Стратегія розвитку школи

Вступ.

Діяльності Херсонської загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів №41 Херсонської міської ради спрямована на виконання Конституції України, законів України „Про освіту”, „Про повну загальну середню освіту”, Концепції національного виховання, Державного стандарту початкової школи, Державного стандарту базової школи, власного Статуту та інших нормативно – правових актів у сфері освіти.

Школа функціонує з метою забезпечення: всебічного розвитку, навчання, виховання, виявлення обдарувань, соціалізації особистості, яка здатна до життя в суспільстві та цивілізованої взаємодії з природою, має прагнення до самовдосконалення і здобуття освіти упродовж життя, готова до свідомого життєвого вибору та самореалізації, відповідальності, трудової діяльності та громадянської активності, дбайливого ставлення до родини, своєї країни, довкілля, спрямування своєї діяльності на користь іншим людям і суспільству.

      Місія: створення умов для підвищення рівня розвитку кожної дитини, її самореалізації; забезпечення системного підвищення якості освіти на інноваційній основі, сучасного психолого-педагогічного та науково-методичного супроводження навчально-виховного процесу.

      Візія: реалізація Державних стандартів у галузі освіти, підвищення якості освіти та освітніх послуг, доступність та безпечність освітнього середовища , здорове харчування, покращення матеріально – технічної бази закладу, здійснення ефективної підготовки випускників до майбутнього життя.

Пріоритетні напрями.

 1. Іновації в НОВІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ШКОЛІ.
 2. Іноваційна спрямованість освітнього процесу.
 3. Заклад освіти – безпечне, толерантне середовище
 4. Наскрізний процес виховання.
 5. Кадрове забезпечення освітнього процесу.

Основні цілі та завдання.

1.«Інновації в НОВІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ШКОЛІ»

 1. Підвищення рівня майстерності вчителів, спрямування їхньої роботи на реалізацію творчого потенціалу, пошук ефективних шляхів організації освітньої діяльності.
 2. Забезпечення навчальних кабінетів сучасними засобами навчання.
 3. Удосконалення мотиваційного середовища учнів.
 4. Упровадження інноваційних методів формування компетентностей учнів.
 5. Посилення оздоровчої спрямованості освітнього процесу.

Очікувані результати:

 • оновлення змісту навчання та побудова його на концептуальній основі новаторських освітніх технологій;
 • розвиток системи забезпечення якості освітніх послуг;
 • підвищення конкурентоздатності школи в соціумі громади;
 • пошук та розробка ефективних методів освітнього процесу,
 • створення навчально – розвивального середовища в класах початкової школи відповідно до концептуальних стандартів НУШ.

Іноваційна спрямованість освітнього процесу

 1. Забезпечення системного підвищення якості освіти на інноваційній основі.
 2. Врахування вікових і індивідуальних особливостей здобувачів освіти та вибір оптимальної системи способів навчання.
 3. Відкритість школи до нововведень в умовах динамічного розвитку освіти.
 4. Дотримання академічної доброчесності педагогічними, здобувачами освіти.
 5. Створення єдиного інформаційно-освітнього простору, який включає сукупність технічних, програмних, телекомунікаційних і методичних засобів.
 6. Надання освітніх послуг через форми здобуття освіти згідно чинного законодавства (очна, дистанційна, сімейна, педагогічний патронаж).

Очікувані результати:

 • створення комп’ютерної інфраструктури освітнього закладу;
 • підвищення якості освіти;
 • підвищення мотивації та результативності освітньої діяльності учнів та педагогів;
 • створюється інформаційне забезпечення для переходу закладу до роботи в відкритому інноваційному режимі;
 • практичне засвоєння та застосування педагогами та здобувачами освіти ІКТ в освітньому процесі;
 • об’єднання вчителів різних спеціальностей для реалізації Стратегії розвиту школи.

