки (посадового окладу) лише за письмовою згодою педагогічного працівника.

3.10. Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року допускається лише в разі зміни кількості годин для вивчення окремих предметів, що передбачається робочим навчальним планом, або за письмовою згодою педагогічного працівника з дотриманням вимог законодавства про працю.

3.11. Директор школи призначає класних керівників, завідуючих навчальними кабінетами, майстернями, навчально-дослідними ділянками, права та обов’язки яких визначаються нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України, правилами внутрішнього розпорядку та цим Статутом.

3.12. Не допускається відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов’язків крім випадків, передбачених законодавством.

3.13. Педагогічні працівники мають право на:

 • самостійно обирати форми, методи, способи навчальної роботи, не шкідливі для здоров’я учнів;
 • брати участь у роботі методичних об’єднань, нарад, зборів та інших органів самоврядування школи у заходах, пов’язаних з організацією навчально-виховної роботи;
 • обирати форми та здійснювати підвищення своєї кваліфікації; навчатися у вищих навчальних закладах і закладах системи підготовки та підвищення кваліфікації педагогічних працівників;
 • проходити атестацію для здобуття відповідної кваліфікаційної категорії та отримувати її в разі успішного проходження атестації;
 • проводити в установленому порядку науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу;
 • вносити керівництву школи і органам управління освітою пропозиції щодо поліпшення навчально-виховної роботи;
 • соціальне і матеріальне забезпечення відповідно до законодавства;
 • об’єднуватися у професійні спілки та бути членами інших об’єднань громадян, діяльність яких не заборонена законодавством;
 • порушувати питання захисту прав, професійної та людської честі і гідності.
  • Педагогічні працівники зобов’язані:
 • забезпечувати належний рівень викладання навчальних дисциплін відповідно до навчальних програм із дотриманням вимог Державного стандарту загальної середньої освіти;
 • контролювати рівень навчальних досягнень учнів;
 • нести відповідальність за відповідність оцінювання навчальних досягнень учнів критеріям оцінювання, затвердженим відповідним наказом Міністерства освіти і науки України,доводити результати навчальних досягнень учнів до відома дітей, батьків, осіб, що їх замінюють, директора школи;
 • сприяти розвитку інтересів, нахилів та здібностей дітей, а також збереженню їх здоров’я;
 • виховувати повагу до державної символіки, принципів загальнолюдської моралі;
 • виконувати Статут школи, правила внутрішнього трудового розпорядку, умови трудового договору (контракту);
 • брати участь у роботі педагогічної ради;
 • виховувати в учнів шанобливе ставлення до батьків, жінок, старших за віком осіб; повагу до народних традицій та звичаїв, духовних і культурних надбань народу;
 • готувати учнів до самостійного життя з дотриманням принципів взаєморозуміння, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;
 • дотримуватися педагогічної етики, моралі, поважати особисту гідність учнів та їх батьків;
 • постійно підвищувати свій професійний рівень, педагогічну майстерність, рівень загальної і політичної культури;
 • виконувати накази і розпорядження директора школи, управління освіти Херсонської міської ради;
 • вести відповідну документацію.

3.15. У школі обов’язково проводиться атестація педагогічних працівників, яка здійснюється, як правило, один раз на п’ять років  відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого Міністерством освіти і науки України.

3.16. Педагогічні працівники, які систематично порушують Статут, правила внутрішнього трудового розпорядку школи, не виконують посадових обов’язків, умови колективного договору (контракту) або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи згідно з чинним законодавством.

3.17. Працівники школи у відповідності до ст. 26 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» проходять безоплатні медичні огляди.

3.18. Інженерно-технічні працівники та навчально-допоміжний персонал приймаються на роботу і звільняються директором школи згідно з чинним законодавством. Їхні права, обов’язки та соціальні гарантії регулюються трудовим законодавством, Статутом та Правилами внутрішнього трудового розпорядку школи.

 • Батьки та особи, які їх замінюють, мають право:
 • обирати навчальний заклад та форми навчання і виховання дітей;
 • створювати батьківські громадські організації та брати участь в їх діяльності, обирати і бути обраними до батьківських комітетів та органів громадського самоврядування;
 • звертатися до управління освіти Херсонської міської ради, директора школи і органів громадського самоврядування з питань навчання, виховання дітей;
 • приймати рішення про участь дитини в науковій, спортивній, трудовій,

науковій та інноваційній діяльності школи;

 • брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації навчально-виховного процесу та зміцнення матеріально-технічної бази школи;
 • на захист законних інтересів дітей в органах громадського самоврядування школи та у відповідних державних, судових органах;
 • обирати форму і зміст додаткових освітніх послуг для учнів.