«Заклад освіти –безпечне, толерантне середовище»

 1. Забезпечення комфортних та безпечних умов навчання та праці.
 2. Створення освітнього середовища, вільного від насильства та дискримінації.
 3. 3Соціалізація школярів в сучасному освітньому просторі.
 4. Сприяти розвитку особистості дитини, формуванню навичок безконфліктного спілкування.
 5. 5.Поширення проекту «Здорове харчування» через впровадження системи НАССР.
 6. Уведення в урочну та гуртково – секційну роботу з дітьми нових видів спорту: флорбол, бадмінтон, чирлідінг.
 7. Створення єдиної комп’ютерної системи освітнього закладу.
 8. Забезпечення доступу до мережі Інтернет усіх навчальних кабінетів.
 9. Ремонт спортивної зали.
 10. Поповнення навчальних кабінетів освітніми ресурсами, ресурсами необхідними для проведення Stem – уроків.

Очікувані результати:

 • створення комфортного, безпечного середовища;
 • полібшення якості харчування;
 • підвищення мотивації до занять фізичною культурою та спортом;
 • попередження булінгу, протиправних дій та вчинків серед здобувачів освіти;
 • профілактична робота на основі глибокого вивчення причин і умов, які сприяють скоєнню здобувачами освіти правопорушень;
 • змістовні дозвілля й відпочинок;
 • соціально-психолого-педагогічна допомога здобувачам освіти та їхнім батькам, захист прав та інтересів неповнолітніх;
 • змістовна правова пропаганда.

4.Наскрізний процес виховання

 1. 1. Виховання відповідальних громадян, які здатні до свідомого суспільного вибору та спрямування своєї діяльності на користь суспільства.

Надати пріоритети вихованню патріотизму як складнику світогляду дитини та його ставленню до рідної країни, національних святинь, посиленню любові до України, мови, почуттю відповідальності за її незалежність, збереженню матеріальних і духовних цінностей.

 1. 2. Прищеплення здобувачам освіти шанобливого ставлення до культури, звичаїв, традицій усіх народів, що населяють Україну.
 2. Сприяння в розвитку пізнавальної творчої активності особистості; розвиток природних здібностей, уяви і продуктивного мислення з гуманістичним світосприйняттям і почуттям відповідальності за долю України, її народу; виховання естетичних смаків; ведення здорового способу життя.
 3. 4. Виховання почуття любові до Батьківщини і свого народу як основи духовного розвитку особистості, шанобливе ставлення до історичних пам’яток.
 4. 5. Сприяти формуванню навичок самоврядування, соціальної активності і відповідальності в процесі практичної громадської діяльності, правової культури, вільного володіння державною мовою, засвоєння основ державного і кримінального права, активної протидії випадкам порушення законів.
 5. 6. Підготовка випускників до свідомого вибору професії.
 6. 7. Залучення до активної екологічної діяльності, формування основ естетичної культури, гармонійний розвиток духовного, фізичного та психічного здоров’я.
 7. 8. Затвердження культури здорового способу життя.
 8. 9. Забезпечення якісного психолого-педагогічного супроводу освітнього процесу.

Очікувані результати:

 • розкриття та розвиток здібностей, талантів і можливостей кожної дитини на основі партнерства між учителем, учнем і батьками;
 • здобувачі освіти залучаються до участі в управлінні освітніми справами в різних видах діяльності;

«Кадрове забезпечення освітнього процесу»

Мета:

 1. Розвиток творчої ініціативи та академічної свободи педагогів в пошуках нових форм і методів педагогічної діяльності для надання якісних освітніх послуг.
 2. Створення атмосфери творчого пошуку нестандартних рішень педагогічних проблем.

     3.Забезпечення економічних і соціальних гарантій професійної самореалізації педагогічних працівників та утвердження їхнього високого соціального статусу в громаді.

 1. Формування в педагогів готовності до впровадження сучасних інноваційних технологій. Підготовка до впровадження Stem – освіти.

 

Очікувані результати:

 • стабілізація кадрового складу закладу освіти;
 • підвищення професійного рівня педагогічних працівників;
 • моральне і матеріальне стимулювання професійної діяльності педагогів;
 • підвищення престижу педагогічної професії в громаді та утвердження соціального статусу вчителя.
 • широке застосування методів викладання, заснованих на співпраці (ігри, проекти – соціальні, дослідницькі, експерименти, групові завдання тощо).
 • накопичується особистий педагогічний досвід (створення авторських програм, методичних розробок тощо);
 • посилюється оздоровча спрямованість освітнього процесу, комплексний підхід до гармонійного формування всіх компонентів здоров’я;
 • упроваджуються інноваційні методи формування життєвої компетентності учнів;