3.20. Батьки та особи, які їх замінюють, несуть відповідальність за здобуття дітьми повної загальної середньої освіти і зобов’язані:

 • створювати умови для здобуття дитиною повної загальної середньої освіти за будь-якою формою навчання;
 • забезпечувати дотримання дітьми вимог Статуту школи;
 • поважати честь і гідність дитини та працівників школи;
 • постійно дбати про фізичне здоров’я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних здібностей;
 • виховувати працелюбність, почуття доброти, милосердя, шанобливе ставлення до Вітчизни, сім’ї, державної та рідної мов; повагу до національної історії, культури, цінностей інших народів;
 • виховувати в дітей повагу до законів, прав, основних свобод людини;
 • нести персональну відповідальність за виховання, навчання і розвиток дітей.

У разі невиконання батьками та особами, які їх замінюють, обов’язків, передбачених законодавством, школа може порушувати в установленому порядку клопотання про відповідальність таких осіб, у тому числі позбавлення їх батьківських прав.

3.21. Представники громадськості мають право:

 • обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування школи;
 • керувати учнівськими об’єднаннями за інтересами, гуртками, секціями;
 • сприяти поліпшенню матеріально-технічної бази, фінансовому забезпеченню школи;
 • проводити консультації для педагогічних працівників;
 • брати участь в організації навчально-виховного процесу.
  • Представники громадськості зобов’язані:
 • дотримуватися Статуту школи;
 • виконувати накази та розпорядження керівника школи, рішення органів громадського самоврядування;
 • захищати учнів від всіляких форм фізичного та психічного насильства, пропагувати здоровий спосіб життя, шкідливість вживання алкоголю, наркотиків, тютюну тощо.

3.23. За умови реорганізації чи ліквідації школи, її працівникам і учням засновником гарантується дотримання їх прав та інтересів відповідно до чинного законодавства з питань праці та освіти.

3.24. Відволікання учнів від навчальних занять на інші види діяльності забороняється (крім випадків, передбачених чинним законодавством України).

 

 1. Управління навчальним закладом
  • Управління школою здійснюється управлінням освіти Херсонської міської ради.

Безпосереднє керівництво школою здійснює її директор. Директором може бути тільки громадянин України, який має вишу педагогічну освіту на рівні спеціаліста або магістра, стаж педагогічної роботи не менш як три роки, стан здоров’я якого не перешкоджає виконанню професійних обов’язків, успішно пройшов атестацію керівних кадрів навчальних закладів у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.

Директор школи та його заступники призначаються на посади або звільняються з посад начальником  управління освіти Херсонської міської ради. Призначення та звільнення заступників директора здійснюється за поданням директора, з дотриманням чинного законодавства. Трудові відносини між адміністрацією та педагогічними працівниками можуть бути виражені у формі безстрокового та строкового трудових договорів тау формі контракту.

 • Директор школи:
 • здійснює керівництво педагогічним колективом, забезпечує раціональний добір і розстановку кадрів, створює необхідні умови для підвищення фахового і кваліфікаційного рівня працівників;
 • організовує навчально-виховний процес;
 • забезпечує контроль за виконанням навчальних планів і програм, якістю знань, умінь та навичок учнів;
 • відповідає за дотримання вимог Державного стандарту загальної середньої освіти, якість і ефективність роботи педагогічного колективу;
 • створює необхідні умови для участі учнів у позакласній та позашкільній роботі, проведення виховної роботи;
 • забезпечує дотримання вимог щодо охорони дитинства, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм, вимог техніки безпеки;
 • розпоряджається в установленому порядку майном закладу та його коштами, відповідає за дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально-технічної бази школи;
 • несе відповідальність за свою діяльність перед учнями, батьками, педагогічними працівниками, управлінням освіти Херсонської міської ради, місцевими органами державної виконавчої влади тощо;
 • здійснює зв’язок із громадськістю, координує роботу з батьками (особами, які їх замінюють);
 • формує контингент учнів, зараховує їх до школи;
 • за погодженням із профспілковим комітетом, затверджує Правила внутрішнього трудового розпорядку, посадові обов’язки працівників школи;
 • роз’яснює працівникам їхні права та обов’язки, інформує про умови праці, права на пільги і компенсації за роботу в шкідливих умовах відповідно до чинного законодавства і колективного договору;
 • підтримує ініціативи щодо вдосконалення системи навчання та виховання, заохочення творчих пошуків, дослідно-експериментальної роботи педагогів;
 • сприяє залученню діячів науки, культури, членів творчих спілок, працівників підприємств, установ, організацій до навчально-виховного процесу, керівництва учнівськими об’єднаннями за інтересами;
 • забезпечує реалізацію права учнів на захист від будь-яких форм фізичного або психічного насильства;
 • вживає заходів із метою запобігання вживанню учнями тютюну, алкоголю, наркотиків;
 • контролює організацію харчування і медичного обслуговування учнів;
 • видає у межах своєї компетенції накази і контролює їх виконання;
 • щороку звітує, про стан навчально-виховного процесу, методичної та фінансово-господарчої діяльності школи на загальних зборах колективу.
  • Вищим органом громадського самоврядування школи є загальні збори колективу, що скликаються не менше одного разу на рік.

Делегати загальних зборів колективу з правом вирішального голосу обираються від таких трьох категорій:

 • працівників школи – зборами трудового колективу;
 • учнів школи другого – третього ступеня – класними зборами;
 • батьків, представників громадськості – класними батьківськими зборами.

Кожна категорія обирає однакову кількість делегатів.

Термін їх повноважень становить один навчальний рік.

Загальні збори правочинні, якщо в їхній роботі бере участь не менше половини делегатів кожної з трьох категорій. Рішення приймається простою більшістю голосів присутніх делегатів.

Право скликати загальні збори мають голова ради школи, директор школи, засновник, учасники зборів, якщо за це висловилося не менше третини їх загальної кількості.

Загальні збори:

 • обирають раду школи, її голову, встановлюють термін їх повноважень;
 • заслуховують звіт директора і голови ради школи;
 • розглядають питання навчально-виховної, методичної і фінансово-господарської діяльності школи;
 • затверджують основні напрями вдосконалення навчально-виховного процесу, розглядають інші найважливіші напрями діяльності школи;
 • приймають рішення про стимулювання праці керівників та інших педагогічних працівників у межах кошторисних призначень.
  • У період між загальними зборами діє рада школи.
  • Метою діяльності Ради є:
 • сприяння демократизації і гуманізації навчально-виховного процесу;
 • об’єднання зусиль педагогічного і учнівського колективів, батьків, громадськості щодо розвитку навчального закладу та удосконалення навчально-виховного процесу;
 • формування позитивного іміджу та демократичного стилю управління школи;
 • розширення колегіальних форм управління школи;
 • підвищення ролі громадськості у вирішенні питань, пов’язаних із організацією навчально-виховного процесу;
  • Основними завданнями Ради є:
 • підвищення ефективності навчально-виховного процесу у взаємодії з сім’єю, громадськістю, державними та приватними інституціями;
 • визначення стратегічних завдань, пріоритетних напрямів розвитку навчального закладу та сприяння організаційно-педагогічному забезпеченню навчально-виховного процесу;
 • формування навичок здорового способу життя;
 • створення належного педагогічного клімату у школі;
 • сприяння духовному, фізичному розвитку учнів та набуття ними соціального досвіду;
 • підтримка громадських ініціатив щодо вдосконалення навчання та виховання учнів, творчих пошуків і дослідно-експериментальної роботи педагогів;
 • сприяння організації дозвілля та оздоровлення учнів;
 • підтримка громадських ініціатив щодо створення належних умов і вдосконалення процесу навчання та виховання учнів;
 • ініціювання дій, що сприяли б неухильному виконанню положень чинного законодавства щодо обов’язковості загальної середньої освіти;
 • стимулювання морального та матеріального заохочення учнів, сприяння пошуку, підтримки обдарованих дітей;
 • зміцнення партнерських зв’язків між родинами учнів та школи з метою забезпечення єдності навчально-виховного процесу.

4.7. До Ради обираються пропорційно представники від педагогічного колективу, учнів II-III ступенів навчання, батьків і громадськості. Представництво в раді й загальна її чисельність визначаються загальними зборами школи .

Рішення про дострокове припинення роботи члена ради з будь-яких причин приймається виключно загальними зборами.

На чергових виборах склад ради оновлюється не менше ніж на третину.

4.8.Рада школи діє на засадах:

 • пріоритету прав людини, гармонійного поєднання інтересів особи, суспільства, держави;
 • дотримання вимог законодавства України;
 • колегіальності ухвалення рішень;
 • добровільності і рівноправності членства;
 • гласності.

Рада працює за планом, що затверджується загальними зборами.

Кількість засідань визначається їх доцільністю, але має бути не меншою чотирьох разів на навчальний рік.

Засідання ради може скликатися її головою або з ініціативи директорашколи, управління освіти, а також членами ради.

Рішення ради приймається простою більшістю голосів за наявності на засіданні не менше двох третин її членів.

У разі рівної кількості голосів вирішальним є голос голови ради.

Рішення ради, що не суперечать чинному законодавству та Статуту школи доводяться в 7-й денний термін до відома педагогічного колективу, учнів, батьків, або осіб, які їх замінюють, та громадськості.

У разі незгоди адміністрації школи з рішенням ради створюється погоджувальна комісія, яка розглядає спірне питання.

До складу комісії входять представники органів громадського самоврядування, адміністрації, профспілкового комітету школи.

4.9.Очолює раду школи голова, який обирається із складу ради. Голова ради може бути членом педагогічної ради. Головою ради не можуть бути директор та його заступники. Для вирішення поточних питань рада може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи. Склад комісій і зміст їх роботи визначаються радою.

Члени ради мають право виносити на розгляд усі питання, що стосуються діяльності школи, пов’язаної з організацією навчально-виховного процесу, проведенням оздоровчих та культурно-масових заходів.

4.10.Рада школи:

 • організовує виконання рішень загальних зборів;
 • вносить пропозиції щодо зміни типу, статусу, профільності навчання, вивчення іноземних мов та мов національних меншин;
 • спільно з адміністрацією розглядає і погоджує план роботи школи та здійснює контроль за його виконанням;
 • разом з адміністрацією здійснює контроль за виконанням Статуту школи;
 • затверджує режим роботи школи;
 • сприяє формуванню мережі класів школи, обґрунтовуючи її доцільність в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування;
 • приймає рішення спільно з педагогічною радою про представлення до нагородження випускників школи золотою медаллю “За високі досягнення у навчанні” або срібною медаллю “За досягнення у навчанні”,”Похвальними грамотами “За особливі досягнення у вивченні окремих предметів”,а учнів школи Похвальними листами “За високі досягнення у навчанні”;
 • разом із педагогічною радою визначає доцільність вибору навчальних предметів варіативної частини робочих навчальних планів, ураховуючи можливості, потреби учнів, а також тенденції розвитку регіону, суспільства і держави;
 • погоджує робочий навчальний план на кожний навчальний рік;
 • заслуховує звіт голови ради, інформацію директора та його заступників з питань навчально-виховної та фінансово-господарської діяльності;
 • бере участь у засіданнях атестаційної комісії з метою обговорення питань про присвоєння кваліфікаційних категорій вчителям;
 • виносить на розгляд педагогічної ради пропозиції щодо поліпшення організації позакласної та позашкільної роботи з учнями;
 • виступає ініціатором проведення доброчинних акцій;
 • вносить на розгляд педагогічної ради та управління освіти Херсонської міської ради пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу;
 • ініціює розгляд кадрових питань та бере участь у їх вирішенні;
 • сприяє створенню та діяльності центрів дозвілля, а також залучає громадськість, батьків (осіб, які їх замінюють) до участі в керівництві гуртками, іншими видами позакласної та позашкільної роботи, до проведення оздоровчих та культурно-масових заходів з учнями;
 • приймає рішення про надання матеріальної допомоги учням;
 • розглядає питання родинного виховання;
 • бере участь за згодою батьків або осіб, які їх замінюють, в обстеженні житлово-побутових умов учнів, які перебувають в несприятливих соціально-економічних умовах;
 • сприяє педагогічній освіті батьків;
 • сприяє поповненню бібліотечного фонду та передплаті періодичних видань;
 • розглядає питання здобуття обов’язкової загальної середньої освіти учнями;
 • організовує громадський контроль за харчуванням і медичним обслуговуванням учнів;
 • розглядає звернення учасників навчально-виховного процесу з питань роботи школи;
 • може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи.

Склад комісій та зміст їх роботи визначаються радою.

4.11.При школі,за рішенням загальних зборів, може створюватися і діяти піклувальна рада.

Метою діяльності піклувальної ради є забезпечення доступності загальної середньої освіти для всіх громадян, задоволення освітніх потреб особи, залучення широкої громадськості до вирішення проблем навчання і виховання.

Основними завданнями піклувальної ради є:

 • сприяння виконанню законодавства України щодо обов’язковості повної загальної середньої освіти;
 • співпраця з органами виконавчої влади, організаціями, підприємствами, установами, навчальними закладами, окремими громадянами, спрямована на поліпшення умов навчання і виховання учнів у школи;
 • зміцнення навчально-виробничої, наукової, матеріально-технічної, культурно – спортивної бази школи;
 • організація змістовного дозвілля та оздоровлення учнів, педагогічних працівників;
 • запобігання дитячій бездоглядності;
 • сприяння працевлаштуванню випускників школи;
 • стимулювання творчої праці педагогічних працівників та учнів;
 • всебічне зміцнення зв’язків між родинами учнів та школи.

4.12.Піклувальна рада формується у складі 9 осіб з представників місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій, навчальних закладів, окремих громадян, у тому числі іноземних.

Члени піклувальної ради обираються на загальних зборах школи шляхом голосування простою більшістю голосів. Члени піклувальної ради працюють на громадських засадах.

Не допускається втручання членів піклувальної ради в навчально-виховний процес (відвідування уроків тощо) без згоди директора школи.

У випадках, коли хтось із членів піклувальної ради вибуває, на загальних зборах на його місце обирається інша особа.

4.13.Піклувальна рада діє на засадах:

 • пріоритету прав людини, гармонійного поєднання інтересів особи, суспільства, держави;
 • дотримання вимог законодавства України;
 • самоврядування;
 • колегіальності ухвалення рішень;
 • добровільності і рівноправності членства;
 • гласності, законності.

Робота піклувальної ради планується довільно. Кількість засідань визначається їх доцільністю, але, як правило, не менш ніж чотири рази на рік. Позачергові засідання можуть проводитися також на вимогу третини і більше її членів.

Засідання піклувальної ради є правомочним, якщо на ньому присутні не менше двох третин її членів.

Рішення піклувальної ради приймається простою більшістю голосів. Піклувальна рада інформує про свою діяльність у доступній формі на зборах, у засобах масової інформації, через спеціальні стенди тощо.

Рішення піклувальної ради в 7-денний термін доводяться до відома колективу школи, батьків, громадськості. їх виконання організовується членами піклувальної ради.

4.14.Очолює піклувальну раду голова, який обирається шляхом голосування на її засіданні з числа членів піклувальної ради.

З числа членів піклувальної ради також обираються заступник та секретар.

Голова піклувальної ради:

 • скликає і координує роботу піклувальної ради;
 • готує і проводить засідання, затверджує рішення піклувальної ради;
 • визначає функції заступника, секретаря та інших членів;
 • представляє піклувальну раду в установах, підприємствах та організаціях з питань, віднесених до її повноважень.

Голова піклувальної ради має право делегувати свої повноваження членам піклувальної ради.

4.15.Піклувальна рада має право:

 • вносити на розгляд органів виконавчої влади, керівника школи, загальних зборів пропозиції щодо зміцнення матеріально-технічної, навчально-виробничої, наукової, культурно-спортивної бази школи;
 • залучати додаткові джерела фінансування школи;
 • вживати заходи для зміцнення матеріально-технічної і навчально-методичної бази школи;
 • стимулювати творчу працю педагогічних працівників, учнів;
 • брати участь у розгляді звернень громадян з питань, що стосуються роботи школи, з метою сприяння їх вирішенню в установленому порядку;
 • створювати комісії, ініціативні групи, до складу яких входять представники громадськості, педагогічного колективу, батьки або особи, які їх замінюють, представники учнівського самоврядування;
 • про свою роботу на загальних зборах колективу.

4.16.У школі створюється постійно діючий дорадчий колегіальний орган –педагогічна рада.

Головою педагогічної ради є директор школи.

4.17.Педагогічна рада розглядає питання:

 • удосконалення і методичного забезпечення навчально-виховного процесу;
 • планування та режиму роботи школи;
 • варіативної складової робочого навчального плану;
 • переведення учнів (вихованців) до наступного класу і їх випуску, видачі документів про відповідний рівень освіти, нагородження за успіхи в навчанні;
 • підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їх творчої ініціативи, впровадження у навчально-виховний процес досягнень науки і передового педагогічного досвіду;
 • участі в інноваційній та експериментальній діяльності закладу, співпраці з вищими навчальними закладами та науковими установами;
 • морального та матеріального заохочення учнів та працівників школи;
 • морального заохочення батьків та осіб, що їх замінюють, та громадських діячів, які беруть участь в організації навчально-виховного процесу;
 • притягнення до дисциплінарної відповідальності учнів, працівників школи за невиконання ними своїх обов’язків;
 • педагогічна рада розглядає також інші питання, пов’язані з діяльністю школи.

4.18.Робота педагогічної ради планується у довільній формі відповідно до потреб школи. Кількість засідань педагогічної ради визначається їх доцільністю, але не може бути менше чотирьох разів на рік.

Члени педагогічної ради мають право виносити на її розгляд актуальні питання навчально-виховного процесу.

4.19.У школі можуть створюватись і діяти учнівські та вчительські громадські організації, що діють відповідно до чинного законодавства України.

4.20.У школі створені і діють батьківські комітети школи та класів.

4.21. Положення про батьківський комітет приймається на загальношкільних батьківських зборах, затверджується та вводиться в дію наказом по школі. Зміни та доповнення в дійсне положення вносяться в такому ж порядку.

4.22. Батьківський комітет (далі за текстом – комітет) очолює голова. Комітет підкоряється й підзвітний загальношкільним батьківським зборам.

Термін повноважень комітету – один рік (або ротація складу комітету проводиться щорічно на третину).

4.23. Для координації роботи до складу комітету входить заступник директора школи з виховної роботи.

4.24. Рішення комітету є рекомендаційними.

Обов’язковими є тільки ті рішення комітету, з метою реалізації яких видається наказ по загальноосвітній установі.

4.25.Основними задачами комітету є:

Сприяння керівництву загальноосвітньої установи:

 • в удосконалюванні умов для здійснення освітнього процесу, в охороні життя та здоров’я учнів;
 • у захисті законних прав та інтересів учнів;
 • в організації та проведенні загальношкільних заходів.

4.26.Загальношкільний батьківський комітет:

 • координує діяльність класних батьківських комітетів;
 • проводить роз’яснювальну й консультативну роботу серед батьків (законних представників) учнів про їхні права й обов’язки;
 • сприяє у проведенні загальношкільних заходів;
 • бере участь у підготовці школи до нового навчального року.
 • разом із керівництвом школи контролює організацію якості харчування учнів, медичного обслуговування;
 • надає допомогу керівництву школи в організації та проведенні загальношкільних батьківських зборів;
 • розглядає звертання на свою адресу, а також звертання з питань, віднесених дійсним положенням до компетенції комітету, за дорученням директора школи;
 • обговорює локальні акти школи з питань, що входять у компетенцію комітету;
 • бере участь в організації безпечних умов здійснення освітнього процесу, виконання санітарно-гігієнічних правил і норм.
 • взаємодіє з громадськими організаціями з питання пропаганди шкільних традицій, укладу шкільного життя;
 • взаємодіє з педагогічним колективом школи з питань профілактики правопорушень, бездоглядності та безпритульності серед неповнолітніх учнів;
 • взаємодіє з іншими органами самоврядування школи з питань проведення загальношкільних заходів та всього іншого, що стосується компетенції комітету.

4.27. Батьківський комітет має право:

 • вносити пропозиції керівництву та іншим органам самоврядування школи й одержувати інформацію про результати їх розгляду;
 • звертатися за роз’ясненнями в установи й організації;
 • заслуховувати й одержувати інформацію від керівництва школи, інших органів самоврядування;
 • викликати на свої засідання батьків (законних представників) учнів за представленням (рішенням) класних батьківських комітетів;
 • брати участь в обговоренні локальних актів школи;
 • давати роз’яснення та вживати заходи з розглянутих звертань;
 • виносити громадський осуд батькам, які ухиляються від виховання дітей у родині;
 • організовувати постійні чи тимчасові комісії під керівництвом членів комітету для виконання своїх функцій;

4.28.  Голова комітету може бути присутнім (з наступним інформуванням комітету) на окремих засіданнях педагогічної ради, інших органів самоврядування з питань, що відносяться до компетенції комітету.

4.29. Комітет відповідає за:

 • виконання плану роботи;
 • виконання рішень, рекомендацій комітету;
 • установлення взаєморозуміння між керівництвом школи та батьками (законними представниками) в питаннях сімейного та громадського виховання учнів;
 • прийняття рішень відповідно до діючого законодавства;
 • бездіяльність окремих членів комітету чи всього комітету.

4.30. Члени комітету, не приймаючої участі в його роботі, за представленням голови комітету можуть бути відкликані виборцями.

4.31. До складу комітету входять представники батьків (законних представників) учнів по одному від кожного класу.

Представники в комітет обираються щорічно на класних батьківських зборах на початку навчального року.

4.32. Зі свого складу комітет обирає голову та секретаря.

4.33. Комітет працює за планом і регламентом, що узгоджені з директором школи.

4.34. Про свою роботу комітет звітує перед загальношкільними батьківськими зборами не рідше двох разів на рік.

4.35. Комітет правомочний виносити рішення при наявності на засіданні не менше половини свого складу. Рішення приймаються простою більшістю голосів.

4.36. Листування комітету з питань, що відносяться до його компетенції, ведеться від імені школи, документи підписують директор школи та голова комітету.

4.37. Комітет веде протоколи своїх засідань і загальношкільних батьківських зборів відповідно до інструкції про ведення діловодства загальноосвітньої установи.

4.38. Протоколи зберігаються в канцелярії школи.

4.39. Відповідальність за діловодство в комітеті покладається на голову комітету або секретаря.

4.40. У кожному класі створено  батьківський комітет класу.

4.41. Діяльність батьківського комітету класу спрямована на всебічне сприяння педагогічному колективу вчителів, які працюють із класом, класному керівникові, співпраці родини та школи на користь учнів класу.
4.42. Батьківський комітет обирається на батьківських зборах (проводяться не рідше двох разів на семестр) на початку навчального року терміном на один навчальний рік, але за нагальної необхідності його може бути переобрано позачергово або подовжено його повноваження.
4.43. До батьківського комітету класу можуть бути обрані батьки будь-якого класу за їхнім бажанням або згідно з пропозицією більшості учасників батьківських зборів.

4.44. Голова батьківського комітету обирається з числа членів батьківського комітету на першому засіданні.

4.45. Про свою діяльність батьківський комітет звітує перед батьківськими  зборами.
4.46. Збори батьків мають право вимагати від батьківського комітету позачергового звітування, якщо існують підстави для сумнівів у діях останнього.

4.47. Представники батьківського комітету класу входять до складу ради школи; беруть  активну участь у  загальних зборах, зустрічах батьківських комітетів класів з  адміністрацією, усіх класних і загальношкільних урочистостях.
4.48. Засідання батьківського комітету класу відбуваються три-чотири рази на навчальний семестр; однак за певних  умов зустрічі можуть бути частішими.
4.49.Ухвалені рішення фіксуються в протоколі, які зберігаються в голови батьківського комітету. Класні керівники не несуть відповідальності за стан оформлення протоколів.
4.50. Документами, що регламентують діяльність батьківського комітету, є протоколи його засідань,  положення про батьківський комітет, план роботи батьківського комітету на навчальний рік або півріччя та графік засідань.
4.51. Положення про батьківський комітет класу приймається на засіданні ради школи.

4.52. Батьківський комітет класу зобов’язаний:

 • виконувати плани роботи, затверджені головою комітету;
 • надавати інформацію про свою діяльність за проханням директора школи;
 • організовувати чергування батьків під час культурно-масових заходів у школі з метою збереження життя і здоров’я  учнів;
 • у разі потреби звітувати перед загальними зборами;
 • допомагати класному керівникові в налагодженні контакту з колективом батьків;
 • залучати батьків до спільної діяльності з дітьми;
 • впливати на формування культури батьківського спілкування;
 • за необхідності бути посередником між родиною, школою, громадськими організаціями;
 • стимулювати ініціативність і відповідальність батьків у вихованні підростаючого покоління;
 • запобігати бездоглядності дітей у вільний  від занять час і безпритульності;
 • висувати пропозиції щодо поліпшення освітньо-виховного процесу в школі;
 • дотримуватися етичних норм у спілкуванні з педагогами, учнями та батьками.

4.53. Батьківський комітет має право:

 • брати активну участь в організації освітньо-виховного процесу класу;
 • допомагати класному керівникові посібників;
 • разом із класним керівником відвідувати учнів удома;
 • бути присутнім на позакласних заходах;
 • висловлювати свій погляд на проведення класних заходів;
 • разом із класним керівником впливати на безвідповідальних батьків;
 • звертатися до директора, класного керівника, педагогічної ради з окремих питань, що турбують батьків класу;
 • скликати позачергові класні батьківські збори;
 • сприяти покращенню харчування учнів;
 • брати участь у прийнятті рішень стосовно організації оздоровлення учнів класу;
 • підтримувати тісний контакт із правоохоронними органами та громадськими організаціями з метою захисту прав та інтересів дитини і родини, за необхідності залучати фахівців різних галузей для розв’язання проблем сімейного виховання.

4.54.Голова батьківського комітету організовує його загальну діяльність, допомагає класному керівникові під час підготовки та проведення батьківських зборів.  За необхідності захисту прав учнів класу в правових структурах,  бере участь  у відвідуваннях проблемних родин, а також допомагає розв’язувати конфлікти в дитячому колективі.
4.55. У школі створені і діють методичні об’єднання, комісії положення про які розробляє і затверджує Міністерство освіти і науки України.

4.56. У школі заборонено розподіл отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників та працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску).

 

 1. Матеріально-технічна база

5.1. Матеріально-технічна база школи включає будівлі, споруди, землю, комунікації, обладнання, інші матеріальні цінності, вартість яких відображено у балансі школи.

5.2. Майно школи є власністю територіальної громади міста і закріплено за нею на праві оперативного управління відповідно до чинного законодавства.

5.3.Школавідповідно до чинного законодавства користується землею, іншими природними ресурсами і несе відповідальність за дотримання вимог та норм з їх охорони.

5.4. Вилучення основних фондів, оборотних коштів та іншого майна школи проводиться лише у випадках, передбачених чинним законодавством. Збитки, завдані школі внаслідок порушення її майнових прав іншими юридичними та фізичними особами, відшкодовуються відповідно до чинного законодавства.

5.5. Для забезпечення навчально-виховного процесу база школи складається із навчальних кабінетів, майстерень (слюсарної, столярної, обслуговуючої праці), а також спортивного, актового залів, бібліотеки, медичного, стоматологічного і комп’ютерного кабінетів, їдальні тощо.

5.6.  Відповідно до рішення Херсонської міської ради від 30.05.2005 р. №818 та Державного акту на право постійного користування земельною ділянкою від 30.09.2005 № 030571300092 школа має земельну ділянку площею 22,048 м2, де розміщуються спортивні майданчики, зона відпочинку, господарські будівлі.

 

 1. Фінансово-господарська діяльність
 • Фінансово-господарська діяльність школи здійснюється на основі її кошторису.
 • Джерелами формування кошторису школи є:
 • кошти міського бюджету;
 • кошти, отримані від надання додаткових освітніх послуг, відповідно до чинного законодавства;
 • благодійні внески юридичних і фізичних осіб;
 • інші джерела, не заборонені чинним законодавством.
 • Школа має право на придбання та оренду необхідного обладнання та інших матеріальних ресурсів, фінансувати за рахунок власних надходжень заходи, що сприяють поліпшенню соціально-побутових умов працівників школи. За погодженням з управлінням освіти Херсонської міської ради, укладати договори в межах своїх повноважень на придбання товарів, виконання робіт та послуг.
 • Порядок діловодства і бухгалтерського обліку в школі визначається законодавством та нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України. За рішенням власника школи бухгалтерський облік може здійснюватись самостійно або через централізовану бухгалтерію при управлінні освіти Херсонської міської ради.
 • Звітність про діяльність школи встановлюється відповідно до законодавства.
 • Доходи (прибутки) школи використовуються виключно для фінансування видатків на утримання школи, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених цим Статутом.
 • Забороняється розподіл отриманих доходів (прибутків)або їх частин серед засновників (учасників), членів неприбуткової організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління, та інших пов’язаних з ними осіб.

 

 • Міжнародне співробітництво

7.1. Школа, за наявності належної матеріально-технічної та соціально-культурної бази, власних фінансових коштів, має право проводити міжнародний учнівський та педагогічний обмін у рамках освітніх програм, проектів, встановлювати відповідно до законодавства прямі зв’язки з міжнародними організаціями та освітніми асоціаціями.

 • Школа має право, відповідно до чинного законодавства, укладати угоди про співробітництво з навчальними закладами, науковими установами, підприємствами, організаціями, громадськими об’єднаннями інших країн.
 • Участь школи у міжнародних програмах, проектах, учнівському та педагогічному обміні здійснюються відповідно до законодавства.

 

 • Контроль за діяльністю навчального закладу

8.1.Державний контроль за діяльністю школи здійснюється з метою забезпечення реалізації єдиної державної політики в сфері загальної середньої освіти.

8.2. Державний  контроль здійснюють Міністерство освіти і науки України, Державна інспекція навчальних закладів, управління освіти і науки Херсонської обласної державної адміністрації, управління освіти Херсонської міської ради, органи державної санітарно-епідеміологічної служби.

8.3. Основною формою державного контролю за діяльністю школиє атестація, що проводиться не рідше одного разу на десять років у порядку, встановленому Міністерством освіти та науки України.

8.4. У період між атестацією проводяться перевірки (інспектування) школи з питань, пов’язаних з навчально-виховною діяльністю. Зміст, види і періодичність цих перевірок визначаються залежно від стану навчально-виховної роботи, але не частіше 1-2 разів на рік. Перевірки з питань, не пов’язаних з навчально-виховною діяльністю, проводяться її власником відповідно до чинного законодавства.

8.5. Зміст, форми та періодичність контролю встановлюється управлінням освіти Херсонської міської ради.

 

 1. Реорганізація або ліквідація школи

9.1.Рішення про реорганізацію або ліквідацію школи приймає Херсонська міська рада.

9.2.Реорганізація школи відбувається шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення.

9.3.Ліквідація проводиться ліквідаційною комісією, призначеною  Херсонською міською радою,а у випадках ліквідації,за рішенням господарського суду – ліквідаційною комісією, призначеною цим органом.

З часу призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо управління школою.

 • Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно школи, виявляє його дебіторів і кредиторів, розраховується з ними, складає ліквідаційний баланс і представляє його Херсонській міській раді.
 • У випадку реорганізації права та зобов’язання школи переходять до правонаступників відповідно до чинного законодавства або визначених навчальних закладів.
 • У разі припинення (у результаті ліквідації, злиття, поділу, приєднанню або перетворенню), школа передає активи одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховує до доходу бюджету.

 

 

 

 

Начальник управління освіти

Херсонської міської ради                                          Ю.М.Ніконов